Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

…en del av vård och behandling

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "…en del av vård och behandling"— Presentationens avskrift:

1 …en del av vård och behandling
December 2012

2 Hjälpmedelsförskrivning … en del av vård och behandling
Viktiga lagar och föreskrifter av betydelse för förskrivning av hjälpmedel Betydelsen av samverkan

3 Principen för hur författningar och styrdokument relaterar till varandra
Lag Förordning Föreskrift Handbok Avtal mellan vårdgivare Lokala rutiner Lagar fastställs av riksdagen Förordningar fastställs av regeringen Föreskrifter fastställs av myndigheter, t ex SOSFS Lagar, förordningar och föreskrifter är bindande dokument Region och kommuner i VG beslutar om Handbok och Avtal mellan vårdgivare Enskild vårdgivare beslutar om lokala rutiner Samtliga styrdokument är juridiskt bindande De generella och specifika författningarna som handlar om hälso- och sjukvård och medicintekniska produkter har syftet att reglera ansvar och hur verksamheten ska bedrivas för att vara patientsäker. Lagar är generella eller specifika men ofta på en ganska övergripande nivå. Socialstyrelsens föreskrifter är mer detaljreglerande. Grundläggande är att det ska finnas ett ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Diskussionsfråga: Hur ser ledningssystemet ut i den verksamhet du arbetar i?

4 Ett urval av lagar och föreskrifter relevanta för förskrivning av personliga hjälpmedel
Område Författning Hjälpmedelsförskrivning är hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete(SOSFS 2011:9) Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård (SOSFS 1997:14) Socialstyrelsens föreskrift om bedömning av egenvård (SOSFS 2009:6) Förskrivarens yrkesansvar Patientsäkerhetslag (SFS 2010:659) Personliga hjälpmedel är medicintekniska produkter LMTP - Lagen om medicintekniska produkter (SFS 1993:584) Användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:1) Hjälpmedelsförskrivning ska dokumenteras Patientdatalagen (SFS 2008:355) Informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:14) December 2012 Dessa lagar och författningar tolkas i verksamheterna och kraven beskrivs i form av rutiner, riktlinjer och regler. Länkar till lagar: Länk till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd I ”Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel” finns en del beskrivet kring förskrivarens ansvar Diskussionsfråga: Hur tillämpas dessa författningar i den verksamhet du arbetar i? Räcker det om jag som förskrivare följer dessa rutiner, eller måste jag ha detaljkunskap om föreskrifterna?

5 Hjälpmedelsförskrivning är hälso- och sjukvård
Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) I Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) framgår att hälso- och sjukvård skall bedrivas så att den uppfyller kraven på god vård. Vården skall bygga på respekt för patientens/brukarens självbestämmande och integritet, vården skall vara lättillgänglig och kvaliteten i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. HSL är en ramlag, vilket innebär att lokala beslut, tolkningar och rutiner också måste finnas. HSL anger skyldighet för sjukvårdshuvudmannen att erbjuda hjälpmedel, vilket ej ger brukaren rättighet till hjälpmedel. Det finns inga formella möjligheter att överklaga ett beslut om förskrivning av personliga hjälpmedel. Hälso- och sjukvård skall bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Det innebär att vården skall vara av god kvalitet, vara trygg och säker för patienten, vara lätt tillgänglig, bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, samt främja goda kontakter mellan patient och personal. Den som har störst behov av hälso- och sjukvård skall ges företräde. Se vidare på Se vidare i ”God vård”: Länk till Socialstyrelsen

6 Hjälpmedelsförskrivning är hälso- och sjukvård
Etisk plattform som styr prioritering i hälso- och sjukvården Människovärdet Behov och solidaritet Kostnadseffektivitet December 2012 Den etiska plattform som riksdagen beslutat om ska styra alla de prioriteringar som görs i hälso- och sjukvården. Prioriteringarna ska utgå från tre grundläggande etiska principer: Människovärdet: Alla människor har lika värde och samma rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället. Behov och solidaritet: Resurserna bör i första hand fördelas till de områden där behoven är störst. Kostnadseffektivitet: Man bör eftersträva en rimlig relation mellan kostnader och effekt då man väljer mellan verksamhetsområden eller åtgärder mätt i hälsa och livskvalitet. Principerna är rangordnade så att människovärdesprincipen går före behovs- och solidaritetsprincipen, som i sin tur går före kostnadseffektivitetsprincipen. Detta innebär till exempel att svåra sjukdomar går före lindrigare, även om vården av de svårare tillstånden kostar väsentligt mycket mer. För mer information finns på

7 Bedömning av hjälpmedelsbehov
Lägsta effektiva hjälpmedelsnivå. Eget ansvar, konsumentprodukt Förskrivet hjälpmedel inom sortiment. Förskrivet hjälpmedel utanför sortiment Specialanpassning December 2012 För att kunna arbeta kostnadseffektivt är ordningen för ställningstaganden när det gäller hjälpmedel i Västra Götaland Är den som finns på denna bilden. Mer på ämnet finns i modulen för Förskrivningsprocessen.

