Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

AGENDA 1.Introduktion/presentation 2.Vad gäller för kommunal revision i Sverige 3.Hur jobbar Stadsrevisionen i Borås 4.Ansvarsprövning och nämndledamöters.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "AGENDA 1.Introduktion/presentation 2.Vad gäller för kommunal revision i Sverige 3.Hur jobbar Stadsrevisionen i Borås 4.Ansvarsprövning och nämndledamöters."— Presentationens avskrift:

1 AGENDA 1.Introduktion/presentation 2.Vad gäller för kommunal revision i Sverige 3.Hur jobbar Stadsrevisionen i Borås 4.Ansvarsprövning och nämndledamöters ansvar 5.Granskningar som berör Miljö- och konsumentnämnden 6.Revisionsplan 2014 1

2 2 Medborgarna Fullmäktige Nämnder och styrelser Förvaltningar och bolag Revisorer Sakkunniga biträden 2 Kommunal revision i Sverige Beslutande Verkställande Granskande  Demokratiskt valda  Självständiga  Objektiva  Sakliga  Oberoende

3 Oberoendet och kommunallagen  Revisorerna tar självständiga granskningsbeslut med utgångspunkt från en risk- och väsentlighetsanalys  Varje revisor är sin egen myndighet och kan skriva egna revisionsberättelser  Revisorenas uttalande ligger till grund för KF’s ansvarsprövning  KF skall motivera om de inte väljer att gå på revisorernas linje i ansvarsprövningsfrågan  Revisor kan ej vara fullmäktigeledamot  Oberoende budgetberedning (KF presidium)  Revisorerna beslutar om sitt biträde (sin förvaltning) i kommungranskningen och i lekmannarevisionen  … men verkligt oberoende handlar om civilkurrage, undvikande av partipolitik och val av biträden 3 2 Kommunal revision i Sverige

4 Uppdraget – inte bara ansvarsprövning  I den lagstadgade ansvarsprövningen uttalar sig revisorerna om - om verksamheten skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt - om räkenskaperna är rättvisande och - om den interna kontrollen är tillräcklig  Men uppdraget är vidare än så - vi är medborgarnas förlängda arm för att kontrollera att kommunala beslut och aktuell lagstiftning följs - revisionen verkar även på andra sätt för att främja en effektiv och ändamålsenlig kommunal verksamhet utifrån ett helhetsperspektiv 4 2 Kommunal revision i Sverige

5 Stadsrevisionen i Borås - organisation  Kommunfullmäktige utser Första och Andra revisorsgrupperna och lekmannarevisorer  Revisorskollegiet (förvaltningsuppgifterna) utgörs av ordf och vice ordf i respektive grupp  Revisorerna i BS har valt att ha ett revisionskontor med 5 revisorer (10 av 290 primärkommuner har egna kontor) och upphandling av konsulter  Stadsrevisionen i BS är medlem i Starev, yrkesrevisorerna är medlemmar i Skyrev, och tre av fem yrkesrevisorer är av Skyrev certifierade kommunala yrkesrevisorer 5 3 Hur jobbar Stadsrevisionen i Borås

6 Verksamhetsprocess  Årligen (enl KomL) granska all verksamhet för ansvarsprövning utifrån en risk- och väsentlighetsanalys. Basgranskning (intern kontroll), granskning av årsredovisning och delårsrapport samt fördjupade granskningar  Revisionen följer de riktlinjer som återfinns i God Revisionssed (SKL)  Den årliga planeringen (nov) ger en revisionsplan och gransknings- planer för bolagen (lekmannarevisionen)  Upphandling av revisionen i de kommunala bolagen  Begär svar från granskad nämnd/styrelse, och utskick för kännedom 6 3 Hur jobbar Stadsrevisionen i Borås

