Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Olika mått på grad av fetma - Spelar det någon roll hur vi mäter?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Olika mått på grad av fetma - Spelar det någon roll hur vi mäter?"— Presentationens avskrift:

1 Olika mått på grad av fetma - Spelar det någon roll hur vi mäter?
BMI SDS Rolland Cachera vs BMI SDS Karlberg Jan Kowalski

2 Bakgrund BMI används för att definiera övervikt och fetma
BMI transformeras till BMIsds värden Vanliga referengrupper är de som används enligt Karlberg och Cachera M F Rolland-Cachera et al (Adiposity indices in children The American Journal of Clinical Nuitrition, 1982) French sample of longitudinal study of growth in normal children, was started 1953, n=494 J Karlberg et al (Body mass index reference values (mean and SD) for Swedish children Acta Paediatric 2001) Healthy children born , n=3650

3 Syfte Studera samband och överensstämmelse mellan Karlbergs och Cacheras metoder för beräkning av BMIsds värden

4 Barn och metod Data taget från STOPP studien
Longitudinell interventionsstudie (kost och fysisk aktivitet) Åren 3135 barn i årskurs 1-4 varav 49% flickor Från 10 olika skolor Ålder 7.5 år (1.3) Beräkning av BMIsds med hjälp av Karlbergs respektive Cacheras metod (olika studiepopulationer) Studera relation och överensstämmelse Skatta en omräkningsformel

5 Statistiska metoder Samband
Linjär regression, Pearsons korrelationskoefficient Överensstämmelse Intra Class Correlation Coefficient Omräkningsformel Polynom y=a+b1x+b2x2 Grafisk illustration Histogram Scatterplot

6 Fördelningar

7

8

9

10 Resultat Korrelationen mellan BMIsds värden från Cachera och Karlberg metod uppvisar stark korrelation r=0.97 ...men det förväntas eftersom metoderna gör beräkningar för samma utfallsvariabel, BMIsds, på samma individer... Överensstämmelsen är måttlig, ICC=0.69. Skillnaden mellan BMIsds värden för de två metoderna ökar med den absoluta nivån på BMIsds. BMIsds värden med Cacheras metod öker exponentiellt jämfört med BMIsds värden med Karlberg metod. Felen (differenserna) ökar markant om BMIsds > 2

11 BMIsds Karlberg = -0. 1727+0. 8886 x BMIsds Cachera - 0
BMIsds Karlberg = x BMIsds Cachera x BMIsds Cachera2

12 Konklusion Relationen mellan Cachera och Karlberg BMIsds är ickelinjär. Överensstämmelsen mellan metoderna är måttlig. Oenigheten ökar med ökad absolut nivå i BMIsds. Resultaten visar att det är fler barn som har höga BMIsds värden med Cacheras metod jämfört med Karlbergs metod på samma barn. Skillnaderna skulle kunna förklaras i att fetman var mer utbredd i Karlbergs studiepopulation jämfört med Cacheras. Jämförelse mellan resultat från studier med olika metoder av att beräkna BMIsds bör göras med stor försiktighet. En statistisk formel för transformation mellan metoderna går att skatta och skulle kunna användas vid jämförelse av data mellan studier.

13 Nästa steg Hur klustrar sig Cachera och Karlberg BMIsds värden i förhållande till olika definitioner (cut off points) för övervikt och fetma? Är det en konsistens över åldrar och mellan kön? Cole et al (BMJ 2000) har utvecklat en internationell definition av barnfetma med köns- och åldersspecifika cut off points. Y Wang and JQ Wang (European Journal of Clinical Nutrition, 2002) Visar att det bli likvärdiga resultat för övervikt men olika resultat för fetma, vid jämförelse av olika internationella referenser för övervikt och fetma.


Ladda ner ppt "Olika mått på grad av fetma - Spelar det någon roll hur vi mäter?"

Liknande presentationer


Google-annonser