Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

27 maj 2010 STADSREVISIONEN SIDAN 1 Lekmannarevision Demokratisk granskning av kommunala bolag.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "27 maj 2010 STADSREVISIONEN SIDAN 1 Lekmannarevision Demokratisk granskning av kommunala bolag."— Presentationens avskrift:

1 27 maj 2010 STADSREVISIONEN SIDAN 1 Lekmannarevision Demokratisk granskning av kommunala bolag

2 Kommunala företag  Samlingsnamn (i kommunallagen) för verksamhet som bedrivs i företagsformer - aktiebolag, stiftelser, ekonomiska föreningar, handelsbolag.  Företagen står för ca 25 % av sammanlagd omsättning i kommunerna, något lägre i landstingen/regionerna.  1 600 aktiva företag i kommunerna, 1 400 maj.ägda.  175 aktiva företag i landstingen/regionerna, 110 maj.ägda.  Förutsättningar för kommunalt företagande finns i kommunallagens 3 kapitel. Fullmäktige fastställer ändamål, utser styrelse och lekmannarevisorer mm.  Kommun/landstingsstyrelsen utövar uppsikt över företagen.  Offentlighetsprincipen gäller där kommunen/landstinget har ett dominerande inflytande 27 maj 2010 SIDAN 2 www.stockholm.se/revision

3 En jämförelse Kommunal revisionBolagsrevision Förtroendevalda revisorer. Dessa biträds av sakkunniga Auktoriserad eller godkänd revisor Uppdragsgivaren är fullmäktige som även beslutar om ansvarsfrihet. Uppdragsgivaren är bolagsstämman som även beslutar om ansvarsfrihet Revisionen regleras av KommunallagenRevisionen regleras av aktiebolagslagen Revisionsobjektet är styrelser, nämnder, beredningar och företag. Revisionsobjekt är styrelsen samt VD:s förvaltning Revisorer granskar ändamålsenlighet, ekonomi, räkenskaper och intern kontroll Revisorn granskar årsredovisning och bokföring samt företagsledningens förvaltning 27 maj 2010 SIDAN 3 www.stockholm.se/revision

4 Lekmannarevisor  Lekmannarevisor är (sedan 2000) ett bolagsorgan, reglerat i Aktiebolagslagen 10 kap.  Lekmannarevisorer är obligatoriska i helägda kommunala bolag enligt Kommunallagen 3 kap 17 §.  Lekmannarevisorer utses av fullmäktige.  Uppdraget är att granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig.  Lekmannarevisorerna upprättar en granskningsrapport till bolagsstämman. Granskningsrapporten förmedlas också till fullmäktige. 27 maj 2010 SIDAN 4 www.stockholm.se/revision

5 Leksaksrevisor? 27 maj 2010 SIDAN 5 www.stockholm.se/revision ” Lekmannarevisor är ingen leksaksrevisor!” Lekman är en person som har allmänna kunskaper, men inte är fackutbildad, som har ett naturligt förstånd opåverkat av specialstudier

6 Samordnad revision  Kommunens revisorer och lekmannarevisorer i personunion med uppdrag att granska såväl verksamheten i nämnder och styrelser som i företagen.  Lekmannarevisorerna ska hämtas ur gruppen kommunens revisorer  Genom samordningen skapas förutsättningar att bedriva en granskning med helhetssyn.  Kommunens revisorer kan granska och bedöma den samlade kommunala koncernen t ex hur ägarstyrning och uppsiktsplikt fungerar. 27 maj 2010 SIDAN 6 www.stockholm.se/revision

7 Yrkesrevisor BBolagsstämman utser yrkesrevisor, enligt 9 kap. i Aktiebolagslagen. Oftast auktoriserad. YYrkesrevisorn utses på 4 år med möjlighet till omval för 3 eller 4 år. UUppdraget är att granska bolagets årsredovisning och bokföring, styrelsens och VD:s förvaltning. YYrkesrevisorn upprättar revisionsberättelse till bolagsstämman med uttalande om räkenskapernas riktighet och om styrelsens och VD:s ansvar. BBolagsstämman beslutar i ansvarsfrågan. 27 maj 2010 SIDAN 7 www.stockholm.se/revision