7 Verksamhetsprocess  Basgranskning/grundläggande granskning medför oftast inte separat rapport, utan avrapporteras i årsrapport och direkt till förvaltning/nämnd/styrelse  Granskning av intern kontroll i separat rapport  Fördjupade granskningar avrapporteras muntligt och skriftligt. Längre rapporter sammanfattas i rapportsammandrag. Kortrapporter används för mindre omfattande granskningar. Revisorernas bedömningar och begäran om åtgärder framgår av missivskrivelse  Rapporter, rapportsammandrag och kortrapporter sänds till KF/KS och publiceras på hemsidan, liksom svaren från nämnder och styrelser 7 3 Hur jobbar Stadsrevisionen i Borås

8 Ansvarsprövning  Årlig ansvarsprövning i revisionsberättelsen  Enligt KomL kan revisorerna rikta formell kritik endast i form av en anmärkning, med eller utan rekommendation om att ansvarsfrihet beviljas  KF skall motivera om man inte går på revisorernas förslag  Från och med revisionsåret 2012 lämnar vi en revisionsberättelse för varje nämnd 8 4 Ansvarsprövning och ledamötes ansvar

9 Grunder för ansvarsprövning  Fullmäktiges mål nås inte  Bristande styrning, uppföljning och kontroll  Förtroendeskada  Ekonomisk skada  Obehörigt beslutsfattande  Brottslig gärning  Otillräcklig beredning  Redovisningen inte rättvisande 9 4 Ansvarsprövning och ledamötes ansvar

10 Nämndledamöters ansvar  KomL 6 § 7, Revisionsansvaret kollektivt (huvudregeln) och individuellt  Individuellt om ledamot agerat lagstridigt  Individuell ansvarsprövning även mot nämndens ordförande  Skadeståndsansvar kopplat till förmögenhetsskada för kommunen  Straffansvar – om enskild ledamot har begått brott  Enskilda ledamöter kan i vissa fall undantas från kritik som riktas mot den övriga nämnden. Den som aktivt verkat för att bryta passivitet bör kunna frias från ansvar – krävs i så fall upprepade alternativa förslag som är protokollförda och som är relevanta och revisionellt godtagbara 10 4 Ansvarsprövning och ledamötes ansvar

11 Granskningar – Miljö och konsumentnämnden  Årsredovisning/verksamhet år 2013  Intern kontroll  Övriga revisionsrapporter för svar eller information  Granskning av livsmedelskontroll i Borås Stad  Miljötillsyn 11 5 Granskningar

12 Hur arbetar ni med uppdragen som Kommunfullmäktige beslutat i budgeten för år 2013? 6 Kommunfullmäktiges uppdrag

13 Revisionsplan 2014 Granskningar gemensamma för grupp 1 och 2  Textilmuseet och andra kommunala verksamheter till Simonsland 13 6 Granskningsplan 2014

14 Revisionsplan 2014 Granskningar Grupp 1  Intern Kontroll – Leasingbilar, Komma – Servicekontorets försystem  Kommunstyrelsens uppsiktsplikt av Fullmäktigebeslut  Beställare – utförare (Servicenämnden)  Servicekontorets försäljning av tjänster  Utveckling av stadens upphandlingsverksamhet  Beställare – utförareförhållanden  Färdtjänsten  Föreningsbidrag  Internbanken 14 6 Granskningsplan 2014

15 Revisionsplan 2014 Granskningar Grupp 2  Intern Kontroll - konst, leasingbilar  Uppföljningsansvaret för 16-19 åringar  Äldreomsorgens kvalitet ur brukarnas synvinkel  Personlig assistans, fortsättning av förstudie  CFL – Centrum för flerspråkigt lärande  Grundskolan – barn med särskilda behov  Funktionshinderverksamhet  Bidrag till studie- och ungdomsförbund  Kostnad för institutionsvård 15 6 Granskningsplan 2014

16 Lekmannarevisionen  Basgranskning med fokus på intern kontroll – under år 2013-14 arbetar vi tillsammans med bolag med att ta fram planer för intern kontroll  Fördjupad granskning per bolag 16 6 Granskningsplan 2013


Ladda ner ppt "AGENDA 1.Introduktion/presentation 2.Vad gäller för kommunal revision i Sverige 3.Hur jobbar Stadsrevisionen i Borås 4.Ansvarsprövning och nämndledamöters."

Liknande presentationer


Google-annonser