8 Hjälpmedelsförskrivning är hälso- och sjukvård
Hjälpmedelsförskrivning ska vara säker och vårdskador ska undvikas Risker och avvikelser ska rapporteras All hjälpmedelsanvändning är förenad med varierande grad av risker. Förskrivaren ska med hjälp av en riskbedömning avväga risken mot nyttan, beskriva hur riskerna kan elimineras och hanteras så att risken för skador hos brukare minimeras. Riskanalyser kan göras på processer och flöden och inför större omorganisationer för att få kunskap i verksamheten hur skador ska förebyggas.

9 Förskrivarens yrkesansvar
Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) Bestämmelser som avser att stärka patientens ställning i vården. I kraven på god vård anges bl.a. att vården ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet och bedrivas så att den tillgodoser patientens behov av trygghet. Goda kontakter mellan patient och vårdpersonal ska eftersträvas och så långt det är möjligt ska vården utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten ska snarast ges en bedömning och på ett sätt som hon förstår informeras om de behandlingsalternativ som finns. Här anges bestämmelser om personalens skyldigheter samt behörighets- och legitimationsregler. Socialstyrelsen är tillsynsmyndighet och det är den som svarar för påföljder, t ex indragning av legitimation. Eftersom skyldighet att tillhandahålla hjälpmedel finns reglerat i HSL, så blir även befattningshavare som medverkar i förskrivning av hjälpmedel hälso- och sjukvårdspersonal. All hälso- och sjukvårdspersonal som medverkar i förskrivningsprocessen har ett eget yrkesansvar för sin insats.

10 Personliga hjälpmedel är medicintekniska produkter
LMTP - Lagen om medicintekniska produkter (SFS 1993:584) Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:1) om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården Hos varje vårdgivare skall det finnas ett ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet som bland annat säkerställer att det finns skriftliga rutiner för förskrivning, att endast säkra produkter förskrivs och används, och att produkterna är korrekt installerade och kontrollerade innan de tas i bruk. Dessutom ska det finnas rutiner för att hantera avvikelser och risker i syfte att förhindra och förebygga att vårdskador uppstår. (SOSFS 2005:12, SOSFS 2008:1, SOSFS 2005:28) Diskussionsfrågor: Hur ser ert ledningssystem ut? Vilka lokala rutiner finns? Vad står i handboken för förskrivning av personliga hjälpmedel om detta avsnitt?

11 Hjälpmedelsförskrivning ska dokumenteras
Patientdatalag (SFS 2008:355) Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:14) Rutiner hos vårdgivaren (ledningssystemet) ska säkerställa att dokumentation sker enligt patientdatalagen och föreskriften. Uppföljning av patientuppgifternas kvalitet och ändamålsenlighet sker, kontroll att utdelade behörigheter för åtkomst till patientuppgifter är ändamålsenliga och förenliga med hälso- och sjukvårdspersonalens och andra befattningshavares aktuella arbetsuppgifter. Verksamhetschef ansvarar för att det finns riktlinjer gällande dokumentation och för att journalgranskning genomförs, att patientjournaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen, det finns riktlinjer för användning av övriga informationsöverföringssystem inom HSL-området och att det finns riktlinjer för hur medicintekniska produkter som förskrivits eller utlämnats till patient kan spåras. Hälso- och sjukvårdspersonal ansvarar för att personliga lösenord och hjälpmedel för autentisering inte kan bli tillgängliga för obehöriga, att datorer eller andra informationsbärare som har använts inte lämnas utan att patientuppgifterna är skyddade från obehörig åtkomst och endast ta del av patientuppgifter, om han eller hon deltar i vården av patienten eller av något annat ändamål som anges i 2 kap. 4 och 5 §§ patientdatalagen (2008:355) och behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvårdspersonalen är skyldiga att hålla sig informerade om vilka rutiner som gäller. Diskussionsfråga: Vilka rutiner finns i din verksamhet?

12 Hjälpmedelsförskrivning … en del av vård och behandling
Kräver samverkan av vårdgivare och förskrivare Politiska beslut på regional och lokal nivå styr också, inte bara lagar och författningar

13 Varför samverkan inom hjälpmedelsområdet?
Hjälpmedelsförskrivning är en del av vård och behandling och hjälpmedel ska kunna följa patienten i en obruten vårdkedja Likvärdig tillgång till säkra hjälpmedel för patienten, oavsett vilken vårdgivare som ansvarar för förskrivningen Kostnadseffektivitet och mindre administration

14 Gemensamma politiska beslut
Likalydande beslut i 49 kommuner och Västra Götalandsregionen: Alla verksamheter/förskrivare ska följa riktlinjer och produktanvisningar i ”Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel”. Ett uttryck för samverkan är ”Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel”. Här har vårdgivarna gemensamt uttryckt hur förskrivning ska gå till ,vilka produktgrupper som är möjliga att förskriva och vad som anses vara egenansvar för brukaren. Se hemsidan för ”Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel”

15 Hjälpmedels-försörjning
Sortiment Handbok …en del av vård och behandling Förskrivnings-processen Lokala rutiner Exempel


Ladda ner ppt "…en del av vård och behandling"

Liknande presentationer


Google-annonser