Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2013-09-04 ÅR 2013 Uppstartsmöte FHS Årsredovisning 2013 Uppstartsmöte 4 september.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2013-09-04 ÅR 2013 Uppstartsmöte FHS Årsredovisning 2013 Uppstartsmöte 4 september."— Presentationens avskrift:

1 2013-09-04 ÅR 2013 Uppstartsmöte FHS Årsredovisning 2013 Uppstartsmöte 4 september

2 2013-09-04 ÅR 2013 Uppstartsmöte Agenda 1.Om årsredovisningar 2.Roller och arbetsätt i årsredovisningsarbetet 3.Verifikat och dokumentation

3 2013-09-04 ÅR 2013 Uppstartsmöte För vem skrivs årsredovisningen? FHS ÅR Utbildningsdepartementet Kunder: FM, MSB… Styrelsen Anställda Försvars- departementet Studenter Riksrevisionen Intern- revisionen

4 2013-09-04 ÅR 2013 Uppstartsmöte ÅR ska bestå av (FÅB 2 kap 3§): • Resultatredovisning • Resultaträkning • Balansräkning • Anslagsredovisning • Noter • Sammanställning av väsentliga uppgifter • Information om andra förhållanden av väsentlig betydelse för regeringens uppföljning…

5 2013-09-04 ÅR 2013 Uppstartsmöte FÅB (2000:605), Förordning om årsredovisning och budgetunderlag Regleringsbrev från U • Universitet och högskolor • Försvarshögskolan Regleringsbrev från Fö • anslag 1.7 Riksrevisionen: • Ev. rapport • Funna fel Styrelsens krav på återrapportering FHS lednings krav på återrapportering Tidigare årsredovisningar Högskolelagen FHS förordning Styrande för årsredovisningen

6 2013-09-04 ÅR 2013 Uppstartsmöte FÅB (2000:605) 1 kap §4…all verksamhet som myndigheten ansvarar för… 2 kap §6…ge en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. 3 kap §1… verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av myndighetens instruktion… regleringsbrev… …främst hur verksamhetens prestationer har utvecklats med avseende på volym och kostnader. ESV:s före- skrifter …vara baserad på dokumenterade data och mätmetoder. Eventuella osäkerheter i data och mätmetoder ska kommenteras.

7 2013-09-04 ÅR 2013 Uppstartsmöte Regleringsbrevet för universitet och högskolor • (Studieavgifter för tredjelandstudenter: Redovisa den studieavgiftsfinansierade verksamhetens omfattning och ev påverkan…) • Utbildningsutbud: Redovisa vilka bedömningar, prioriteringar och behovsanalyser som ligger till grund för beslut om utbildningsutbud…Redovisa hur lärosätet bemöter det omgivande samhällets behov av utbildning • Studenter som inte tar poäng: Redovisa antalet HST som varit registrerade på kurser under ht-12 och som inte tagit poäng ht-12 och vt-13. • I ÅR ska omfattning och förändring av oförbrukade bidragen och hur de inbetalade forskningsbidragen utvecklats, redovisas och kommenteras. • (Upplåtande av bostadslägenhet)

8 2013-09-04 ÅR 2013 Uppstartsmöte Regleringsbrevet för Förvarshögskolan • Under 2013 bör minst 80 nybörjarstudenter ha påbörjat grundutbildning på officersprogrammet. • Försvarshögskolan ska redovisa antalet helårsstudenter och helårsprestationer inom utbildningen. Redovisningen ska vara såväl samlad som könsuppdelad. • Högre officersutbildning: Redovisa hur utbildningsuppdragen har genomförts. Övergripande analys av måluppfyllelse och väsentliga avvikelser mellan planerad och genomförs verksamhet ska anges och kommenteras • Under 2012-2015 ska minst 37 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. Befordrade och gästprofessorer inkluderas, men ej adjungerade.

