Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Handledare: Rebecka Arman FoU i Väst

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Handledare: Rebecka Arman FoU i Väst"— Presentationens avskrift:

1 Handledare: Rebecka Arman FoU i Väst
Upplevelser och Uppfattningar om äldres läkemedelsanvändning bland brukare och personal - Att ha full koll eller bara gapa och svälja Sofia Björkdahl Handledare: Rebecka Arman FoU i Väst

2 Bakgrund Läkemedel och åldrande
Andelen äldre personer i Sverige ökar. Personer >75 år utgör ca 8% av den svenska befolkningen. Ökad ålder innebär ökad sjuklighet POLYFARMACI Ökad sjuklighet resulterar i ökad konsumtion av läkemedel Följsamhet?

3 Vad påverkar följsamhet?
Ju fler läkemedel en patient använder desto sämre är följsamheten ATTITYDER till läkemedel – den viktigaste faktorn för att förutsäga följsamhet!

4 Syfte Det primära syftet med studien var att undersöka och förklara äldre personers (>70 år) och omsorgspersonals upplevelser och uppfattningar om läkemedel Ett sekundärt syfte var att undersöka huruvida dessa uppfattningar kunde kopplas till samsyn mellan vårdpersonal och brukare

5 Metod/Kvantitativ del
Beliefs about Medicines Questionnaire – the general part (BMQ-allmän) användes Validerat instrument som mäter uppfattningar och attityder till läkemedel Olika påståenden om Risker, Nytta och Överanvändning av läkemedel 5=Stämmer mycket bra, 4=stämmer bra, 3=osäker, 2=stämmer dåligt, 1=stämmer inte alls

6 Resultat – BMQ/Personal
Nyttan med läkemedlen övervägde riskerna, detta trots att negativa attityder var vanliga. Majoriteten såg läkemedel som något positivt – en hjälp för bibehållen hälsa eller för att undvika sjukdom. n=45

7 Spridningskurvor/BMQ-personal
Osäkra attityder Utbildning?

8 Metod/Kvalitativ del 4 gruppintervjuer med omsorgspersonal
4 samtalsintervjuer med brukare >70 år som bodde hemma Samtliga intervjuer i Alingsås kommun Förutom BMQ ställdes frågor om omgivningens påverkan och vårdgivarnas roll i läkemedelshanteringen

9 INTERVJUPERSONERNA (BRUKARNA)
Intervjuperson 1: Kvinna 87 år, bor ensam i eget boende. Står på 7 olika läkemedel och upplever sitt hälsotillstånd som någorlunda. Har viss hjälp från hemtjänsten. Intervjuperson 2: Man 76 år, bor med sin hustru i eget boende. Står på två olika läkemedel och upplever sitt hälsotillstånd som gott. Intervjuperson 3: Kvinna 73 år, bor med sin make i eget boende, står på 7 olika läkemedel och upplever sitt hälsotillstånd som någorlunda. Intervjuperson 4: Man 76 år, bor med sambo i eget boende, äter inga läkemedel. Har en kronisk sjukdom och upplever sitt hälsotillstånd som gott.

10 Personalens perspektiv: KUNSKAP/INFORMATION När läkemedel byter namn:
”En del är ju jätteskärpta på vad de har, vet precis vad de har och vad de är till för, medan vissa bara gapar och sväljer” När läkemedel byter namn: ”Det blir ju lurigt, för då kanske de har kvar på det gamla receptet, och så får de ett nytt, och så har de ingen aning om att det nya är samma som det gamla, så tar de två sorter istället för en då.”


Ladda ner ppt "Handledare: Rebecka Arman FoU i Väst"

Liknande presentationer


Google-annonser