Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Myndigheten för delaktighet Välfärdsteknik – för bättre vård och omsorg Luleå 2015-10-22.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Myndigheten för delaktighet Välfärdsteknik – för bättre vård och omsorg Luleå 2015-10-22."— Presentationens avskrift:

1 Myndigheten för delaktighet Välfärdsteknik – för bättre vård och omsorg Luleå 2015-10-22

2 eHälsa = verksamhetsutveckling med stöd av modern teknik inom socialtjänsten 2015-10-22

3 Utveckling inom eHälsa Startade arbetet hösten 2007 En gemensam arbetsgrupp landstinget- kommuner bildades för att utreda informationsöverföring mellan vårdgivarna Sommaren 2009 klar med en 2-faktors inloggning i primärvårdsjournal

4 Utveckling inom eHälsa Samordning av utvecklingsarbetet på heltid från 2011 med finansiering från kommunerna Införandet av Pascal och säker inloggning 14 december 2012 enades staten och SKL om stöd till eHälsoutveckling inom socialtjänsten i syfte att höja kvalitén

5 eHälsa Överenskommelsen innebar att staten beviljade stimulansbidrag till kommunal eHälsa för att påskynda utvecklingen inom 5 utvecklingsområden; - att öka e-tjänster - att öka andel personal med säker inloggning - att införa digitala trygghetslarm - att införa mobilitet inom hemtjänst och hemsjukvård - att ansluta sig till Nationell patientöversikt (NPÖ)

6 Överenskommelsen 2014 Krav på politiskt beslut i varje kommun om hur de ska införa ”trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik” inkl digitala trygghetslarm

7 Nuläge Sex av länets kommuner har fastställt en handlingsplan för införandet av välfärdsteknik inom vård och omsorg Alla kommuner har infört säker inloggning med SITHS/HSA till olika nationella tjänster, kvalitetsregister och planeringsverktyg Alla kommuner konsumenter i NPÖ Haparanda producerar information till NPÖ

8 Nuläge Övertorneå och Piteå har infört nattillsyn via kamera som en e-hemtjänst Pajala har anhörigstöd via bildkommunikation (iPad) Arvidsjaur och Pajala har testat mobil larm med GPS-klocka (med stöd av anhöriga/grannar) Kalix och Haparanda har möjliggjort mobil dokumentation inom hemsjukvård, för biståndshandläggare och socialjour

9 Nuläge 10 av länets kommuner har infört digitala trygghetslarm – sex av kommunerna gjorde en gemensam upphandling via e-nämnden 13 av länets kommuner avser att göra en gemensam upphandling av digital nattillsyn via e- nämnden Kommunförbundet är en av parterna i ett 3-årigt EU- projekt RemoAge där fokus är att införa ett paket av tjänster som innehåller ett antal verktyg för att stödja personer med demens/multisjuka i sitt hem

10 Exempel på aktiviteter Dagliga aktiviteter via virtuella möten - att skapa virtuella mötesplatser i hemmiljön för att kunna delta i aktivitet via en skärm/iPad och därmed förebygga social isolering. Aktiviteter kan variera från telefonmöten till information om olika sjukdomar, rehabilitering, gymnastik o d. Olika organisationer/föreningar kan involveras för att delta. Dagtillsyn - en del av tillsynsbesök kan ersättas med samtal via bildkommunikation vilket skulle kunna skapa lugnare möten för brukaren och mindre stressig arbetssituation för personal. Nattillsyn - tillsynsbesöken som inte kräver insatser hos brukaren görs via kamera. GPS-klocka - brukaren får en mobil larm som har GPS-funktion. Lösningen bygger på att anhöriga/grannar är beredda att delta i arbetet. Ett stöd för dementa och deras anhöriga vilket skapar trygghet och ger möjlighet för rörelsefrihet. Anhörigstöd via virtuella möten - i glesbygd går mycket av anhörigsamordnarens tid till att åka ut och träffa anhörigvårdarna. Träffar via iPad kan möjliggöra mer regelbunden och tätare kontakt med samordnaren och anhörigvårdarna.

11 Aktiviteter (2) Uppföljning av hälsotillståndet via hälsodagbok/Vårdväska - personer med kroniska sjukdomar, såsom diabetes, KOL, hjärt- kärlsjukdomar och smärta hos palliativa patienter kan med stöd av ett koncept hemma följa sin dagliga välmående och rapportera till ansvarig sköterska. Detta ökar kunskap hos personen om sin egen hälsa och ger större trygghet i vardagen. Detta har även visat sig ge indikationer i tidigt skede om förändringar i hälsotillståndet vilket gjort att ändrad behandling kunnat sättas in i tidigt skede vilket förebyggt inläggning på sluten vård. Digital medicinutdelning – dosmaskin/dosett – ett hjälpmedel som påminner om att ta medicin och skickar meddelande till ansvarig personal om brukaren inte tagit sin medicin. Konsultation och läkarbesök via nätet - t ex att brukaren kan få sitt återbesök hos läkare efter en slutenvårds inläggning gjord via virtuellt besök, d v s att läkaren besöker patienten via iPad så patienten slipper åka iväg. På samma sätt kan man besöka hemsjukvårdspatienter och patienter i palliativ vård hemma. Sköterskan skulle kunna få konsultation hemma hos patienten via iPad. Samordnad individuell vårdplan (SIP) och vårdplanering vid utskrivning

12 Utmaningar Behovet av vård och omsorg ökar de närmaste decennierna då vi lever allt längre och gruppen äldre blir större, fram till 2025 bedöms behovet vara ca 35 % högre Tillgång till personal minskar För att klara av gapet behöver vi införa andra arbetssätt som frigör resurser så att vi med samma personalstyrka klarar av fler brukare

13 Utmaningar Införandet av digitala verktyg och hjälpmedel kräver investeringar i början Ökad samverkan mellan verksamhet och IT Det krävs en robust och tillförlitlig internetåtkomst

14 Workshop Vilka brister/svårigheter ser ni idag för digitaliseringen i verksamheter Vilka tre saker behöver prioriteras för att komma i mål med införandet av välfärdsteknik


Ladda ner ppt "Myndigheten för delaktighet Välfärdsteknik – för bättre vård och omsorg Luleå 2015-10-22."

Liknande presentationer


Google-annonser