9 2013-09-04 ÅR 2013 Uppstartsmöte Roller och arbetssätt

10 2013-09-04 ÅR 2013 Uppstartsmöte Erfarenheter från tidigare år Utvärdering efter ÅR 2011: • Större framförhållning • Tydliggöra roller • Mall för verifikat och beskrivning av datafångst • Slutlig remiss för faktagranskning för kontaktpersoner • Frågebatteriet ersätts av en ”ÅR-struktur” • Årsredovisningen bör bli kortare och mer balanserad Infördes för arbetet med ÅR 2012 Huvudsakligen samma arbetssätt för ÅR 2013, men... • Fortsatt förbättring i verifikathantering • Framflyttat styrelsedatum ger något utökad tidsram

11 2013-09-04 ÅR 2013 Uppstartsmöte RollerAnsvar RektorDokumentägare. Beslutar om det slutliga dokumentet. ProrektorRektors stf, med särskilt ansvar för texter om FHS kvalitetssystem. Områdes- ansvariga Informationsägare för en del av årsredovisningen. Granskar och godkänner texter och tabeller i ett helhetsperspektiv inom området. PLANSamordnar arbetet med årsredovisningen och sammanhåller och redigerar slutligt dokumentet. Områdes- handläggare Sammanställer en del av årsredovisningen baserat på underlag från kontaktpersoner. Bildar tillsammans med PLAN en redaktionsgrupp. Kontakt- personer Tar fram förslag till texter, underlag till tabeller, verifikat och beskrivning av metod för datafångst. Uppgifts- lämnare Levererar underlag till kontaktpersoner

12 2013-09-04 ÅR 2013 Uppstartsmöte Avstämning tabeller Principiellt arbetssätt Gör inledande bearbetning av texter från 2012 Kontakt- personer PLAN Områdes- handläggare Tar fram utkast till struktur för ÅR Tar fram texter, lämnar synpunkter på bearbetade texter Uppgifts- lämnare Bidrar med fakta, synpunkter och texter Sammanställer och redigerar områdets kapitel Tar fram remissversion av ÅR Remiss Områdes- ansvariga Tar fram data till tabeller samt verifikat Färdigställer verifikat till påståenden i text Remisshantering. Kvalitetssäkrar texter och verifikat Remisshantering. Samman- ställer, redigerar, kvalitets- säkrar ÅR till slutlig version Bokslut oktoberseptembernovemberdecemberjanuarifebruari

13 2013-09-04 ÅR 2013 Uppstartsmöte Verifikat och dokumentation

14 2013-09-04 ÅR 2013 Uppstartsmöte Vad är ett verifikat? Definitioner enligt SAOL: • Verifiera: fastställa riktigheten av, bestyrka, intyga med bilagda handlingar. • Verifikat: Bestyrkande handling el. bilaga, kvitto Alla påståenden i årsredovisningen ska kunna bestyrkas med ett verifikat

15 2013-09-04 ÅR 2013 Uppstartsmöte Exempel på verifikat • Utsökningar från system med sökkriterier (Agresso, Ladok, Diva) • Handlingar i W3D3, tex beslut, rapporter… • Fakturor, kvitton, kontoutdrag, bokföringsorder • Mötesprotokoll, deltagarlistor • Upprättad handling som intygar att… Verifikaten sammanställs i en eller flera verifikatpärmar

16 2013-09-04 ÅR 2013 Uppstartsmöte Dokumenterade data och mätmetoder Av verifikat ska framgår hur en uppgift tagits fram eller beräknats, tex • Källsystem och utsökningskriterier • Genomförda beräkningar och avrundningar • Ev osäkerheter i data och mätmetoder ska anges och kommenteras. • Utnyttjas en gradskala, t ex: god måluppfyllelse, mycket god måluppfyllelse ska kriterier för respektive skalsteg finnas beskrivna. Syfte: • Säkerställa jämförbarhet mellan åren • Möjlighet till kontroll

17 2013-09-04 ÅR 2013 Uppstartsmöte Vad händer nu? • Områdesansvariga bearbetar texter. • Utskick till kontaktpersoner för texter till ÅR den 25 okt • Innan dess finns möjlighet att lämna synpunkter till PLAN på årsredovisningens struktur. • ”Nya” kontaktpersoner tar kontakt med PLAN för utbildningstillfälle om verifikat.


Ladda ner ppt "2013-09-04 ÅR 2013 Uppstartsmöte FHS Årsredovisning 2013 Uppstartsmöte 4 september."

Liknande presentationer


Google-annonser