Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sortiment December 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sortiment December 2012."— Presentationens avskrift:

1 Sortiment December 2012

2 Gemensamma grunder för alla hjälpmedelsområden
Handboken för förskrivning av personliga hjälpmedel Ett gemensamt sortiment upphandlas för hela Västra Götaland Sortimentsarbetet i Västra Götaland grundar sig på Handboken för förskrivning av personliga hjälpmedel ( och sker kontinuerligt i samarbete mellan förskrivande verksamheter och antingen Område Hjälpmedel (medicinsk behandling, rörelsehinder, kommunikation/kognition) eller Område Inköp (hörsel, syn och ortopedteknik). Undantag avseende hjälpmedel vid medicinsk behandling beskrivs i lokala rutiner. Undantag avseende ortopedteknik är den privata utföraren i Skaraborg som gör egna upphandlingar. Arbetet leder fram till ett sortiment av hjälpmedel som kan förskrivas i Västra Götaland. Ett gemensamt sortiment gäller för hela Västra Götaland. Det förskrivningsbara sortimentet presenteras i de beställningsstöd som används inom de respektive hjälpmedelsområdena, exempelvis webSESAM eller BSP. Om hjälpmedel i sortiment inte uppfyller patientens behov kan förskrivare ansöka till kostnadsansvarig om att få förskriva hjälpmedel utanför det avtalade sortimentet.

3 Sortimentsgrupper/Arbetsgrupper
Förskrivare med god kompetens inom området Arbetsuppgifter Bevaka att sortimentet uppfyller patienters och förskrivares behov Föreslå utveckling inom produktområdet Inom områdena rörelsehinder och kognitivt stöd och kommunikation finns det sortimentsgrupper. ”Gånghjälpmedel” är ett exempel på en sortimentsgrupp. Inom syn och hörsel finns det olika arbetsgrupper som deltar i upphandlingsarbete. Arbetsgrupperna är indelade utifrån olika hjälpmedelsområden, ex. ADL-hjälpmedel. Inom OTA finns inga löpande sortimentsgrupper utan enbart tillfälliga arbetsgrupper i samband med upphandling. Inom medicinsk behandling finns det både sortimentsgrupper i samarbete med Hjälpmedelscentralen och tillfälliga arbetsgrupper i samarbete med Område Inköp.

4 Produktområden Hörselskada Medicinsk behandling Rörelsehinder Synskada
Ortoser, proteser och skor Kognitivt stöd och kommunikation Till nästa avsnitt

5 Hörsel + Syn (1/2) Berörd verksamhet och Inköp upphandlar hjälpmedel i samverkan Inköp ansvarar för upphandlingsprocessen Olika arbetsgrupper med förskrivare definierar krav på funktion och prestanda som produkten eller tjänsten ska uppfylla December 2012

6 Hörsel + Syn (2/2) Verksamheten och Inköp ansvarar gemensamt för avtalsvård och löpande uppföljning/utveckling av produktområdet Flertalet produkter finns beställningsbara i Västra Götalandsregionens beställningssystem Beställningssystem Tillbaka till Produktområden December 2012

7 Medicinsk behandling Upphandling via Inköp
Arbetsgrupper i samarbete med Inköp December 2012 Tillbaka till Produktområden

8 Ortoser, proteser och skor
Upphandling via Inköp av ett gemensamt sortiment i Västra Götalandsregionen. Privat utförare i Skaraborg gör egna upphandlingar Tillgängligt lokalt sortiment bestäms av respektive OTA Inför upphandling av nytt sortiment samlas en arbetsgrupp bestående av förskrivare (ortopedingenjörer, arbetsterapeuter, sjukgymnaster), i övrigt finns inte löpande sortimentsgrupper Sortimentet upphandlas av Område Inköp. Inför ny upphandling av sortimentet sammankallas en arbetsgrupp för upphandlingen bestående av personer från Område Inköp och representanter för förskrivare (ortopedingenjörer, arbetsterapeut och sjukgymnast). Under avtalstiden finns inga sortimentsgrupper. De ortopedtekniska avdelningarna vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Södra Älvsborgs Sjukhus och NU-sjukvården beslutar om vilka av produkterna som ska ingå i bassortiment för respektive område. Den privata ortopedtekniska avdelningen i Skaraborg gör egna upphandlingar och omfattas INTE av Område Inköps upphandlade sortiment. Tillbaka till Produktområden December 2012

9 Rörelsehinder Kognitivt stöd och kommunikation
Upphandling och distribution via Hjälpmedelscentralen Arbetsuppgifter för sortimentsgrupperna Bevaka sortiment Utveckla produktområde Funktionskrav Likvärdiga produkter A/B-sortiment Uppdrag till sortimentsgrupper Sortimentsgrupperna har till uppgift att i samverkan med Hjälpmedelscentralen bevaka det avtalade sortimentet uppfyller behoven hos patienter och förskrivare. Deltagare i sortimentsgrupper ska vara sakkunniga och ha god kunskap om patienters behov. De utses utifrån kompetens och förskrivande yrkeskategori. Det finns en sortimentsgrupp för varje produktområde i Västra Götaland. Kundforum är sortimentsgruppernas uppdragsgivare och utser vilka som ska medverka i sortimentsarbetet. Sortimentsgrupperna ansvarar för att: Arbeta fram de krav som kunderna har på funktionen för olika produkter (funktionskrav). Funktionskrav ska finnas för alla produktgrupper och utgår från behoven hos patienter och förskrivare beskrivna enligt ICF, och är inte artikelspecifika. Kundforum beslutar om funktionskravens utformning och innehåll. Ta fram underlag för vad som ska anses vara likvärdiga produkter inom respektive produktgrupp. Komma med förslag hur produktområdet kan utvecklas. Sortimentsgrupperna ska följa upp och analysera framtagen statistik för produktområdet t.ex. förskrivningsvolym. I samverkan med Hjälpmedelscentralen föreslå fördelning av hjälpmedlen i A- och B-sortiment Utvärderingssortiment, samverkan med Hjälpmedelscentralen om vad som ska utvärderas och hur, utifrån funktionskraven. Omvärldsbevakning, bollplank i sortimentsfrågor under löpande avtalsperiod. Tillbaka till Produktområden

10 Sortimentsöversikt För hjälpmedel som levereras av HMC finns sortimentsöversikter Översikterna presenterar upphandlat sortiment På HMC:s webbplats under rubriken ”Sortiment” Länk till exempel på sortimentsöversikt, gånghjälpmedel: December 2012

11 Val av produkt, ordningsföljd
Konsumentprodukt, egenansvar Hjälpmedel inom upphandlat sortiment Hjälpmedel utanför sortiment Specialanpassning Hänvisning till liknande bild i modulen ”en del av vård och behandling” och Förskrivningsprocessen. December 2012

12 Utanför sortiment I första hand ska hjälpmedel i upphandlat sortiment användas Om en enskild patient har ett specifikt behov som inte kan tillgodoses på annat sätt, kan produkt utöver produktförteckning och/eller sortiment förskrivas, efter särskild prövning av kostnadsansvarig. Handboken använder begreppet ”särskild prövning” , inte begreppet ”ansökan”. Prövning kan ske muntligt eller skriftligt, bestäms av lokala rutiner. December 2012

13 Förskrivnings-processen
Handbok Hjälpmedels-försörjning …en del av vård och behandling Lokala rutiner Sortiment Exempel


Ladda ner ppt "Sortiment December 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser