Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PEER LEARNING Karin Karlsson Verica Vuckovic 20151105.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PEER LEARNING Karin Karlsson Verica Vuckovic 20151105."— Presentationens avskrift:

1 PEER LEARNING Karin Karlsson Verica Vuckovic 20151105

2 KARIN KARLSSON VERICA VUCKOVIC PEER LEARNING En pedagogisk modell för handledning av sjuksköterskestuderande under verksamhetsförlagd utbilning i Psykiatri Skåne, Malmö

3 Peer Learning Teori Praktik VFU Vecksamhetsförlagd utbildning i Psykiatri Skåne Malmö

4 Peer Learning Att lära i sampel med jämbördiga Nyckelord Samverkan Stöd Reflektion Kritiskt tänkande Feedback

5 Vad är Peer Learning? ”People from similar social groupings who are not professional teachers helping each other to learn, and learning themselves, by teaching”. Topping K.J. (1996) Theeffectiveness of peer tutoring in further and higher educationn: A typology and review of the literature. Higher Education 32:321-345‏

6 Vad är Peer Learning? Jämlika studenter som inte är professionella lärare hjälper varandra att förvärva praktiska och teoretiska kunskaper genom att lära från varandra. Pedagogisk modell där fokus ligger på lärande inte undervisning. Topping K.J. (2005) Trends in Peer Learning. Educational Psychology Vol.25, No.6,pp.631-645.

7 Vad är Peer Learning? Peer Learning processen: Kunskapsutbyte mellan studenter Handling Användning av nyförvärvda kunskaper och färdigheter Modifiering av den aktuella kompetensen Ny förståelse skapas Topping K,J. (2005) Trends in Peer Learning. Educational Psychology Vol.25,No.6,pp.631- 645

8 Peer Learning internationellt Ssk studenter och handledare: Emotionellt stöd Kommunikation och samarbete Att dela på arbetsuppgifter Lärande genom handling och observation Chojecki et al (2010) Perception of a Peer Learning Approach to Pediatric Clinical Education. International Journal of Nursing Education Scholarhip. Vol.7, Issue 1, Article 39.

9 Peer Learning internationellt Ssk studenter: Vänskap och lärande under den kliniska utbildningen Överlevnadsstrategier Utveckling av praktisk kunskap Roberts D. (2008) Learning in clinical practice: the importance of peers. Nursing Standard. 23, 12, 35-41.

10 Peer Learning internationellt Ssk studenter: Reflektion Självförtroende Självständighet Förståelse för klinisk verksamhet Secom J. (2006) A systematic review of peer teaching and learning in clinical education.

11 Peer Learning internationellt Ssk studenter och handledare: Samarbete Professionell utveckling Handledning Halse K. Hage A.M. (2006) An Acute Hospital Ward, Densely Populated with Students During a 12-Week Clinical Study Period. Journal of Nursing Education, Vol 45, No.4.

12 Peer Learning i Sverige Ssk studenter: Att känna sig säker Lärande Konkurrens Stenberg M. Carlson E. (2015) Swedish student nurses perception of peer learning as an educational model during clinical practice in a hospital setting – an evaluation study. BMC Nursing 14:48.

13 Sverige, Kanada, Australien och Storbritannien Malmö Psykiatriska klinik

14 Varför Peer Learning? Olika förutsättningar för studenterna att nå lärande mål Varierande möjligheter för studenten att träna praktiska moment i VFU beroende på handledare och placering Studenterna behöver träna problemlösning och reflektion i kliniska moment. Avlasta avdelningarna och handledarna

15 Strukturen för Peer Learning i Psykiatri Malmö 2 studenter, 1 handledare och 1 backupp handledare. Mål och planering för var och en student. Arbetsmaterialet (exempel på arbetsupp- gifter). Utgå från AsseCe formuläret.

16 Strukturen för Peer Learning Använda Peer –aktiviteter enligt förslag (anpassa efter verksamheten). Studenterna har gemensam reflektion efter varje arbetspass. Den första veckan är handledaren med men efterhand gör studenterna detta själva. Använda varandras resurs (studenter).

17 Utvecklingssamtal och slutbedömning görs individuellt. Veckan avslutas med gemensam reflektion tillsammans med handledaren. Reflektiv dagbok rekommenderas. Reflektion utgår från reflektionscykeln. Strukturen för Peer Learning

18 REFLEKTIONSCYKEL Beskrivning Vad hände? Värdering Vad var bra och vad var dåligt med erfarenheten? Analys Hur kan du förstå situationen? Slutsats Kunde du ha gjort något mera? Handlingsplan Vad skulle du göra om det händer igen? Känslor Vad tänkte och kände du? Gibbs 1988

19 Peer Learning i Psykiatri Malmö Förändring VT 2010 arbetsgrupp Pilot HT10 och VT11( pilot 1och 2) Implementering VT 11, HT 11 och VT 12 Pilot 16 studenter, 4 handledare Implementering 68 studenter, 36 handledare Utvärderingsenkät 17 frågor

20 Enkät Psykiatri Malmö Handledare och studenter Enkät med 17 frågor. Frågorna berörde : Peer Learning modellen, arbetsmaterialet, samarbete mellan studenterna, handledarnas funktion, sammarbete med adjunkt och frågade om de vill ha Peer Learning fler gånger. VAS skattning av ovanstående ingick.

21 Enkät Psykiatri Malmö Handledare och studenter 1 Hur upplevde du modellen? 2 Beskriv upplevda fördelar med modellen. 3 Beskriv upplevda nackdelar med modellen. Hur upplevde du arbetsmaterialet? Tips och råd till förbättringar och /eller nya övningar Hur upplevde du samarbetet med din medstudent? Hur upplevde du din handledare? Hur upplevde du ditt samarbete med din kliniska lärare? Skulle du vilja ha Peer Learning igen?

22 Resultat Använda varandra som resurs Stöd samtidigt som man stöttar Sporra varandra Man vågade mer Trygghet att vara två Att ställa frågor till varandra Man lär varandra/ser sina egna misstag genom kamraten Tydlig struktur skapar arbets- uppgifter Uppmärksammar fler saker Systematisk tillvägagångssätt Reflektera Karlsson K. Vuckovic V. 2013 Peer Learning

23 Resultat Personkemi Inte använda Ni Mindre arbetsuppgifter för var och en Tidskrävande Karlsson K. Vuckovic V. 2013 Peer Learning

24 Peer Learning i framtiden Handledare och studenter 3(1) 10(2) 5(2) 9(2) 12(3) 32(6) Karlsson K. Vuckovic V. 2013 Peer Learning

25 TACK!


Ladda ner ppt "PEER LEARNING Karin Karlsson Verica Vuckovic 20151105."

Liknande presentationer


Google-annonser