Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre"— Presentationens avskrift:

1 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre
Landstinget Gävleborg Kommunerna Gävleborg

2 Grundläggande krav – stöd till långsiktigt förbättringsarbete och förbättrad kvalitet
Strukturen för ledning och styrning i samverkan Beslut om handlingsplan inklusive handlingsplanen Beslut att införa ett ledningssystemet för kvalitet enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för sytematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

3 Beskrivning av strukturen för ledning och styrning i samverkan
En gemensam struktur har funnits sedan XX med en formaliserad samverkan på olika nivåer: Närverk för samverkan Nätverk Närvård Länsledning Närvård Närvårdsgrupp Norra Hälsingland Styrgrupp Närvård Norra Hälsingland Samverkan tjänstemän/ verksamhet Samverkan politiker Styrgrupp Närvård Södra Hälsingland Närvårdsgrupp Södra Hälsingland Närvårdsgrupp Västra Gästrikland Styrgrupp Närvård Västra Gästrikland Närvårdsgrupp Gävle Styrgrupp Närvård Gävle

4 Länsledning Närvård Nätverk Närvård Närvårdsgrupperna
Samverkan politik Samverkan tjänstemän/verksamhet Nätverk Närvård Länsledning Närvård Styrgrupper inom respektive närvårdsområde Närvårdsgrupperna Vårdkedjegrupper Vårdkedjegrupp: psykiska ohälsa barn och unga Vårdkedjegrupp: Psykisk ohälsa vuxna Vårdkedjegrupp: Äldre Respektive nämnd Barn & ungas psykiska ohälsa Psykisk ohälsa Mest sjuka äldre

5 Beskrivning av strukturen för ledning och styrning i samverkan
Utvecklingsarbetet i närvårdsarbetet utgår från länets styrdokument ”Gemensamma utgångspunkter”. Finns inom 6 verksamhetsområden. Arbetet med att förbättra befolkningens hälsa Vård och omsorg av äldre Arbete med barn och ungdomar Arbetet med personer med missbruk och beroende Vård och omsorg av personer med psykiska sjukdomar Vård och omsorg av personer med funktionshinder

6 Beskrivning av strukturen för ledning och styrning i samverkan
Vård och omsorg av äldre Genom vår samverkan i ett handlingskraftigt nätverk ska de äldre i Gävleborg uppleva trygghet och oberoende. 4 utgångpunkter är grunden i arbetet Gemensamma värderingar Hälsosamt åldrande Samband. Samverkan, samspel och samarbete Säkerhet, kvalitet och uppföljning av våra resultat

7 Handlingsplan Länsledning har prioriterat vad som ska göras utifrån Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de äldre i Gävleborg Länsledning har också planerat hur Länsledningsgruppen kommer att följa arbetet och vilken rapportering som kommer att begäras. I varje Närvårdgrupp har 2 personer utsetts för att sammanställa hur handlingsplanen ska genomföras konkret i verksamheten. Detta samordnas av minst 2 representanter från Länsledning.

8 Handlingsplan - Länsledning
Utgångspunkt 1 Vad Hur Vem/vilka När Gemensamma värderingar Implementera de beslutade vårdplaneringsdokument som finns SIP SVOP Egen vård Planera för genomförande, utbildningsinsatser genom att skapa förutsättningar för verksamheterna att arbeta med införande Genom Närvårdsgrupperna

9 Handlingsplan - Länsledning
Utgångspunkt 2 Vad Hur Vem/vilka När Hälsosamt åldrande Säkerställa att arbetet med att arbetet med införande av nationella riktlinjerna för hälsoberfrämjande arbete även omfattar äldre Bevaka att äldre perspektivet finns med i de aktiviteter som införs Resp . Länslednings representant följer detta inom sin organisation Använda resultatet av Senior Alert och Palliativa registret , exv. Läkemedel, smärtlindring Brytpunktssamtal Tydligt uppdrag till verksamheterna är att kräva in aktiviteter fsom har sin grund för förbättring Införa Demensregistret och BPSDregistret Säkerställa att det finns rutiner för att börja registrera i dess kvalitetsregister och följa täckningsgraden

10 Handlingsplan - Länsledning
Utgångspunkt 3 Vad Hur Vem/vilka När Samband samverkan, samspel och samarbete Nya förstärkta strukturen i Närvåds-organisationen beslutas genomförs och följs upp Alla grupperingar kopplas ihop Kvalitetssäkring av processerna mellan de olika vårdnivåerna Renodla samverkansforumen enligt närvårdsstrukturen Kommunicera vad som gäller och säkerställa att andra grupper införlivas i närvårdsstrukturen

11 Handlingsplan - Länsledning
Utgångspunkt 4 Vad Hur Vem/vilka När Säkerhet, kvalitet och uppföljning av våra resultat Gemensamma analyser av öppna jämförelser och kvalitetsregister för uppföljning av pågående förbättringsarbeten att identifiera nya förbättringsarbeten Detta pågår och kommer utvecklas vidare. Tillsammans med Samhällsmedicin i Länsledningsgruppen Uppmuntra och följa avvikelser Ställa samman och följa upp de avvikelser som görs och hur de hanteras

12 Beslut att införa ett ledningssystem för kvalitet (SOSFS 2011:9)
Kommuner och landsting beslutat


Ladda ner ppt "Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre"

Liknande presentationer


Google-annonser