8 Auktoriserad revisor Lekmannarevisor ABL kap. 9 ABL kap. 10 27 maj 2010 SIDAN 8 www.stockholm.se/revision BolagskulturBolagskultur Granskar bolagets –Årsredovisning och bokföring –Styrelsens och VD:s förvaltning God revisionssed Revisionsberättelse Intern Kontroll Granskar om bolagets verksamhet sköts -Ändamålsenligt -Ekonomiskt tillfredsställande God sed Granskningsrapport OffentlighetskulturOffentlighetskultur

9 27 maj 2010 STADSREVISIONEN SIDAN 9 Stockholms Stad 14 Stadsdelsnämnder 15 Facknämnder 18 bolag bestående av moderbolaget Stadshus AB samt 17 dotterbolag

10 27 maj 2010 SIDAN 10 www.stockholm.se/revision Stadsrevisionen  20 förtroendevalda revisorer  Eget revisionskontor med 20 anställda  Budget för att anlita konsultstöd  En lekmannarevisor samt en ersättare per bolag  Knappt 15 % av revisionskontorets tid åtgår till bolagsrevision

11 Bolag i koncernen Stockholm Stadshus AB  Familjebostäder  Svenska bostäder  Stockholmshem  SISAB  Micasa fastigheter i Stockholm  S:t Erik försäkring  S:t Erik Livförsäkring  S:t Erik markutveckling  Stockholm Globe Arena fastigheter  Stockholms hamn  Stockholm Business Region  Stockholm parkering  Stockholms stads bostadsförmedlning  Stockholms stads utrednings- och statistikkontor  Stockholms stadsteater  Stockholm vatten  Stokab 27 maj 2010 SIDAN 11 www.stockholm.se/revision

12 27 maj 2010 SIDAN 12 www.stockholm.se/revision Tidplan för planeringsprocessen  Under hösten påbörjades arbetet med att planera för nästa revisionsår för både nämnder och bolag  Revisionsplanen antas i februari  Under april tas ett förslag på granskningsplanerings-PM fram för respektive bolag  Under maj träffas samtliga lekmannarevisorer och planerna godkänns  Senast juni har lekmannarevisorn och biträdet ett planerings- möte med bolagets auktoriserade revisor.

13 27 maj 2010 SIDAN 13 www.stockholm.se/revision Tidplan för revisionsprocessen  Höstmöte hålls under oktober hos bolaget. Där redovisar den auktoriserade revisorn resultatet från dennes löpande granskning samt granskningen av delårsbokslutet.  På höstmötet deltar bolagets VD, administrativa chef, den auktoriserade revisorn, ordinarie lekmannarevisor, dennes ersättare och biträdet samt en representant från moderbolaget Stadshus AB

14 27 maj 2010 SIDAN 14 www.stockholm.se/revision Tidplan för revisionsprocessen  Slutrevisionsmötet hålls under februari. Deltagarna är desamma som under höstmötet. Dagordningen har följande punkter oVD informerar om året som gått samt nämner något om framtiden oDen auktoriserade revisorn redovisar resultatet från bokslutsgranskningen oLekmannarevisionen redovisar resultatet från sin granskning I mars träffar den auktoriserade revisorn och lekmannarevisorn bolagets styrelse och redovisar resultatet från årets granskning

15 27 maj 2010 SIDAN 15 www.stockholm.se/revision Rapportering till bolaget Den auktoriserade revisorn lämnar skriftliga rapporter för  Den löpande granskningen  Granskningen av delårsbokslutet  Granskningen av bokslutet  Samt en revisionsberättelse Lekmannarevisionen lämnar följande skriftliga rapporter  En granskningspromemoria  En granskningsrapport  Särskilda revisionsrapporter om bolaget ingår i en bredare granskning

