Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tertialbokslut 1 2011. Tertialbokslut 1 2011 Nacka kommun Tjänsteskrivelse 2011-05-25 DNR KFKS 2010/268-041.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tertialbokslut 1 2011. Tertialbokslut 1 2011 Nacka kommun Tjänsteskrivelse 2011-05-25 DNR KFKS 2010/268-041."— Presentationens avskrift:

1 Tertialbokslut 1 2011

2 Tertialbokslut 1 2011 Nacka kommun Tjänsteskrivelse 2011-05-25 DNR KFKS 2010/268-041

3 Balanskravsresultat (mkr)

4 God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning har brister. De flesta av de övergripande målen är uppfyllda men de finansiella målen uppnås inte under målet Kommunal ekonomi i balans. Fastighetskontoret, Förskola Fritid och Skola, Tekniska nämnden, Utbildningsnämnden, Arbets- och företagsnämnden samt Kulturnämnden redovisar underskott.

5 Finansiella nyckeltal Övergripande målStrategiskt mål NyckeltalMålvärdePrognos /utfall för lån Kommunal ekonomi i balans Ekonomi i balansResultatandel (Årets resultat, exklusive realisationsvinster i relation till skattenettot), % Förändring soliditet inklusive ansvarsförbidelser, %. Långfristiga lån, mkr (utfall 30/4) >1,5 >0 <1 100 0,9 -7 1 154

6

7 Sammanfattning Nacka kommun totalt VerksamhetsresultatInsatta resurser Social- och äldrenämnden Överlag nöjda kunder. Speciellt vad gäller tillgänglighet och delaktiga i handläggningsprocessen. Resultaten från Utbildningsnämndens kundundersökning är försenad - T2. Arbets- och företagsnämnden har genomfört en Feriemässa. 1600 anmälningar varav drygt 300 ungdomar har erbjudits jobb. Nacka kommer på 8:e plats (14:e plats 2010) i Svensk Näringslivs ranking över bästa näringsklimat i svenska kommuner. Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden Handläggningstider för nybyggnadskarta och fastighetsbildning har tagit längre tid än mål pga. systembyte. Målnivåer för bygglov och miljö uppnås. Nacka Seniorcenter Ektorp är först i Sverige och världen med att ha blivit certifierade som ”Tryggt och Säkert särskilt boende ”. Årsprognosen visar på ett resultat på 53 mkr och ett balanskrav på 51 mkr vilket är 10 mkr sämre än budget. Fastighetskontoret -13 mkr, beror på ökade kostnader pga snöröjning och vattenskador från snö och is. Tekniska nämnden -15mkr varav Gata, Väg & Park -17 mkr. Kostnad för vinterunderhållet 20 mkr över budget. Avfallsverket + 2 mkr. Utbildningsnämnden -12 mkr -högre kostnader för likvärdighetsgarantin. Ny fördelningsmodell beslutad. Arbets- och företagsnämnden -9 mkr-högre efterfrågan på Komvux samt tidigare års felaktiga utbetalningar till anordnare. Kulturnämnden -1,6 mkr- högre hyra för Bibliotek Forum Nacka. Förskola Fritid och Skola -12 mkr- ej budgeterade kapitaltjänstkostnader. Osäkerhet kring kostnad för Merit. Kultur Nacka, -0,4 mkr i avvecklingskostnader Mediecentralen. Skatteunderlagsprognosen avviker positivt med 67 mkr -förbättrad konjunktur samt en större befolkningsökning per första november 2010 än prognos. Sjukfrånvaro 5,2 % (5,7% T1 2010; 4,6 % T3 2010). Korttidssjukfrånvaron ökar något men långtid minskar.

8

9

10 Resultaträkning Tertialbokslut 1 2011

11 Investeringar, låneskuld och finansnetto Nettoinvesteringarna för perioden uppgår till 234 mkr, att jämföras med 626 mkr för helåret 2010. Årsprognos för 2011 för nettoinvesteringar uppgår till drygt 976 mkr. Se särskilt ärende för investeringar. Långfristiga lån uppgår till 1154 mkr per 30 april 2011. Detta innebär att Kommunfullmäktiges mål att de långfristiga lånen inte får överstiga 1100 mkr har överskridits. I detta ärende föreslås att de långfristiga lånen inte får överstiga 1 600 mkr. Prognosen för finansnettot uppgår till -26 mkr vilket är 10 mkr sämre än budget till följd av den snabbare låneskuldsökningen och uppjustering av räntenivån.

12

13

14


Ladda ner ppt "Tertialbokslut 1 2011. Tertialbokslut 1 2011 Nacka kommun Tjänsteskrivelse 2011-05-25 DNR KFKS 2010/268-041."

Liknande presentationer


Google-annonser