Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Överenskommelser 2014 Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten - Regional stödstruktur för kunskapsutveckling - Regionalt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Överenskommelser 2014 Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten - Regional stödstruktur för kunskapsutveckling - Regionalt."— Presentationens avskrift:

1 Överenskommelser 2014 Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten - Regional stödstruktur för kunskapsutveckling - Regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården - Regionalt utvecklingsarbete inom området stöd till personer med funktionsnedsättning - Insatser för utveckling av eHälsa - Öppna jämförelser som verktyg för förbättringsarbete Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2014

2 Öppna jämförelser Regionförbundet Örebro har fått 75 000 kr för 2014
Syfte: Ge regionalt stöd för att öka kommunernas förståelse för och användning av ÖJ i socialtjänsten Att använda ÖJ som ett verktyg i planering och förbättringsarbete inom socialtjänstens verksamhetsområde

3 Vad regional nivå kan bidra med
Planerar för att skapa ett regionalt forum för; - Genomgång av ÖJ enkät innan inskick - Använda analysarbetet för att få en systematik och en struktur i arbetet med öppna jämförelser - Analysera resultat, identifiera förbättrings-områden för systematiskt utvecklingsarbete

4 Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2014
2 grundläggande krav Samverkan mellan Ko L Om någon K ej uppfyller grundkraven kan ersättning utbetalas om 80% av länets invånare omfattas Samverkansöverenskommelse, personer psykisk ohälsa Webbaserad information till barn och unga

5 Grundkrav 1: Överenskommelse om samarbete
Det ska framgå vilka målgrupper som omfattas, gemensamma mål för landstingens och kommunernas verksamheter, rutiner för hur individuella planer (SIP) enligt 2 kap 7 § SoL och 3 f § HSL ska upprättas, ansvarsfördelningen på områden där gemensamma insatser krävs samt former för hur tvister mellan parterna ska lösas. Uppföljning av överenskommelser och tidigare handlingsplaner ska ha gjorts under året och nya handlingsplaner ska ha upprättats för att utveckla samverkan under 2015. Handlingsplanerna ska innehålla strategier för hur patienters, brukares och anhörigas delaktighet kan utvecklas individuellt och på organisationsnivå, organisationer som företräder patienter, brukare och anhöriga ska ha lämnat synpunkter på överenskommelsen/uppföljningen/handlingsplanen. Till SKL senast 14 november 2014 Nyhet Nyhet Samordning för Psykisk (o)hälsa

6 Grundkrav 2: Webbinformation
Landstinget och kommunerna i länet ska tillhandahålla webbaserad information eller motsvarande där det beskrivs vart barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer kan vända sig för att få vård, stöd och hjälp. Problemen kan vara av olika art (psykiska, medicinska, pedagogiska och/eller sociala) och grad. Det ska finnas information om vart man vänder sig vid: Akuta problem Olika exemplifierade psykiatriska symtom Olika exemplifierade sociala svårigheter Relationssvårigheter Stöd och rådgivning Insatser och behandling Andra områden som kommunen och landstinget identifierat Alla hänvisningar o länkar ska vara uppdaterade och innehålla aktuell information för 2014 Webbgranskning av Socialstyrelsen oktober 2014 Samordning för Psykisk (o)hälsa

7 Prestationsmål A 1 och A 2: Tillgänglighet barn och unga (Landstinget)
Förutsatt att man klarat grundkrav 1 och 2 Målbeskrivning Lt A 1. Tillgänglighet till första bedömning inom 30 dgr (90%) 80 mkr A 2. Tillgänglighet till fördjupad utredning eller behandling inom 30 dgr från det att beslut tagits (80%) 100 mkr Summa: 180 mkr Samordning för Psykisk (o)hälsa

8 Prestationsmål A 3: Samordnade individuella planer (Kommunerna)
Förutsatt att man klarat grundkrav 1 och 2 Målbeskrivning K A 3. Rapporterat: hur många samordnade individuella planer som upprättats för barn och unga med psykisk ohälsa <18 år som har kontakt med socialtjänsten samt för barn och unga som är placerade enligt SoL eller LVU (21 år), och har gjort en analys av behovet av sådana planer i dessa målgrupper samt upprättat en handlingsplan för att säkerställa att samordnade individuella planer upprättas för alla som har behov av det. 100 mkr Summa: Samordning för Psykisk (o)hälsa

9 Prestationsmål A 4: Samordnade individuella planer (Landstingen)
Förutsatt att man klarat grundkrav 1 och 2 Målbeskrivning Lt A 4. Rapporterat: hur många samordnade individuella planer som upprättats för personer <25 år för de som har kontakt med specialistverksamhet inom psykiatrin (BUP, allmänpsykiatrin, beroendevården, rättspsykiatrin), och gjort en uppskattning av behovet samt gjort en analys och upprättat en handlingsplan för att säkerställa att samordnade individuella planer upprättas för alla som har behov av det. 50 mkr Summa: Samordning för Psykisk (o)hälsa

10 Samordning för Psykisk (o)hälsa
Prestationsmål B 1: Kvalitetsregister och hälsofrämjande insatser (Landstinget) Förutsatt att man klarat grundkrav 1 och 2 Målbeskrivning Lt B 1. Registrerat minst 60% av patienterna i relevanta psykiatriska kvalitetsregister, 60% av patienterna i Bipolär och PsykosR ska också ha fått en läkemedelsuppföljning. Vidare ska 60% patienterna i PsykosR erbjudits någon av de upptagna hälsofrämjande åtgärderna. 100 mkr Summa: Samordning för Psykisk (o)hälsa

11 Prestationsmål B 3: Inventeringar (Kommunerna)
Förutsatt att man klarat grundkrav 1 och 2 Målbeskrivning K B 3. Gjort en inventering ( ) av personer med psykisk funktionsnedsättning i enlighet med Socialstyrelsens verktyg samt följt upp den analys som gjordes 2013 av hur väl individernas behov är tillgodosedda på boendeområdet, arbete och sysselsättningsområdet och den planering av hur verksamheten kan utvecklas som gjordes 2013. 150 mkr Summa: Samordning för Psykisk (o)hälsa

12 Analys av inventeringarna (Kommunerna)
Analysen ska innehålla: en bedömning av hur antalet upprättade samordnade individuella planer enligt inventeringen överensstämmer med behovet av sådana planer för personer med psykisk funktionsnedsättning, en bedömning av hur den enskildes delaktighet kan stärkas i de boende- och sysselsättningsinsatser som tillhandahålls av kommunen, och en bedömning av vilka insatser av de som rekommenderas i Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni som kommunen kan tillhandahålla. Med utgångspunkt i detta ska en planering för hur verksamheten ska utvecklas 2015–2016 göras. Med planering avses i denna överenskommelse en sammanställning av åtgärder som behöver vidtas för att säkerställa en positiv utveckling på de områden som i analysen bedöms vara mest angelägna under de kommande två åren. Analysen ska avse kvinnor och män och göras i samverkan med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen när det gäller arbete och sysselsättningsområdet. Organisationer som företräder patienter, brukare och anhöriga ska ha lämnat synpunkter på analysen och handlingsplanen. Samordning för Psykisk (o)hälsa


Ladda ner ppt "Överenskommelser 2014 Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten - Regional stödstruktur för kunskapsutveckling - Regionalt."

Liknande presentationer


Google-annonser