Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Granskning av årsredovisning 2011 Sunne kommun april 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Granskning av årsredovisning 2011 Sunne kommun april 2012."— Presentationens avskrift:

1 Granskning av årsredovisning 2011 Sunne kommun april 2012

2 © 2011 Deloitte AB 2Rapport avseende granskning av årsredovisning 2011 Granskning av årsredovisning 2011 Revisorerna ska enligt Kommunallagen pröva om räkenskaperna är rättvisande samt bedöma om resultatet i årsbokslutet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning ska biläggas årsbokslutet. Årets resultat uppgår till +10,3 Mkr, vilket är en ökning med 2,6 Mkr jämfört med 2010. Årets resultat är 10,3 Mkr högre än budgeterat. Bildningsnämnden (-6,9 Mkr), Socialnämnden (-3,1 Mkr) och Överförmyndarnämnden (-0,1 Mkr) visar negativa budgetavvikelser. Övriga nämnder visar positiva avvikelser.

3 © 2011 Deloitte AB 3Rapport avseende granskning av årsredovisning 2011 Granskning av årsredovisning 2011 I de senaste prognoserna som presenterades i respektive nämnd i december 2011 prognostiserade Bildningsnämnden ett underskott på -5 Mkr (avvikelse mot utfall -1,9 Mkr) och Socialnämnden ett underskott på -2 Mkr (avvikelse mot utfall -1,1 Mkr). Skillnaderna mellan verkligt utfall och dessa prognoser är förhållandevis stora. Vi efterlyser bättre precision i nämndernas prognoser samt tydliga förslag på åtgärder under året för att undvika befarade underskott.

4 © 2011 Deloitte AB 4Rapport avseende granskning av årsredovisning 2011 Granskning av årsredovisning 2011 Av nämndernas verksamhetsberättelser framgår bl.a. verksamhetsbeskrivning, viktiga händelser under året, budgetavvikelser, personalredovisning, måluppfyllelser samt framtid. Samtliga nämnder behandlar nämndens måluppfyllelse i årsredovisningen, även om den skiljer sig åt i omfattning mellan de olika nämnderna. År 2011 är första året som nämnderna redovisar intern kontroll i sina verksamhetsberättelser. Strukturen i redovisningen skiljer sig något åt mellan de olika nämnderna. Exempelvis beskriver vissa nämnder delar av de interna kontrollaktiviteter som genomförts men redovisar inte resultatet av genomförda kontrollaktiviteter. Vi ser positivt på att internkontrollplaner införts och att arbetet kring dessa redovisas och vi förutsätter att nämndernas arbete med och redovisning av intern kontroll fortsätter att utvecklas.

5 © 2011 Deloitte AB 5Rapport avseende granskning av årsredovisning 2011 Granskning av årsredovisning 2011 Vi anser sammanfattningsvis att kommunens årsbokslut och årsredovisning håller en hög standard och på ett tydligt sätt presenterar kommunens ekonomiska resultat och ställning.


Ladda ner ppt "Granskning av årsredovisning 2011 Sunne kommun april 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser