Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

December 2012 Förskrivnings- processen. 2 Bedöma behov av insatser Bedömning av hjälpmedelsbehov är en del av en habiliterings-, rehabiliterings- och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "December 2012 Förskrivnings- processen. 2 Bedöma behov av insatser Bedömning av hjälpmedelsbehov är en del av en habiliterings-, rehabiliterings- och."— Presentationens avskrift:

1 December 2012 Förskrivnings- processen

2 2 Bedöma behov av insatser Bedömning av hjälpmedelsbehov är en del av en habiliterings-, rehabiliterings- och vårdinsats Patientens totala situation ska analyseras Behoven ska bedömas ur medicinsk, social, pedagogisk, psykologisk och teknisk synvinkel Alternativet hjälpmedel ska sättas i relation till andra möjliga insatser Förskrivning eller egenansvar December 2012

3 Val av alternativ väg 3 Bedöma behov av insatser Hab/rehab-plan Hjälpmedel enl HSL Egenansvar Förskrivning Förskrivningsprocessen JA NEJ Ny bild December 2012

4 Egenansvar Ge råd, rekommendation och information om produkter som patient kan köpa Dokumentation i patientjournal Förskrivaren har inte ansvar för det patient själv införskaffar 4 Ny bild December 2012

5 Egenansvar och egenvård Egenansvar: Produkter som finns att köpa i allmän handel som genom sin utformning/design underlättar vardagen för personer med och utan funktionsnedsättning. Egenvård: Egenvård är en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedömt att en patient/brukare själv kan utföra. 5 Ny bild December 2012

6 6 Förskrivningsprocessen Patienten/brukaren ska ha inflytande i processen Förskrivaren ansvarar för att alla faserna i förskrivningsprocessen utförs Förskrivningsrätten kan inte delegeras December 2012

7 Förskrivningsprocessen 7 Prova ut, anpassa och välja lämplig specifik produkt Specialanpassa – initiera och utfärda anvisning vid behov Instruera, träna och informera Följa upp och utvärdera funktion och nytta Förskrivningsprocessen Upphandling Konstruktion och tillverkning av specialanpassad produkt Leverans, montering, installation Förebyggande och avhjälpande underhåll Rekonditionering Utbildning Stödfunktioner Utrangering Bedöma behov av insatser December 2012

8 Beslutsstöd 8 Förväntad effekt vid användning av hjälpmedel Användningsfrekvens Riskanalys Konsekvens av att inte erhålla hjälpmedel Beslutsstöd

9 9 Prova ut, anpassa och välja lämplig specifik produkt Bakgrundsfaktorer att ta hänsyn till –Funktion –Aktivitet och delaktighet –Omgivningsfaktorer Behov av anpassning Samordna produkten med tidigare förskrivna hjälpmedel Bedöma behov av anpassning av patientens hemmiljö December 2012

10 Prova ut, anpassa och välja lämplig specifik produkt Faktorer som kan påverka (exempel) –Patientens inställning till hjälpmedel –Hjälpmedlets rehabiliterande och passiviserande effekt –Arbetsmiljöaspekter för eventuell personal –Bostadens rymlighet –Risker Förskrivaren ansvarar för valet av produkt 10 Kom ihåg att samarbeta med/konsultera kollegor, andra yrkesgrupper. De kan ha kunskaper som du inte har. December 2012

11 11 Specialanpassning avser de åtgärder som krävs då den enskilda patienten behov inte kan tillgodoses genom anpassning av det valda hjälpmedlet Det blir en specialanpassning när  ett hjälpmedel och/eller tillbehör kombineras på annat sätt än vad tillverkaren avsett  konstruktionsmässiga ingrepp görs  ett tillägg görs på en färdig produkt  en ny produkt konstrueras och tillverkas  produkten används på ett nytt sätt eller inom ett nytt användningsområde Specialanpassning

12 12 Förskrivaren upprättar en skriftlig anvisning ansvarar för produktens färdiga egenskaper ska godkänna den utförda specialanpassningen innan patienten börjar använda hjälpmedlet Dokumentation

13 Rutin för specialanpassning Hjälpmedelscentralen Hjälpmedelscentralen utför alla specialanpassningar på artiklar med funktionshyra och kan bistå med special- anpassningar på köphjälpmedel. Förskrivarens och tillverkarens olika ansvarsområden Bruksanvisning Uppföljningsenkät Hjälpmedelscentralen 13 Ny bild December 2013

14 14 Instruera och träna Förskrivaren måste förvissa sig om att patient/brukare har förutsättningar för att hantera sitt hjälpmedel och att han/hon förstått de givna instruktionerna Om patient/brukare behöver träning i att använda hjälpmedlet ska förskrivaren ta fram en plan för träningen. Träningen kan vara avgörande för om hjälpmedlet kommer att fylla det behov som avsågs vid utprovningen

15 15 Informera Patient/brukare ska ges muntlig och skriftlig information Vid behov ska informationen individanpassas Informera om funktioner som är viktiga att kontrollera för säkerheten Patient/brukare ska ha förstått informationen Lånevillkor December 2012

16 16 Uppföljning och utvärdering är en förutsättning för en effektiv och ändamålsenlig hjälpmedelsförskrivning Förskrivaren beslutar när och hur ofta man skall följa upp. Lokala rutiner kan förekomma. Utvärdering kan leda till –att hjälpmedlet tas tillbaka eller byts ut –annan hälso- och sjukvårdsinsats –nytt uppföljningsdatum –överrapportering i vårdkedjan Beslutsstöd Idébanken Följa upp och utvärdera funktion och nytta

17 17 Bemötande Skapa ett bra möte vid förskrivning genom att: Styra ”arenan” för mötet Informera patienten om vad som ska ske Följa Handboken Lova inte något du inte kan hålla Lova inte något som någon annan ska uppfylla December 2012

18 18 Förskrivnings- processen Handbok Hjälpmedels- försörjning …en del av vård och behandling Lokala rutiner Sortiment Exempel


Ladda ner ppt "December 2012 Förskrivnings- processen. 2 Bedöma behov av insatser Bedömning av hjälpmedelsbehov är en del av en habiliterings-, rehabiliterings- och."

Liknande presentationer


Google-annonser