Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Prostitution i Norden. Uppdragsgivare och organisatorisk hemvist Nordiska ministerrådet Nordiskt Institut för Kunskap om Kön.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Prostitution i Norden. Uppdragsgivare och organisatorisk hemvist Nordiska ministerrådet Nordiskt Institut för Kunskap om Kön."— Presentationens avskrift:

1 Prostitution i Norden

2 Uppdragsgivare och organisatorisk hemvist Nordiska ministerrådet Nordiskt Institut för Kunskap om Kön

3 Forskargruppen Jeanett Bjønness & Marlene Spanger, Danmark Anne-Maria Marttila, Finland Gísli Hrafn Atlason & Katrín Anna Guðmundsdottír, Island Synnøve Jahnsen, May-Len Skilbrei, Marianne Tveit, Norge Charlotta Holmström, Jari Kuosmanen & Annelie Siring, Sverige

4 Övergripande syfte Att beskriva, belysa och analysera situationen avseende prostitution och människohandel för sexuella ändamål i Norden

5 Tre delsyften att redogöra för och diskutera de uppskattningar som har gjorts beträffande män och kvinnor i prostitution och människohandel för sexuella ändamål i Norden att beskriva och analysera lagstiftning och sociala insatser som riktar sig mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål i Norden att kartlägga och beskriva attityder och idéer om prostitution och människohandel för sexuella ändamål bland män och kvinnor i Norden

6 P rostitution som kunskapsfält (1) Kunskap om omfattning och förekomst är begränsad Den kunskap som finns tillgänglig är präglad av metod och vem som gör beräkningarna

7 Prostitution som kunskapsfält (2) Kunskapen är producerad i specifika sammanhang, ofta i relation till sociala insatser Kunskap om de prostitutionsformer som befinner sig utanför sociala insatsers räckvidd är mera begränsad

8 Prostitution som kunskapsfält (3) Kunskap om prostitutionsfrågan skapar normativa gränser och får konsekvenser för hur prostitution framträder som ett socialt problem Detta har betydelse för utformningen av prostitutionspolitik

9 Förändringar i prostitutionslagstiftning (1) Under de senaste åren har transnationell prostitution till de nordiska länderna ökat Frågan om människohandel för sexuella ändamål har hamnat högt på den politiska agendan

10 Förändringar i prostitutionslagstiftning (2) Samtliga länder har instiftat förbud mot människohandel Kopplerilagstiftningen har ändrats i flera länder Avkriminalisering av sexförsäljning (Danmark och Island) Kriminalisering av sexköp (Sverige och Finland)

11 Förändringar i prostitutionslagstiftning (3) Den rättsliga hanteringen av prostitution har fått högre prioritet Internationella förpliktelser (frågan om människohandel) Nationella och nordiska processer såsom fokus på lagens normgivande funktion i Sverige och uppmärksamhet på problem med utländska kvinnor i prostitution i Norge

12 SOCIALA INSATSER RÄTTSLIG KONTROLL SOCIALA INSATSER RÄTTSLIG KONTROLL FÖRRÄTTSLIGANDE

13 Förändrat fokus? (1) Under de senaste åren har man utvecklat allt fler kontrollåtgärder Detta kan man betrakta som en förändring i relation till de senaste 30 årens tidigare fokus på socialt arbete

14 Förändrat fokus? (2) De sociala arbetet är fortsatt viktigt för de nordiska staternas sätt att hantera prostitutionen Dagens förskjutning av fokus och insatser syftar samtidigt till att reducera prostitutionen Detta kan innebära en viss förändring i hur man förstår parterna i prostitutionen

15 Förändrat fokus? (3) Att prostitutionsfältet förrättligas behöver inte nödvändigtvis innebära att definitionen av prostitution som ett socialt problem förändras Samtidigt kan ett förändrat fokus på frågan och nya samhälleliga insatser få oavsedda konsekvenser

16 Attityder och förhållningssätt (1) Det kan vara svårt att studera attityder och relationen mellan attityder och praktik Prostitution är ett normativt laddat tema

17 Attityder och förhållningssätt (2) I projektet har en rad studier gällande temat genomförts Surveyundersökning i Sverige Olika typer av kvalitativa studier och kunskapssammanställningar Några studier uppmärksammar särskilt ”förrättsligandeprocessen”

18 Likheter och skillnader ? LIKHETER Synen på prostitution som ett socialt problem som kräver socialpolitiska åtgärder Samtliga länder hanterar frågan om människohandel och transnationella prostitution genom förändringar i lagen SKILLNADER Samtidigt olika sätt att definiera prostitution som ett socialt problem såväl inom som mellan de nordiska länderna Olika sätt att se på statens roll i relation till individen och vilken roll samhället ska spela i prostitutionslagstiftningen


Ladda ner ppt "Prostitution i Norden. Uppdragsgivare och organisatorisk hemvist Nordiska ministerrådet Nordiskt Institut för Kunskap om Kön."

Liknande presentationer


Google-annonser