Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Säkerheten främst.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Säkerheten främst."— Presentationens avskrift:

1 Säkerheten främst

2 Säkerheten främst Negativ utveckling – ökat antal tillbud och olyckor
Bristande säkerhetskultur - reglerna följs inte Nu krävs en förändring i förhållningssätt! En överlevnadsfråga – säkerheten ifrågasätts Ledarskap innebär att gå före Attityder – tänk risk Uppföljning, dialog och återkoppling Transportstyrelsens krav September -10: Omedelbara åtgärder April -11: Långsiktigt hållbara åtgärder Maj - 11: Föreläggande

3 Förändringar från 1 juni 2011
En ny version av BVF 923. Den ersätter de kompletterande regler till BVF923 som beslutades den 4 oktober 2010. Skydd och säkerhetsplanering ersätts med riskbedömning. En checklista tas fram som ett särskilt dokument. Checklistan kommer att börja gälla 1 september och ska användas vid riskbedömning av alla aktiviteter. Riskbedömningen ska ske per aktivitet och både vid förplanering, kontroll av förplanering och direktplanering. Möjlighet att använda yttertågvarnare slopas. Funktionen SoS-planerare införs.

4 Förändringar från 10 december 2011
Reglerna för handhavande och framförande av tunga spårgående arbetsredskap i förändrad version. Kompetenskrav för operatörer och besiktningspersonal av tunga spårgående arbetsredskap. Kompetenskrav för SoS-planerare. Förändrade kompetenskrav för SoS-ledare. Nya utbildningsplaner för SoS-ledare, SoS-planerare, operatörer och besiktningspersonal.

5 Övriga åtgärder Tillsyningsmän och SoS-ledare ska registreras i Järnvägens funktion för personcertifiering (JP) senast under 2012 för att få arbeta på Trafikverkets infrastruktur. Alla lärare och informatörer ska också vara registrerade. I ett senare skede ska också tunga spårgående arbetsredskap, operatörer och besiktningspersonal registreras i JP. Trafikverket ska tillsammans med entreprenörerna se över planeringsförfarandet i syfte att arbeten ska kunna genomföras på ett säkert och ur ett kapacitetshänseende effektivt sätt.

6 Trafikverkets implementering
Informationsmöten som riktar sig till entreprenadföretagens ledning genomförs 25 maj Luleå, 26 maj Stockholm och 27 maj Malmö. Informationsbrev skickas till entreprenadföretagen. Information redovisas på Trafikverkets webb och intranät. Information skickas inom Trafikverkets organisation. Möten genomförs med beställare, förvaltare och trafikledning.

7 Entreprenadföretagens implementering
Entreprenadföretagen ska i egen regi genomföra aktiviteter med syfte att regelverket ska följas. Entreprenadföretagen ska redovisa till Trafikverket på vilket sätt, och inom vilken tidsperiod man meddelar egen personal och underentreprenörer om de förändrade reglerna samt hur man säkerställer att riskbedömningar genomförs.

8 Trafikverkets uppföljning arbetsplatskontroller
Arbetsplatskontroller kommer fortlöpande att utföras av personal som står i oberoende ställning till verksamheten som ska följas upp. I arbetsplatskontrollerna kommer även kvalitetskontroll av planering att ske. Arbetsplatskontrollerna utförs både planerade i förväg i samråd med entreprenör och beställare och som oanmälda. I direkt anknytning till kontrollen sker en muntlig återkoppling till entreprenörens arbetsledning och beställare Trafikverket. Varje utförd kontroll redovisas i en rapport. Uppföljning av eventuella åtgärdsförslag sker efter varje kontroll.

9 Trafikverkets uppföljning avvikelser
De avvikelser som upptäcks och bedöms vara av allvarligare art rapporteras till Transportstyrelsen senast nästkommande arbetsdag. Avvikelser registreras i Synergi. Genomförda kontroller och funna avvikelser sammanställs och redovisas skriftligen till Transportstyrelsen månadsvis.

10 Trafikverkets uppföljning ledning
Fokus på trafiksäkerheten kommer att förstärkas vid uppstartsmöten och byggmöten. Särskilda företagsbesök genomförs hos entreprenören. Trafikverket ställer krav på entreprenörerna att genomföra arbetsplatskontroller. Vid byggmöten följs upp att ett entreprenören utför arbetsplatskontroller och resultatet av dessa. Ett dokumenteringsverktyg för beställare att använda vid byggmöten kommer att tas fram.


Ladda ner ppt "Säkerheten främst."

Liknande presentationer


Google-annonser