Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Revision 2011/2012 Fullmäktiges revisionsenhet (REV) Ove Olsson, BDO Stockholm AB Tryckning och leverans av sedlar Intern kontroll 2011 Riksbankens diarienummer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Revision 2011/2012 Fullmäktiges revisionsenhet (REV) Ove Olsson, BDO Stockholm AB Tryckning och leverans av sedlar Intern kontroll 2011 Riksbankens diarienummer."— Presentationens avskrift:

1 Revision 2011/2012 Fullmäktiges revisionsenhet (REV) Ove Olsson, BDO Stockholm AB Tryckning och leverans av sedlar Intern kontroll 2011 Riksbankens diarienummer 2011-97-STA PROTOKOLLSBILAGA C Fullmäktige 2011-10-28, § 6

2 Bakgrund Sedelproduktion fr o m 2001 utlagd på extern leverantör. Crane AB (Tumba Bruk) Offentlig upphandling 2010 Krav på kapacitet att trycka eurosedlar och ej statligt ägt Säkerhet, kvalitet. Processäkerhet – spårbarhet i hela processen

3 Organisation

4 Riskbild •Förlust av sedlar (hela processen) •Leverantör (Crane) fallerar •”Know-how” i orätta händer •Brister i sedelkvalitet Kostnader och Anseende

5 Riskhantering • Krav på Crane (upphandling/fortlöpande) • Uppdragsavtal Crane (krav/rättigheter) • Kompetens hos RB (ECB) • Reella kontroller (säkerhet/processer) från RB och ECB

6 Granskningens inriktning och omfattning  Delegationsordningar  Uppdragsavtal Crane (2011-2013 m option)  Intervjuer. Adm avd (Agneta Rönström Christina Wejshammar, Mårten Gomer, Thomas Lundin, Henrik Gardholm) och IR  Protokoll/minnesanteckningar  Säkerhetsinspektioner mm  Genomgång/dokumentation reell leverans

7 Verkställd granskning Delegationsordningar * Arbetsordning (fastställd av fullmäktige) * Instruktion (fastställd av direktionen) * Riksbankschef * Ledningsgrupp (informell) * Administrativa avdelningen (EKF, EFS, EBS) - Veckomöten med respektive enhetschef - Möten varannan vecka med enhetscheferna Informella kontakter

8 Verkställd granskning (forts) Uppdragsavtal Crane (exempel på innehåll) * Köp av färdiga sedlar (pappersbruk o tryckeri i Tumba, underleverantörer av insatsvaror) * Reglerar Beställning-Produktion-Leverans * Tekniska specifikationer, Originalmaterial * Säkerhet (nu ECB-krav i botten, processer-kvittenser- dualitet-spårbarhet på sedelnivå) * Säkerhetsinspektioner (annonserade - inför ex vis produktion, oannonserade) * ”Balansrapporter”

9 Verkställd granskning (forts) Uppdragsavtal Crane (exempel på innehåll - forts) * Personal (konfidentialitetsförbindelser, registerkon- troll mm direkt t RB) * Försäkringsskydd * Informationskrav>RB avs Borttappade sedlar, Föränd- ring IK inkl ägare, org, ek sits, ägande av utrustning, säkerhet (specificerat), personal, underleverantörer – Innan förändringar vidtas, Löpande info och möten med RB, Protokollering av incidenter, Makulering av sedlar/ insatsvaror (utifrån ”balansrapporter”) – Innan makulering.

10 Verkställd granskning (forts) Uppdragsavtal Crane (verifiering av efterlevnad av väsentliga delar) • Säkerhetsinspektionsrapport (diarieförd) inför produktion av 500 SEK år 2011 (utifrån högre säkerhetskrav enligt ECBs standard). • ”Minnesanteckningar” ledningsmöten RB-Craine åren 2010-2011 • Protokollerade koordineringsmöten RB-Crane åren 2010-2011 • Informationsmöten från Crane 2010-2011

11 Verkställd granskning (forts) Uppdragsavtal Crane (verifiering av efterlevnad av väsentliga delar) • Produktion av sedel 100 SEK år 2009-2010 (Behov, beslut, order, bekräftelse, ”balansrapporter”, leveranssedlar, lagerredovisning). • Försäkringsskydd hos Crane

12 Övriga relevanta noteringar • Inspektion av Crane från ECB ECB Inspektionsteam gör årlig oannonserad säkerhets- prövning hos Crane (för uppfyllande av krav som produ- cent av Europapper inför framtida upphandling). • RB anmälan vid brister hos Crane RB kan anmäla väsentliga brister hos Crane till Europeiska centralbanker (Cranes fortlevnad!)

13 Övriga relevanta noteringar • RB personals kompetens Bevakningsbranschen, utökning med sedelkvalitets- kompetens • Back-up hos Crane Crane har numera enligt krav vid upphandling avtal med externt tryckeri som back-up • Ej indikationer om informationbrister

14 Sammanfattning RB bör löpande följa upp att Crane vid var tid har i upp- dragsavtalet stipulerat försäkringsskydd (500 mkr) för sina åtaganden mot RB samt Cranes ekonomiska status. Inga indikationer i övrigt om väsentliga brister i RBs kontroll över tryckning och leverans av sedlar. Riskerna bedöms vara under tillfredsstäl- lande kontroll och bevakning.


Ladda ner ppt "Revision 2011/2012 Fullmäktiges revisionsenhet (REV) Ove Olsson, BDO Stockholm AB Tryckning och leverans av sedlar Intern kontroll 2011 Riksbankens diarienummer."

Liknande presentationer


Google-annonser