Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lärandemodell för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet framtaget 2009 i samverkan: Röda Korset Högskola, Sophiahemmet Högskola, Ersta.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lärandemodell för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet framtaget 2009 i samverkan: Röda Korset Högskola, Sophiahemmet Högskola, Ersta."— Presentationens avskrift:

1 Lärandemodell för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet framtaget 2009 i samverkan: Röda Korset Högskola, Sophiahemmet Högskola, Ersta Sköndal Högskola och Stockholms läns landsting

2 Stärka den akademiska lärandemiljön för VFU •Gemensam pedagogisk grundsyn •Gemensam lärandemodell •Genomsyra handledarutbildningen © Lärandemodell för VFU inom sjuksköterskeprogrammet. Framtagen 2009 i samverkan: Röda Korset Högskola, Sopiahemmet Högskola, Ersta Sköndal Högskola och Stockholms läns landsting

3 PATIENT- FOKUSERAT STUDENT- CENTRERAT INTER- PROFESSIONELLT

4 Studentcentrerat lärande •Studenten huvudperson: • Eget ansvar för lärande • Aktivt söka kunskap •Problemorienterat arbetssätt: • Vetenskapligt förhållningssätt • Reflektion

5 Patientfokuserat lärande •Begränsat antal patienter och deras behov/problem •Kontinuitet med dessa patienter

6 Interprofessionellt lärande •Nära samarbete med kompletterande kompetenser ”Interprofessionell utbildning sker när två eller flera professioner lär med, av och om varandra för att förbättra samarbete och vårdkvalitet” (Centrum för klinisk utbildning, Karolinska institutet)

7 STUDENT AKA/HUV UD- HAND- LEDARE HAND- LEDARE VÅRD-, ENHETS- CHEF, CHEFS- SSK KLINISK LEKTOR KLINISK ADJUNKT

8 Studentens ansvar •Individuell plan för lärande (IPL) • egna behov i relation till kursplanens mål • skapas i diskussion • grund för mitt- och slutbedömning •Loggbok • underlag för reflektion tillsammans med handledare • följa upp målen inom värdering och förhållningssätt

9 Handledarens ansvar •Handleda studenten •Vara väl insatt i lärandemodellen och kursplanens mål •Bör ha handledarutbildning 7,5 hp

10 Adjungerad klinisk adjunkts/ huvudhandledares ansvar •Föra dialog om studentens IPL •Säkra att kursplanens mål uppnås •Utvärdera och utveckla lärandemodellen – i samverkan med lärosätet •Stödja handledaren •Följa upp studentens loggbok •Utvärdera måluppfyllelsen inför mitt- och slutbedömningstillfällena

11 Vårdchefs/enhetschefs/ chefssjuksköterskas ansvar •Säkra goda organisatoriska förutsättningar •Tillhandahålla VFU enligt krav från högskoleverket •Främja att handledning ses som kompetensutvecklande och meriterande •Ge tid och möjlighet för handledarens uppdrag

12 Klinisk adjunkts ansvar •Övergripande pedagogiskt ansvar –planering, samordning, utveckling och utvärdering, bedömningar och examinationer •Stödja handledare och AKA, planera och genomföra handledarträffar •Anställd av högskola, viss del av tjänst i verksamheten

13 Klinisk lektors ansvar •Stödja klinisk adjunkt •Brobyggare mellan forskning, klinik och utbildning •Övergripande ansvar för examinationer och lärandemål •Stödja, stimulera och initiera utveckling av akademisk lärandemiljö •Anställd av högskola, viss del av tjänst i verksamheten

14 Referenser Forsberg Larm Margareta och Engqvist Anders. Utredning om adjungerade kliniska adjunkter (AKA). Diarienr 895/09-301, 2009-02-08. Högskolelagen (SFS 1992:1434 med senare ändringar). http://www.hsv.se/lagochratt/lagarochregler/hogskolelagen.4.539a949110f3d5914ec8000627 16.html Högskoleförordningens föreskrifter (SFS 2006:1053) http://www.hsv.se/lagochratt/lagarochregler/hogskoleforordningen.4.539a949110f3d5914ec80 0063912.html Högskoleverkets kvalitetsgranskning (Rapport 2007:23 R) Utvärdering av grundutbildningar i medicin och vård vid svenska universitet och högskolor, Del 1: Den nationella bilden. http://www.hsv.se/download/18.5b73fe55111705b51fd80002810/0723R_del01.pdf Högskoleverkets kvalitetsgranskning (Rapport 2007:23 R) Utvärdering av grundutbildningar i medicin och vård vid svenska universitet och högskolor, Del 2: Utbildningsbeskrivningar och bedömningar. http://www.hsv.se/download/18.5b73fe55111705b51fd80002811/0723R_del02.pdf Johanssson Stark Å, Larsson U. (2006) Handledningsmodell i verksamhetsförlagd utbildning för arbetsterapeut-, sjukgymnast- och sjuksköterskeprogrammen. http://www.lj.se/info_files/infosida32937/handledningsmodell.pdf Johansson U-B, Söderkvist B. (2003) SODA-modellen-ett samarbetsprojekt mellan Sophiahemmet Högskola och Danderyds sjukhus AB för klinisk utbildning inom somatiskt vård. Karolinska institutet, Centrum för klinisk utbildning. Interprofessionell utbildning. http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=29762&l=sv (hämtad 2010.02.03) Lindahl BA, Dagborn K, Nilsson M. A student-centered clinical educational unit-description of a reflective learning model. Nurse Education i Practice 2009 Jan;9(1):5-12. Kompetensprojekt SLL, Växtkraft mål 3, projekt 10 3:2


Ladda ner ppt "Lärandemodell för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet framtaget 2009 i samverkan: Röda Korset Högskola, Sophiahemmet Högskola, Ersta."

Liknande presentationer


Google-annonser