Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Revisionsplan 2009-04— 2010-03 Fullmäktiges revisionsenhet (REV) Ove Olsson, BDO Nordic Stockholm AB PROTOKOLLSBILAGA C Fullmäktiges protokoll 2009-04-24,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Revisionsplan 2009-04— 2010-03 Fullmäktiges revisionsenhet (REV) Ove Olsson, BDO Nordic Stockholm AB PROTOKOLLSBILAGA C Fullmäktiges protokoll 2009-04-24,"— Presentationens avskrift:

1 Revisionsplan 2009-04— 2010-03 Fullmäktiges revisionsenhet (REV) Ove Olsson, BDO Nordic Stockholm AB PROTOKOLLSBILAGA C Fullmäktiges protokoll 2009-04-24, § 5 Riksbankens diarienummer 2009-88-STA

2 Fullmäktiges revisionsenhet (REV) Enligt arbetsordning och instruktion för Sveriges riksbank ska revisionsenhetens granskning vara inriktad på Efterlevnaden av arbetsordningen inom Riksbanken Direktionsledamöternas utövande av tjänsten Granskning och analys som grund för fullmäktiges förslag till riksdagen om vinstdisposition, samt Övriga frågor som ligger inom fullmäktiges ansvarsområde REV kommer i sitt arbete att ha kontakt med både Riksbankens internrevision och Riksrevisionen för att ta del av deras planering och rapporter.

3 Direktionens beslutsområden Enligt arbetsordning och instruktion för Sveriges riksbank ska direktionen besluta om: 1.Beslut om penningpolitik 2.Beslut om finansiell stabilitet 3.Beslut om kapitalförvaltning 4.Beslut om internationella frågor 5.Beslut om övergripande styrning och inriktning av bankens verksamhet

4 Förslag på plan för fullmäktiges revisionsenhet april 2009 – mars 2010 Granskning/utvärderingGenomförandeAvrapportering till fullmäktige Genomgång av erhållna panters värde relativt lånens storlek Maj – augusti28 augusti Implementering av fastställda policier Augusti – september23 oktober Tillgångsförvaltningen, exponering på grund av stora växelkursförändringar Augusti – oktober17 december Granskning och analys som underlag för fullmäktiges förslag om vinstdisposition December – januariJanuari/februari

5 Fortsatt förslag på revisionsplan Övriga tänkbara granskningsområden Principer och rutiner för tillsättning av högre chefer Uppföljning av den beskrivna processen fram till räntebeslut Direktionsledamöternas utövande av tjänsten

6 Genomgång av erhållna panters värde relativt lånens storlek Genom att Riksbankens balansomslutning har ökat från nivån på ca 200 miljarder till att den 31 december 2008 vara ca 700 miljarder. Av ökningen på ca 500 miljarder avsåg 196 miljarder fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i Sverige, 265 miljarder utlåning i svenska kronor för så kallade strukturella transaktioner och 2 miljarder så kallat övrig utlåning (likviditetsstöd) Genomgång av de panter som ställts för de olika lånen Värde av panterna jämfört med lånet Genomförs under augusti – oktober Avrapportering den 28 augusti

7 Implementering av fastställda policier Området övergripande styrning och inriktning av bankens verksamhet Genomgång av under den senaste tiden av direktionen fastställda policier Uppföljning av hur fastställda policier implementeras inom Riksbanken Uppföljning av hur direktionen följer upp de av direktionen fastställda policierna Genomförs augusti – september Avrapportering sker 23 oktober

8 Tillgångsförvaltningen, exponering på grund av stora växelkursförändringar REV kommer att göra en granskning av tillgångsförvaltningen och i synnerhet om de omfattande växelkursförändringarna under hösten 2008 och våren 2009 har inneburit något överskridande av de fastställda limiterna. Granskningen kommer att genomföras under maj till augusti. Granskningen kommer att omfatta Genom intervjuer med chefen för riskkontrollenheten gå igenom eventuella limitöverskridanden Tillsammans med middeloffice ta fram statistik över positioner som ligger nära limitvärdena. Avrapportering till fullmäktige den 17 december

9 Granskning och analys som underlag för fullmäktiges förslag till riksdagen om vinstdisposition Granskningen kommer att genomföras under december och januari Följa arbetet i Riksbanken vad gäller eventuella förändringar av redovisningsprinciper som påverkar utdelningsbara medel Utvärdera och analysera effekterna av eventuella förändringar i Riksbankens modell för vinstdisposition Genomgång och analys av Riksrevisonens avrapportering avseende granskning av Riksbankens årsbokslut Genomgång av förslag till vinstdisposition av Riksbankens resultat för räkenskapsåret 2009 för att säkerställa att den följer av fullmäktige beslutad modell Genomförs under december 2009 och januari 2010 Avrapporteras januari/februari 2010


Ladda ner ppt "Revisionsplan 2009-04— 2010-03 Fullmäktiges revisionsenhet (REV) Ove Olsson, BDO Nordic Stockholm AB PROTOKOLLSBILAGA C Fullmäktiges protokoll 2009-04-24,"

Liknande presentationer


Google-annonser