Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Psykisk ohälsa – överenskommelse 2014 mellan staten och SKL

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Psykisk ohälsa – överenskommelse 2014 mellan staten och SKL"— Presentationens avskrift:

1 Psykisk ohälsa – överenskommelse 2014 mellan staten och SKL
Utgår från Plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa (PRIO- planen) Långsiktighet - en central utgångspunkt Avsikten är att ingå överenskommelser även ch 2016 630 mkr avsätts till de kommuner och landsting som klarar grundkrav och prestationsmål Medlen för uppnådda prestationsmål förutsätter att man klarat grundkraven Skärpta krav i 2014 års överenskommelse Det är parternas gemensamma avsikt att de medel som landsting och kommuner erhåller genom prestationerna ska användas för utvecklings- och förbättringsarbete inom området psykisk ohälsa

2 Psykisk ohälsa – överenskommelse 2014 mellan staten och SKL
Grundkrav 1: Samverkansöverenskommelser - Samverkansöverenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning ska finnas i länet - Dokumenterad uppföljning av överenskommelser och handlingsplaner och vilka åtgärder som planeras för att utveckla samverkan ska göras Nytt: - Högre krav på strategier för hur patienters, brukares och anhörigas delaktighet kan utvecklas dels individuellt och dels på organisationsnivå

3 Psykisk ohälsa – överenskommelse 2014 mellan staten och SKL
Grundkrav 2: Webbaserad information till barn och unga - Landstinget och kommunerna i länet ska tillhandahålla webbaserad information om vård, stöd och hjälp för barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer - Informationen ska grunda sig i den mellan huvudmännen beslutade ansvarsfördelningen - Hänvisningar och länkar ska vara uppdaterade och innehålla aktuell information för 2014 Nytt: - Inga ytterligare krav jämfört med tidigare år

4 Psykisk ohälsa – överenskommelse 2014 mellan staten och SKL
Prestationsmål A 1 och A 2: Tillgänglighet barn och unga (landstingen, 80 mkr mkr) A 1. Tillgänglighet till första bedömning inom BUP inom 30 dagar (90 %) A 2. Tillgänglighet till fördjupad utredning eller behandling inom BUP inom 30 dagar från det att beslut tagits (80 %) Nytt: - Krav på mätning av tillgänglighet till första linjens hälso- och sjukvård för barn och unga med psykisk ohälsa Krav på definierad förstalinjeverksamhet och etablering av rutiner för mätning

5 Psykisk ohälsa – överenskommelse 2014 mellan staten och SKL
Prestationsmål A 3: Samordnade individuella planer (kommunerna 100 mkr) A 3. Kommunerna rapporterat: - hur många samordnade individuella planer som upprättats för barn och unga med psykisk ohälsa < 18 år som har kontakt med socialtjänsten - hur många samordnade individuella planer som upprättats för barn och unga som är placerade enligt SoL eller LVU (21 år) - upprättat handlingsplan för att säkerställa att samordnade individuella planer upprättas för alla som har behov av det

6 Psykisk ohälsa – överenskommelse 2014 mellan staten och SKL
Prestationsmål A 4: Samordnade individuella planer (landstingen 50 mkr) A 4. Landstinget rapporterat: - hur många samordnade individuella planer som upprättats för personer < 25 år för de som har kontakt med specialistverksamhet inom psykiatrin (BUP, allmänpsykiatrin, rättspsykiatrin, beroendevården) och - gjort en uppskattning av behovet samt gjort en analys och upprättat en handlingsplan för att säkerställa att samordnade individuella planer upprättas för alla som har behov av det Nytt: - Höjd åldersgräns – unga vuxna upp till och med 24 år

7 Psykisk ohälsa – överenskommelse 2014 mellan staten och SKL
Prestationsmål B 1: Kvalitetsregister och hälsofrämjande insatser (landstingen 100 mkr) - registrerat minst 60 procent av patienterna i relevanta psykiatriska kvalitetsregister och procent av patienterna som registrerats i PsykosR och Bipolär ska också ha fått en läkemedelsuppföljning och procent av patienterna i PsykosR ska ha erbjudits någon av de hälsofrämjande åtgärder som finns upptagna i registret Nytt: - Högre andel av patienterna ska registreras (från 50 till 60 procent) - Krav på hälsofrämjande insatser har tillkommit

8 Psykisk ohälsa – överenskommelse 2014 mellan staten och SKL
Prestationsmål B 2 Minska behovet av tvångsåtgärder (landstingen 50 mkr) ) identifierat den tiondel av patienterna som blir föremål för flest tvångsvårdstillfällen och 2) den tiondel av patienterna som utsätts för flest tvångsåtgärder och 3) med utgångspunkt i detta upprättat en handlingsplan för att minska behovet av tvångsvård och tvångsåtgärder i den gruppen - vara aktiva i aktiviteter för att vidmakthålla resultat som uppnåtts - rapportera tvångsvårdstillfällen och tvångsåtgärder till patientregistret (PAR) Nytt: - Krav på identifiering av grupper som är föremål för flest tvångsåtgärder - Krav på handlingsplan för att minska tvångsåtgärderna

9 Psykisk ohälsa – överenskommelse 2014 mellan staten och SKL
B 3: Inventeringar (kommunerna 150 mkr) gjort en inventering ( ) av personer med psykisk funktionsnedsättning i enlighet med Socialstyrelsens verktyg samt följt upp den analys som gjordes 2013 av hur väl individernas behov är tillgodosedda på boendeområdet, arbete och sysselsättningsområdet


Ladda ner ppt "Psykisk ohälsa – överenskommelse 2014 mellan staten och SKL"

Liknande presentationer


Google-annonser