Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland."— Presentationens avskrift:

1 Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland

2 Det nya avtalet Gäller från 1 april 2012 och är en uppdatering och förtydligande av det tidigare avtalet (från 2007) Syftet är att underlätta samarbetet lokalt genom att det finns en tydlig ansvarsfördelning för hälso- och sjukvården Varje part har ekonomiskt ansvar för de beslut man fattar och de ordinationer man gör inom respektive organisation Ingen part har det övergripande ansvaret om en part inte uppfyller sitt ansvar enligt avtalet

3 Kommunikation av avtalet
Kommunikationen utgår ifrån det nya avtalet i sin helhet – inte bara förändringarna Respektive part har ansvar för att informera om avtalet inom sin organisation och att de som berörs av avtalet känner till innehållet Eventuell tolkning av avtalet sker i första hand i den delregionala samverkan som finns mellan huvudmännen Som verksamhetsföreträdare måste du känna till hela avtalet liksom de överenskommelser som man hänvisar till i avtalet Bildspelet är en lathund/sammanfattning för kommunikation i linjen, exempelvis på APT

4 Det gemensamma ansvaret
Avtalet omfattar patientgrupper där kommunerna och Västra Götalandsregionen har ett gemensamt ansvar Patientnyttan ska vara vägledande En patient ska alltid få den vårdinsats som är nödvändig Patienten får aldrig bli lidande för att parterna inte är överens Kontinuitet för patienten är ett ledord. Vid tillfälliga förändringar i hälsotillståndet ska patienten inte behöva byta huvudman

5 Personer som omfattas Patientgrupper som ingår i kommunernas hälso- och sjukvårdsansvar enligt Hälso- och Sjukvårdslagen (HSL) §18: Personer i särskilt boende eller bostad med särskild service Personer vid biståndsbedömd dagverksamhet eller beviljade insatser Personer som har hemsjukvård i ordinärt boende

6 Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar
Omvårdnad utifrån sjuksköterskans kompetens Rehabilitering/habilitering på basnivå av arbetsterapeut/sjukgymnast Personliga hjälpmedel Förbrukningsartiklar Att informera ambulanspersonal så de kan erbjuda en god och säker vård när de hämtar en patient som kommunen ansvarar för Att ta hand om avlidna personer som omfattas av det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret SÄRNÄR till personer i särskilt boende med heldygnsvård

7 Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsansvar
Läkarinsatser Specialistinsatser utifrån hälso- och sjukvårdsansvaret Sjukhusvård Specialiserade rehabiliterings- och habiliteringsinsatser samt basnivå inom primärvården för dem som inte omfattas av kommunens hälso- och sjukvårdsansvar Patientanknuten handledning och kunskapsöverföring till kommunens personal Transport till och från sjukhus av avlidna för obduktion och för borttagande av implantat som kan innebära en risk eller fara SÄRNÄR till personer i ordinärt eller särskilt boende, som själv ansvarar för sin mathållning

8 Sjukvård i ordinärt boende
Västra Götalandsregionen ansvarar för personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsats och som utan stora svårigheter kan besöka regionens verksamheter. som normalt kan besöka regionens verksamhet, men där ett tillfälligt vårdbehov förhindrar patienten att besöka regionens verksamhet. Kommunen ansvarar för hemsjukvård till personer i ordinärt boende som har ett varaktigt behov, oavsett ålder, diagnos/-er och funktionsnedsättning av fysiskt och/eller psykisk karaktär och som motiverar att vården ges i hemmet.

9 Samordnad vårdplanering
Ett övertagande av hälso- och sjukvårdsansvaret ska föregås av en samordnad vårdplanering där man är överens om att patienten ska vårdas av annan huvudman Initiativet till vårdplaneringen kan tas av den enskilde, närstående, personal vid vårdcentral och rehabiliterings-enhet eller personal i kommunen, efter samråd med den enskilde Det finns en överenskommelse om gemensam rutin för Västra Götaland som uppdateras i samband med projektet IT-stöd vid samordnad vårdplanering (SVPL) Det finns gemensamma rutiner för in- och utskrivning av patienter och överföring av information

10 Personliga hjälpmedel
Västra Götalandsregionen och kommunerna har antagit gemensamma riktlinjer och produktanvisningar för förskrivning av personliga hjälpmedel i ”Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel”. För att underlätta övergången mellan olika vårdgivare kan så kallad förtroendeförskrivning av personliga hjälpmedel förekomma. Det förutsätter att det finns lokala överenskommelser mellan de berörda vårdgivarna Västra Götalandsregionen ansvarar för personliga hjälpmedel för barn och ungdomar upp till 18-årsdagen

11 Läkemedel Det finns kommunala akutläkemedelsförråd med ett sortiment som har beslutats av Västra Götalandsregionen Det är behandlande läkare som beslutar om en patient uppfyller kriterierna för dosexpedition

12 Medicintekniska produkter och sårläkningsartiklar
Medicinsktekniska produkter som ordineras eller förskrivs av läkare är ett ansvar för Västra Götalands-regionen Medicintekniska produkter som ordineras eller förskrivs av kommunens sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast är ett ansvar för kommunen Det finns en upprättad förteckning över rekommen-derade sårläkningsartiklar där det framgår vilka produkter Västra Götalandsregionen respektive kommunen har kostnadsansvar för

13 Uppsökande och nödvändig tandvård
Västra Götalandsregionen har ansvar för uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård för dem som ingår i målgruppen Västra Götalandsregionen och kommunerna ska samverka kring personer som är berättigade till det särskilda tandvårdsstödet Västra Götalandsregionen och kommunerna har ansvar för att utarbeta en samverkansmodell I avtalet tydliggörs Västra Götalandsregionens och kommunens ansvar

14 Lathund kostnadsansvar
VGR Kommun Akutläkemedelsförråd – läkemedelskostnader X Akutläkemedelsförråd – transport av läkemedel till förråden Inkontinensartiklar i ordinärt boende Inkontinensartiklar i särskilt boende (särskild överenskom- melse för hemsjukvård i ordinärt boende) Läkemedel och förbrukningsartiklar som omfattas av läkemedelsförmånen Medicintekniska produkter som ordineras eller förskrivs av läkare Kommunens sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast Spolvätskor som är CE-märkta Sårläkningsartiklar - kompressionsförband SÄRNÄR enligt rutin Utskrivningsklara patienter i länssjukvården med en justerad vårdplan

15 Gemensamma rutiner I avtalet finns hänvisningar till gemensamma rutiner som Västra Götalandsregionen och kommunerna antagit där de aktuella patientgrupperna berörs: Samverkansrutin egenvård Rutin för att samordna insatser för habilitering och rehabilitering Handbok för förskrivning av hjälpmedel Samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning Samordnad vårdplanering Västbus

16 Nya inslag i avtalet Den politiska viljeinriktningen är inarbetad i avtalet SÄRNÄR enligt överenskommelse 2008 Omhändertagande av avlidna i ordinärt boende med hemsjukvård Kompressionsförband (förteckning sårläkningsartiklar) Implementering av nationella riktlinjer Överenskommelse om uppsökande och nödvändig tandvård Delregionalt ansvar för implementering

17 www.vgregion.se/hosavtal Här finns: Avtalet i sin helhet
Andra överenskommelser Stödmaterial för kommunikation


Ladda ner ppt "Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland."

Liknande presentationer


Google-annonser