Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landstinget i Östergötland

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landstinget i Östergötland"— Presentationens avskrift:

1 Landstinget i Östergötland
Patientdatalagen Lena Jensen Landstingsjurist Landstinget i Östergötland telefon: E-post:

2 Rätt att ta del av patientuppgifter
Den som arbetar hos en vårdgivare får ta del av dokumenterade uppgifter om en patient endast om han eller hon deltar i vården av patienten eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården (4 kap. 1 § PDL)

3 ”Delta i vården av patienten”
Exempel när någon deltar i vården av patienten Patientbesök, dvs. personal träffar patienten personligen Blir konsulterad av en kollega Deltar i multiprofessionell rond Ger patienten sjukvårdsrådgivning på telefon Rådgivning/förfrågan via e-tjänster Tar emot en remiss rörande patienten Utfärdande av recept Viktigt att komma ihåg – ”behöver uppgifterna för sitt arbete i hälso- och sjukvården”

4 .. av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete i hälso- och sjukvården
1. att upprätta dokumentation som behövs i och för vården av patienter, 2. administration som rör patienter och som syftar till att ge vård i enskilda fall, 3. att upprätta annan dokumentation som följer av lag, förordning eller annan författning, 4. att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten, 5. administration, planering, uppföljning, utvärdering och tillsyn av verksamheten, eller 6. att framställa statistik om hälso- och sjukvården. - Den som behöver ta del av patientuppgifter för något av dessa skäl behöver således inte dessutom delta eller ha deltagit i patientens vård. Det räcker att medarbetaren behöver uppgifterna för något av dessa tillåtna skäl och har till uppgift att utföra sådana arbetsuppgifter.

5 Ej tillåtna ändamål Ej tillåtet med elektronisk åtkomst ;
Att läsa sin egen eller närståendes patientjournal Forskning Undervisning Monitorering Sedvanlig sekretessprövning och utlämnande i pappersform.

6 Åtkomst

7 Elektronisk åtkomst till uppgifter hos annan vårdgivare – 6 kap
Elektronisk åtkomst till uppgifter hos annan vårdgivare – 6 kap. 3 § PDL För att en vårdgivare ska få behandla uppgifter som en annan vårdgivare gjort tillgängliga i systemet med sammanhållen journalföring enligt 2 § fjärde stycket krävs att 1. uppgifterna rör en patient som det finns en aktuell patientrelation med, 2. uppgifterna kan antas ha betydelse för att förebygga, utreda eller behandla sjukdomar och skador hos patienten inom hälso- och sjukvården, och 3. patienten samtycker till det.

8 Spärr Går att spärra både mellan vårdgivare och inom samma vårdgivare (mellan vårdenheter) Vårdnadshavare får inte spärra uppgift om barn Inre spärrar inom vårdgivare kan tillfälligt hävas - vid samtycke vid nödläge Yttre spärr mellan vårdgivare kan endast tillfälligt hävas av den vårdgivare som satt spärren.

9 Eget ansvar 2 kap. 20 § Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården Hantera personliga lösenord och hjälpmedel för autentisering så att de inte kan bli tillgängliga för obehöriga. Ansvara för att låsa datorn eller logga ut när den inte används. Endast ta del av patientuppgifter när det behövs för vården av patienten eller för det egna arbetet.

10 Kontroll av åtkomst Vårdgivaren ska enligt 4 kap. 3 § PDL göra åtkomstkontroller för att säkerställa att personalen inte använder sina behörigheter på fel sätt genom att läsa, ändra eller ta bort information som de inte ska hantera Kontrollerna ska göras systematiskt och återkommande (4 kap. 3 § PDL) Målet med kontrollen är att upptäcka och verka avhållande från intrång

11 Exempel på hur en loggrapport kan se ut (utan patientens persondata)

12 Dataintrång Brottsbalken 4 kap 9 c §
”För dataintrång döms den som olovligen bereder sig tillgång till en uppgift som är avsedd för automatisk behandling […]” Böter, fängelse upp till två år, Arbetsrättsliga åtgärder


Ladda ner ppt "Landstinget i Östergötland"

Liknande presentationer


Google-annonser