16 27 maj 2010 SIDAN 16 www.stockholm.se/revision Rapportering till koncernstyrelsen, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige  I koncernrevisorns revisionsrapporter till moderbolaget redovisas en sammanfattning av de auktoriserade revisorernas granskningsresultat vid respektive dotterbolag  I revisionskontorets granskningspromemoria för moderbolaget redovisas en sammanfattning av granskningsresultatet hos döttrarna  I de förtroendevalda revisorernas årsöversikt, som är en bilaga till kommunstyrelsens revisionsberättelse, redovisas lekmannarevisionens granskningsresultat. Även en översiktlig redovisning av de auktoriserade revisorernas granskningar återfinns i årsöversikten

17 27 maj 2010 SIDAN 17 www.stockholm.se/revision Lekmannarevisonens bolagsgranskning  Basgranskning genomförs vid samtliga bolag  Särskilda granskningar genomförs utifrån en risk- och väsentlighetsanalys

18 27 maj 2010 SIDAN 18 www.stockholm.se/revision Basgranskning  Bolagets arbete med internkontroll  Bolagets ekonomiska prognoser  Ägarens direktiv och uppdrag  Uppföljning av föregående års granskning

19 27 maj 2010 SIDAN 19 www.stockholm.se/revision Särskild granskning 2009  Intern styrning och uppföljning (samtliga bolag)  Riskkontroll (samtliga bolag)  Upphandling av bevakningstjänster (4 bolag)  Avtalshantering (2 bolag)  Bisysslor (2 bolag)  Rutiner för projektstyrning (ett bolag)  Styrning av miljöarbetet (2 bolag och 2 nämnder)

20 Granskningsrapportens innehåll  Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksamhet.  Jag bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Jag finner därför inte anledning till anmärkning mot styrelsens ledamöter eller verkställande direktören. 27 maj 2010 SIDAN 20 www.stockholm.se/revision

21 Anmärkning, AB Stokab 2003  Missförhållande i bolagets organisation och ekonomiska förvaltning  Attestinstruktion har inte tillämpats av VD  Orealistiska och vilseledande budget- och uppföljningsdokument har presenterats av VD för styrelsen  Kritik som framförts av 2002 års verksamhet har inte åtgärdats  Brister beslutsunderlag stora investeringar  Kritik mot styrelsen, anmärkning mot VD 27 maj 2010 SIDAN 21 www.stockholm.se/revision

22 Underhållsbehovet i stadens anläggningar och fastigheter BBostadsbolagen SStockholm Vatten AB SSISAB IIdrottsnämnden KKyrkogårdsnämnden Revisionsfrågor FFinns ett eftersatt underhåll BBedrivs en effektiv underhållsplanering 27 maj 2010j SIDAN 22 www.stockholm.se/revision

23 Underhållsbehovet i stadens anläggningar och fastigheter, forts Underhållsplanering  Bostadsbolagen fungerande planering  Stockholm Vatten förbättringsbehov  Information i årsredovisningarna bristfällig  Nämnder och styrelser lite uppmärksamhet åt dessa frågor 27 maj 2010 SIDAN 23 www.stockholm.se/revision

24 Underhållsbehovet i stadens anläggningar och fastigheter, forts Eftersatt underhåll  Svenska Bostäder ca 2-3 mdr  Stadsholmen samt nämnderna visst underhållsbehov  Stockholm Vatten, oklar underhållssituation 27 maj 2010 SIDAN 24 www.stockholm.se/revision

25 THE END 27 maj 2010 SIDAN 25 www.stockholm.se/revision


Ladda ner ppt "27 maj 2010 STADSREVISIONEN SIDAN 1 Lekmannarevision Demokratisk granskning av kommunala bolag."

Liknande presentationer


Google-annonser