Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Revisionsplan 2011-04 – 2012-03 Fullmäktiges revisionsenhet (REV) Ove Olsson, BDO Stockholm AB PROTOKOLLSBILAGA B Fullmäktiges protokoll 2011-04-29, §

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Revisionsplan 2011-04 – 2012-03 Fullmäktiges revisionsenhet (REV) Ove Olsson, BDO Stockholm AB PROTOKOLLSBILAGA B Fullmäktiges protokoll 2011-04-29, §"— Presentationens avskrift:

1 Revisionsplan 2011-04 – 2012-03 Fullmäktiges revisionsenhet (REV) Ove Olsson, BDO Stockholm AB PROTOKOLLSBILAGA B Fullmäktiges protokoll 2011-04-29, § 5 Riksbankens diarienummer 2011-97-STA

2 Fullmäktiges revisionsenhet (REV) Enligt arbetsordning och instruktion för Sveriges riksbank ska revisionsenhetens granskning vara inriktad på Efterlevnaden av arbetsordningen inom Riksbanken Direktionsledamöternas utövande av tjänsten Granskning och analys som grund för fullmäktiges förslag till riksdagen om vinstdisposition, samt Övriga frågor som ligger inom fullmäktiges ansvarsområde REV kommer i sitt arbete att ha kontakt med både Riksbankens internrevision och Riksrevisionen för att ta del av deras planering och rapporter.

3 Förslag på plan för fullmäktiges revisionsenhet april 2011 – mars 2012 Granskning/utvärderingGenomförandeAvrapportering till fullmäktige Guldvärdet, hantering och kontroll av värdet genomförs per ett månadsbokslut och avser totalvärdet dvs. mängd och pris augusti – september 28 oktober Hur säkerställer banken internkontrollen vid outsourcing av tryckning och leverans av sedlar september – oktober 28 oktober Uppföljning av vidtagna åtgärder (2010 års granskning) avseende valutareservförvaltningen och direktionens säkerställande av IT- säkerhetsskydd oktober – november 16 december Granskning och analys som underlag för fullmäktiges förslag om vinstdisposition december – februari januari/februari 2012

4 Guldvärdet, hantering och kontroll av värdet genomförs per ett månadsbokslut och avser totalvärdet dvs. mängd och pris Direktionen fastställer de villkor under vilka förvaltningen av guldreserven ska ske. Guldreservens värde uppgick per den 31 december 2010 till 38 537 miljoner kronor, vilket var lika med 11,8 % av hela balansomslutningen. Exkluderas den särskilda förstärkningen av valutareserven ur balansomslutningen utgör värdet av guldreserven 15,8 %. REV har för avsikt att per ett månadsbokslut kontrollera Avstämning av mängden guld Pris i kronor per viktenhet Värdering av eventuella derivat avseende guldreserven Avrapportering den 28 oktober

5 Hur säkerställer banken internkontrollen vid outsourcing av tryckning och leverans av sedlar All tryckning och leverans av sedlar sker av extern leverantör. REV planerar att göra en granskning av hur banken säkerställer internkontrollen av tryckning och leverans av sedlar från utomstående leverantör. Avrapporteras den 28 oktober

6 Uppföljning av vidtagna åtgärder (2010 års granskning) avseende valutareservförvaltningen och direktionens säkerställande av IT-säkerhetsskydd Under 2010 gjorde REV en granskning av valutareservsförvaltningen och direktionens säkerställande av IT-säkerhetsskydd. REV har för avsikt att göra en uppföljning av de åtgärder som banken vidtagit med anledning dels av iakttagelserna och dels på grund av de inom banken införda nya rutinerna. Avrapportering till fullmäktige den 16 december

7 Granskning och analys som underlag för fullmäktiges förslag till riksdagen om vinstdisposition Granskningen kommer att genomföras under december och januari Följa arbetet i Riksbanken vad gäller eventuella förändringar av redovisningsprinciper som påverkar utdelningsbara medel Utvärdera och analysera effekterna av eventuella förändringar i Riksbankens modell för vinstdisposition Genomgång och analys av Riksrevisionens avrapportering avseende granskning av Riksbankens årsbokslut Genomgång av förslag till vinstdisposition av Riksbankens resultat för räkenskapsåret 2011 för att säkerställa att den följer av fullmäktige beslutad modell Genomförs under december 2011 och januari 2012 Avrapporteras januari/februari 2012

8 Fortsatt förslag på revisionsplan Direktionsledamöternas utövande av tjänsten Principer och rutiner för tillsättande av högre tjänster Beredskap för framtida kriser Uppföljning av ledningsgruppens avrapportering till direktionen och beslut med anledning av rapporterna


Ladda ner ppt "Revisionsplan 2011-04 – 2012-03 Fullmäktiges revisionsenhet (REV) Ove Olsson, BDO Stockholm AB PROTOKOLLSBILAGA B Fullmäktiges protokoll 2011-04-29, §"

Liknande presentationer


Google-annonser