Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsorganisation Vem ansvarar för vad i förskolans verksamhet?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsorganisation Vem ansvarar för vad i förskolans verksamhet?"— Presentationens avskrift:

1 Arbetsorganisation Vem ansvarar för vad i förskolans verksamhet?
Center för skolutveckling

2 Ledning av utbildningen
Förskolechefens uppdrag Förskollärarens uppdrag Arbetslagets uppdrag Skollag/ Läroplan Det pedagogiska arbetet vid en förskolenhet skall ledas och samordnas av en förskolechef. Förskolechefen skall särskilt verka för att utbildningen utvecklas. Ett särskilt ansvar för att personalen får den kompetensutveckling som behövs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter. Se till att förskollärare och annan personal har nödvändiga insikter i de föreskrifter som gäller för skolväsendet framför allt värdegrund och kränkande behandling. Svensk författningssamling (SFS) SFS 2010:800 2 kap. 9, 10, 11§§ Förskolechef Behörighetskrav för förskolechef 34§ Kompetensutveckling Center för skolutveckling LäsaSkrivaRäkna 2012

3 …mer ledning av utbildningen
Förskolechefens uppdrag Förskollärarens uppdrag Arbetslagets uppdrag Skollag/ Läroplan Huvudmännen ska använda förskollärare som har en utbildning som är avsedd för den undervisning som förskollärare ska bedriva. Varje huvudman ska sträva efter att för undervisningen anställa förskollärare som har forskarutbildning. 2 kap , 31 Vilka som får användas för undervisning i skolväsendet. Registerutdrag. Legitimation för förskollärare 1 dec 2013 Center för skolutveckling LäsaSkrivaRäkna 2012

4 …mer ledning av utbildningen
Förskolechefens uppdrag Förskollärarens uppdrag Arbetslagets uppdrag Skollag/ Läroplan Ett särskilt ansvar för att verksamheten utformas så att barn får det särskilda stöd och den hjälp och de utmaningar de behöver. SFS 2010:800 8 kap. 9§ Läroplan för förskolan 2.7 Förskolechefens ansvar. Center för skolutveckling LäsaSkrivaRäkna 2012

5 Lärandemål Förskolechefens uppdrag Förskollärarens uppdrag
Arbetslagets uppdrag Skollag/ Läroplan Ett särskilt ansvar för att verksamheten bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och uppdraget i dess helhet. Ansvara för att läroplansmålen integreras med varandra i det pedagogiska arbetet och därmed ge barn möjlighet till utveckling och lärande. Medverka och bidra till att utveckla förskolans lärandemiljö och därmed ge barn möjlighet till utveckling och lärande. SFS 2010:800 8 kap. 2-7§§ Utbildningens syfte Erbjudande av förskola Läroplan för förskolan 2.2 Utveckling och lärande Center för skolutveckling LäsaSkrivaRäkna 2012

6 Lärandemiljö Förskolechefens uppdrag Förskollärarens uppdrag
Arbetslagets uppdrag Skollag/ Läroplan Ett särskilt ansvar för att förskolans lärandemiljö utformas så att barnen får tillgång till en bra miljö och material för utveckling och lärande. Det förutsätter att förskolechefen ansvarar för att barnskötare och förskollärare arbetar som ett team och utför uppgifter och arbetsfördelning som arbetslaget tillsammans har kommit överens om. Ansvara för att förutsättningar, organisation, struktur, innehåll, aktiviteter och pedagogiska processer dokumenteras, följs upp och utvärderas. Medverka och bidra till att förskolans innehåll utvecklas i enlighet med läroplanens mål och intentioner. SFS 2010:800 8 kap. 8-10§§ Barngrupperna och miljön Särskilt stöd Modersmål Center för skolutveckling LäsaSkrivaRäkna 2012

7 …mer lärandemiljö Förskolechefens uppdrag Förskollärarens uppdrag
Arbetslagets uppdrag Skollag/ Läroplan Dessutom skall barnen vara delaktiga i dokumentationen och deras röster skall lyftas fram. Det skall finnas ett tydligt barnperspektiv i dokumentation, uppföljning och utvärdering. Ansvara för att utveckla barns delaktighet och inflytande så att alla barn ges möjlighet att vara med och påverka sin egen lärprocess. Utveckla förståelse för betydelsen av barns delaktighet och inflytande så att alla barn ges möjlighet att vara med och påverka sin egen lärprocess. Läroplan för förskolan Center för skolutveckling LäsaSkrivaRäkna 2012

