Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förändringar i kommunallagen (1990:900)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förändringar i kommunallagen (1990:900)"— Presentationens avskrift:

1 Förändringar i kommunallagen (1990:900)
Sedan tidigare: Budgeten skall upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Tillägg: Undantag får göras i budgeten om det finns synnerliga skäl. För verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin skall anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

2 Förändringar i kommunallagen (1990:900)
Sedan tidigare: Budgeten skall upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Tillägg: Undantag får göras i budgeten om det finns synnerliga skäl. För verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin skall anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning

3 Förändringar i kommunallagen (1990:900)
Sedan tidigare: Budgeten skall innehålla en plan för ekonomin de kommande tre åren, varav budgetåret är det första. Tillägg: Planen skall innehålla finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. • Sedan tidigare: Om kostnaderna överstiger intäkterna skall det negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet enligt balansräkningen återställas under de närmast följande två åren. Ändrat till: … de närmast följande tre åren.

4 Förändringar i kommunallagen (1990:900)
Fullmäktige skall anta en åtgärdsplan för hur återställandet skall ske. • Beslut om reglering skall fattas senast i budgeten det tredje året efter det år då det negativa resultatet uppkom. • Fullmäktige får besluta att reglering av ett negativt resultat inte skall göras om: 1) synnerliga skäl angetts som orsak för en obalanserad budget (dvs ett planerat negativt resultat), 2) orealiserade förluster i värdepapper uppstått, eller 3) det finns andra synnerliga skäl. • Minst en delårsrapport skall behandlas av fullmäktige.

5 Förändringar i kommunallagen (1990:900)
Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten och årsbokslutet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning skall biläggas delårsrapporten och årsbokslutet. Laglighetsprövning skall inte kunna ske av kommuns eller landstings budgetbeslut eller beslut att inte reglera negativt resultat. En laglighetsprövning skall dock även fortsättningsvis vara möjlig av beslutets formella aspekter eller av frågan om det hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommun eller landsting

6 Förändringar i kommunallagen (1990:900)
Förändringar i lagen (1997:614) om kommunal redovisning• Förvaltningsberättelsen skall innehålla en utvärdering av om målen för en god ekonomisk hushållning har uppnåtts

7 Resultaträkning

8 Finansieringsanalys

9 Balansräkning

10 Process Landstingsplan
Politisk beredning Landstingsplan Landstingsråd + Gruppledare Tjänstemannastöd Grupp LD m fl Divisionernas arbete med divisionsplan Beslut LS Beslut LF LB GL LS LF Tid 1/1 31/12 LD god- känner div plan LD-direktiv till div chef Input - Beredningarnas rapporter - Omvärld - Befolkning - Ekonomi - Möte divisionerna Förankring Partigrupper

11 Årsredovisning, delårsbokslut och månadsrapport
Per 31/12 Årsredovisning i Landstingsstyrelsen Månadsrapport Januari Månadsrapport Månadsrapport December Februari Landstingsfullmäktige behandlar och beslutar Årsredovisning November Mars Månadsrapport Oktober April September Maj Månadsrapport Juni Månadsrapport Augusti Juli Delårsrapport Per april Landstingsstyrelsen Delårsrapport per augusti Landstingsstyrelsen Månadsrapport Månadsrapport

12 Landstinget i siffror

13 Landstinget i siffror

14 Landstinget i siffror Leverantörsfakturor per år 150 000 st
Kundfakturor per år st Varav ärenden till inkasso st (ca 10 mkr) Antal hanterade löner per år st Personal Antal anställda Antal årsarbetare

15 Systemkarta ekonomiapplikationer
Attestdatabas Raindance IP E_biff Prut32 AVIR LF - statistik Objektsdatabas LUPP Levis Kassa- applikation

16 Elektronisk fakturahantering
IP Raindance E_biff Levis Attestdatabas BT Eyes & Hands IP Admin RIM

17 Röda tråden - från planering till årsredovisning
Politisk beredning Landstingsplan (År 2) Landstingsråd Gruppledare Komplettering av plan år 2 LF Årsredovisning i Landstingsstyrelsen År 2 Komplettering av plan år 2 LS Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December År 3 År 2 År 1 LB GL LS Landstingsfullmäktige behandlar och beslutar Årsredovisning År 2 Styrelse Planbeslut År 2 Delårsrapport per april år 2 LF Fullmäktige Planbeslut År 2 Delårsrapport per augusti år 2

18 Årsredovisningen och kommunallagen
Årsredovisningen skall överlämnas till fullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser Årsredovisningen skall godkännas av fullmäktige. Årsredovisningen skall hållas tillgänglig för allmänheten. Fullmäktige får bestämma att allmänheten får ställa frågor om årsredovisningen vid ett sammanträde med fullmäktige.

19 Årsredovisningen och kommunallagen
Årsredovisningen skall redogöra för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid årets slut. Förvaltningsberättelsen skall innehålla en utvärdering av om målen för en god ekonomisk hushållning har uppnåtts.

20 Årsredovisningen och kommunallagen
Förvaltningsberättelsen skall innehålla en översikt över utvecklingen av landstingets verksamhet: - förhållanden viktiga för bedömning av landstingets resultat eller ställning. - händelser av väsentlig betydelse. -förhållande som är av betydelse för styrning och uppföljning av verksamheten.

21 Mål Inriktningsmål Delmål Strategier
Uppföljningsområden Dessa utgår från vision, verksamhetsidé och övergripande inriktning

22 Mål Attraktiv region God hälsa
Bra livsvillkor, levnadsvanor, hälsosamma miljöer God vård Patientfokuserad, tillgänglig, evidensbaserad, kvalitativt likvärdig och effektiv vård

23 Mål forts 2 Stark ekonomi
Positivt resultat 2% av verksamhetens nettokostnad Verksamhetens nettokostnad 98% av skatt, statsbidrag och utjämning Likviditetsreserv minst 10 % av nettokostnaderna Investeringarna egenfinansieras

24 Mål forts Engagerade medarbetare
Hög arbetstillfredsställelse och frisknärvaro, gott ledarskap, kompetens- och personalförsörjning

25 Mål forts Engagerade medarbetare
Hög arbetstillfredsställelse och frisknärvaro, gott ledarskap, kompetens- och personalförsörjning

26 Landstingsplan 2007-2009 Vision och verksamhetsidé Omvärldens påverkan
Landstingets utveckling Övergripande inriktning Mål Ekonomi


Ladda ner ppt "Förändringar i kommunallagen (1990:900)"

Liknande presentationer


Google-annonser