Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Revisionsberättelse Årsredovisning för verksamhetsåret 2009 Marks kommun Föredragning kommunfullmäktige 2010-04-20.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Revisionsberättelse Årsredovisning för verksamhetsåret 2009 Marks kommun Föredragning kommunfullmäktige 2010-04-20."— Presentationens avskrift:

1 Revisionsberättelse Årsredovisning för verksamhetsåret 2009 Marks kommun Föredragning kommunfullmäktige 2010-04-20

2 Revisorernas uppdrag enligt KL Bedöma och uttala oss Om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål för den ekonomiska förvaltningen som fullmäktige beslutat om i årsbudget och flerårsplan Om rättvisande räkenskaper föreligger Om balanskravet är uppfyllt eller ej

3 Årsredovisning I allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, dess finansiering och den ekonomiska ställningen I allt väsentligt uppfyller kraven rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed Resultatet uppfyller balanskravet

4 Finansiella mål Nettokostnadsandel når ej målet <98% varken för 2009 eller för hela perioden 2006-2009 Investeringar finansieras med egna medel 2009, liksom för hela perioden 2006-2009 Skattesats är oförändrad för hela perioden

5 Driftsredovisning Avstämning mot MORP och prognos visar på sämre överensstämmelse än tidigare år Uppföljningsarbete och prognossäkerhet fortsätter att förbättras Majoriteten av nämnder klarar fullmäktiges beslut om positiv budgetavvikelse på 1,5%

6 God ekonomisk hushållning För bedömningen om god ekonomisk hushållning ur verksamhetsmässigt perspektiv behövs jämförelse av indikatorer över längre tid Kan i årsredovisningen ibland vara svårt att utläsa grad av måluppfyllelse Sammanfattande bedömning av måluppfyllelse per strategiskt mål bör tillföras Enligt årsredovisningen uppnås en god ekonomisk hushållning

7 Uppdrag till nämnder m fl Avstämning av uppdrag per nämnd enligt MORP görs ej i årsredovisningen Uppföljning av uppdrag görs i respektive nämnds egen verksamhetsberättelse. Detta material tillställs ej fullmäktiges ledamöter inför ansvarsprövningen

8 Investeringsbudget Utnyttjandegrad (%) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 43 54 68 47 4973 Realistisk investeringsbudget? Osäkerhet i investeringsbudget medför även osäkerhet i driftbudget, framförallt kapitalkostnader Driftkostnadseffekter av eventuell investering blir ytterst osäkra att budgetera

9 Ansvarsprövning Vi tillstyrker att Nämnderna och kommunstyrelsen samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet Kommunens årsredovisning fastställs


Ladda ner ppt "Revisionsberättelse Årsredovisning för verksamhetsåret 2009 Marks kommun Föredragning kommunfullmäktige 2010-04-20."

Liknande presentationer


Google-annonser