Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Riksrevisionen Årlig revision HfR Säröhus 7 maj 2010 2016-09-211.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Riksrevisionen Årlig revision HfR Säröhus 7 maj 2010 2016-09-211."— Presentationens avskrift:

1 Riksrevisionen Årlig revision HfR Säröhus 7 maj 2010 2016-09-211

2 Ansvariga revisorer för UH  Carin Rytoft Drangel, Stockholm kontaktperson, 11 UH carin.rytoft-drangel@riksrevisionen.se carin.rytoft-drangel@riksrevisionen.se  Claes Backman, Stockholm, 9 UH claes.backman@riksrevisionen.se claes.backman@riksrevisionen.se  Christina Fröderberg, Jönköping, 10 UH christina.froderberg@riksrevisionen.se christina.froderberg@riksrevisionen.se  Per Flodman, Karlstad, 5 UH per.flodman@riksrevisionen.se per.flodman@riksrevisionen.se  Frank Lantz, Jönköping, SLU 2016-09-212

3 Invändningar 2009  Totalt: 12 myndigheter  UH: 3 st varav 2 st avser ofullständig årsredovisning eftersom den vid inlämnandet inte var undertecknad av samtliga styrelseledamöter (eg. vid revisionsberättelsens avlämnande). 2016-09-213

4 Revisionens inriktning under året  Nya bestämmelser för resultatredovisningen 3 kap 1§ FÅB  Förordning om intern styrning och kontroll (fortsatta arbetet med införandet)  Ny redovisningsmodell för indirekta kostnader  LADOK: Konsulter har granskat fullständigheten och korrektheten i sammanställningarna avseende HST och HPR som görs med Ladokfunktionerna UB50 och UB51. 2016-09-214

5 Revisionsrapport avseende FÅB 3:1  Av ca 250 granskade myndigheter: 2 invändningar i revisionsberättelsen 62 (be om dagsaktuell siffra) revisionsrapporter varav 36 UH dvs samtliga 2016-09-215

6 Rapporten avser: Redovisar prestationsvolymer för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå relativt utförligt. Prestationer i form av forskning och lärosätenas samverkan med det omgivande samhället är knapphändiga. Kostnader för hur utbildning på olika nivåer har utvecklats saknas nästan helt. Rekommendation: utveckla och anpassa redovisningen vad gäller verksamhetens prestationer och kostnader så att årsredovisningen i framtiden ger en bättre bild av uppnådda resultat och resursanvändning inom högskolan. 2016-09-216

7 Förordning om intern styrning och kontroll  2008: totalt: omfattade 56 myndigheter varav 25 erhöll en revisionsrapport och 1 erhöll en invändning. UH: omfattade 16 UH varav 9 erhöll en revisionsrapport  2009: totalt: omfattade 61 myndigheter vara 8 erhöll en revisionsrapport (för 3 myndigheter var det första året med FISK). Ingen invändning. UH: ingen revisionsrapport 2016-09-217

8 Redovisning av indirekta kostnader  Vi har följt utvecklingen  Granskar tillämpningen 2010 2016-09-218

9 Revisionsrapporter avseende informationssäkerhet  8 st lärosäten har erhållit revisionsrapport  Granskningen avser hur högskolan arbetar med ett ledningssystem för informationssäkerhet.  Informationssäkerhet är ett vidare begrepp än IT-säkerhet och fokuserar på informationens säkerhet snarare än IT-systemens säkerhet.  Det brister i riktlinjer, klassning av information, riskanalyser, kontrollåtgärder samt uppföljning  Granskningen planeras för flera lärosäten 2010 2016-09-219

10 Granskning enligt god revisionssed Uppdaterad internationell standard Betonar tvåvägskommunikation med ledningen Fellista Intygande från rektor i samband med att granskningen avslutas  Ledningens bedömning av fellistan  Tillgång till relevant personal och information  Misstänkta eller identifierade oegentligheter  Närståendeförhållanden  Bristande regelefterlevnad 2016-09-2110

11 Tidplan  Rektor behöver ta del av fellista samt lämna intygande från ledningen till Riksrevisionen inför revisionsberättelsen. Rektor behöver finnas tillgänglig för intygandet.  Riksrevisionen behöver vara klara med granskningen ca 15 mars eller tidigare beroende på när lärosätet lämnar sin årsredovisning till regeringen.  Diskutera tidplanen med era revisorer. När i tiden bör granskningen ske och kan det bli aktuellt med granskning innan den 22 februari. 2016-09-2111


Ladda ner ppt "Riksrevisionen Årlig revision HfR Säröhus 7 maj 2010 2016-09-211."

Liknande presentationer


Google-annonser