8 Förskola och hem Förskolechefens uppdrag Förskollärarens uppdrag
Arbetslagets uppdrag Skollag/ Läroplan Ett särskilt ansvar för att formerna för samarbete mellan förskola och hem utvecklas och att föräldrarna får information om förskolans mål och sätt att arbeta. Dessutom ska föräldrarna ges möjlighet att ha inflytande i utvärderingen. Ansvara för att föräldrarna ges möjlighet till delaktighet och inflytande i den pedagogiska planeringen. Medverka och bidra till att föräldrar ges möjlighet till delaktighet och inflytande i den pedagogiska planeringen. SFS 2010:800 4 kap. Inflytande och samråd 8 kap. 11§ Fortlöpande samtal och utvecklingssamtal Läroplan för förskolan 2.4 Förskola och hem 2.7 Förskolechefens ansvar Center för skolutveckling LäsaSkrivaRäkna 2012

9 Samverkan med förskoleklass/skola fritidshem
Förskolechefens uppdrag Förskollärarens uppdrag Arbetslagets uppdrag Skollag/ Läroplan Ett särskilt ansvar för att samarbetsformer utvecklas med förskoleklass, skola och fritidshem och att samverkan kommer till stånd för att skapa förutsättningar för en samsyn och ett förtroendefullt samarbete. Ansvara för att samverkan sker med personalen i förskoleklass, skola och fritidshem för att stödja barnens övergång till dessa verksamheter. Utbyta kunskaper och erfarenheter med personal i förskoleklass, skola och fritidshem samt samverka med dem. Läroplan för förskolan 2.5 Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet 2.7 Förskolechefens ansvar Center för skolutveckling LäsaSkrivaRäkna 2012

10 Systematiskt kvalitetsarbete
Förskolechefens uppdrag Förskollärarens uppdrag Arbetslagets uppdrag Skollag/ Läroplan Ett särskilt ansvar för att kvalitetsarbetet genomförs enligt bestämmelserna i skollagen som innebär att verksamheten systematiskt och kontinuerligt planeras, följs upp, utvärderas och utvecklas. Dessutom ansvara för att det är förskollärare som leder kvalitetsarbetet på enhetsnivå. Ett särskilt ansvar för att resultatet av det systematiska kvalitetsarbetet används för att utveckla förskolans kvalitet. Ansvara för att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att kunna utvärdera mot läroplanens mål och intentioner i förhållande till de förutsättningar för utveckling och lärande som förskolan bidrar med. Ansvara för att resultatet av det systematiska kvalitetsarbetet används för att utveckla förskolans kvalitet. Medverka och bidra till det systematiska kvalitetsarbetets genomförande, genom att kontinuerligt och systematiskt dokumentera samt följa upp det egna arbetet målmedvetet i förhållande till barns utveckling och lärande. Delta i det systematiska kvalitetsarbetet. SFS 2010:800 4 kap. 2-8§§ Nationell nivå Huvudmannanivå Enhetsnivå Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet Dokumentation Åtgärder Rutiner för klagomål Läroplan för förskolan 2.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling. Center för skolutveckling LäsaSkrivaRäkna 2012

11 Kränkande behandling Förskolechefens uppdrag Förskollärarens uppdrag
Arbetslagets uppdrag Skollag/ Läroplan Ett särskilt ansvar för att upprätta, genomföra, följa upp och utvärdera förskolans handlingsprogram för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling, såsom mobbning och rasistiska beteenden bland barn och anställda. Ansvara för att kritiskt granska hur utvärderingsmetoderna (dokumentation, utvärderingar) påverkar verksamhetens innehåll och arbetssätt. Medverka och bidra till att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner. SFS 2010:800 6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling Läroplan för förskolan 2.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling 2.7 Förskolechefens ansvar Center för skolutveckling LäsaSkrivaRäkna 2012


Ladda ner ppt "Arbetsorganisation Vem ansvarar för vad i förskolans verksamhet?"

Liknande presentationer


Google-annonser