Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ledningssystem SOSFS 2011:9.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ledningssystem SOSFS 2011:9."— Presentationens avskrift:

1 Ledningssystem SOSFS 2011:9

2 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Vårdgivaren, eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS, har ansvar för att det finns ett ledningssystem för verksamheten. Samtliga krav och mål (processer) ska utvecklas och kvalitetssäkras.

3 Syfte Syftet är att genom systematiskt och fortlöpande arbete utveckla och säkra verksamhetens kvalitet.

4 Definitioner Med Vårdgivare avses statlig myndighet, landsting eller kommun i fråga om sådan hälso- och sjukvård som myn- digheten, landstinget eller kommunen har ansvar för. Process är en serie aktiviteter som främjar ett bestämt ändamål eller ett avsett resultat. Kvalitet innebär att en verksamhet uppfyller de krav som gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter. Egenkontroll är en systematisk uppföljning och utvärde- ring samt kontroll att verksamheten bedrivs i enlighet med ledningssystemet.

5 Ansvar för och användning av ett ledningssystem
Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska ansvara för att det finns ett ledningssystem för verksamheten. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet, planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten, ange hur uppgifterna som ingår i arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten är fördelade i verksamheten.

6 Ledningssystemets grundläggande uppbyggnad
Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska anpassa ledningssystemet till verksamhetens inriktning och omfattning. Processer och rutiner identifiera, beskriva och fastställa de processer i verksamheten som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. i varje process; identifiera de aktiviteter som ingår, och bestämma aktiviteternas inbördes ordning.

7 Ledningssystemets grundläggande uppbyggnad (forts)
Samverkan Vårdgivaren ska identifiera de processer där samverkan behövs för att säkra kvaliteten på de insatser som ges i verksamheten. förebygga att patienter drabbas av vårdskada.

8 Systematiskt förbättringsarbete
Riskanalys Vårdgivaren ska fortlöpande bedöma om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet. Egenkontroll Egenkontrollen ska göras med den frekvens och i den omfattning som krävs för att vårdgivaren ska kunna säkra verksamhetens kvalitet.

9 Systematiskt förbättringsarbete (forts)
Utredning av avvikelser Klagomål och synpunkter Rapporteringsskyldighet Sammanställning och analys Förbättrande åtgärder i verksamheten Förbättring av processerna och rutinerna

10 Personalens medverkan i kvalitets-arbetet
Vårdgivaren ska säkerställa att verksamhetens personal arbetar i enlighet med processerna och rutinerna som ingår i ledningssystemet.

11 Dokumentationsskyldighet
Arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet ska dokumenteras. Vårdgivare bör med dokumentationen som utgångspunkt varje år upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse. Vårdgivaren ska senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse.


Ladda ner ppt "Ledningssystem SOSFS 2011:9."

Liknande presentationer


Google-annonser