Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förskolan Körsbäret Handlingsplan Ht-10, Vt-11

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förskolan Körsbäret Handlingsplan Ht-10, Vt-11"— Presentationens avskrift:

1 Förskolan Körsbäret Handlingsplan Ht-10, Vt-11

2 Handlingsplan Norrtälje Nordöstra förskoleenhet Förskolans namn: Förskolan Körsbäret Vision och mål: Vår vision: Förskolan sjuder av aktiviteter som utmanar alla sinnen. Vi är mycket stolta över vår verksamhet och alla vuxna är goda förebilder. I förskolan får alla barn möjlighet att växa till självständiga, reflekterande individer med kunskaper och färdigheter för livet. Förskolans kvalitetsarbete Vårt arbete med Vattenprojektet kommer att fortsätta. Tanken med projektet är att vidareutveckla arbetet med vatten och att kunna sätta in detta i ett naturvetenskapligt sammanhang. Kommunens treåriga projekt inom matematik och läs- och skriv har bidragit till ett medvetet arbetssätt hos oss pedagoger. Med våra fördjupade kunskaper erbjuder vi barnen en mer utforskande och inspirerande miljö.

3 MÅL 1. Kunskapsresultaten ska förbättras
Delmål: I våra nätverk och lärgrupper fortsätter vi arbetet med att utveckla våra fokusområden matematik och läsa/skriva. Aktivitet: I våra nätverk och lärgrupper ger vi varandra tips och idéer till att hålla ett projekt vid liv. Vi ger tillbaks till barnen i vattenprojekt, i vardagen på förskolan och i gruppaktiviteter där vi har fokus på matematik och läs- och skriv. Vi är mer medvetna och medforskande pedagoger.

4 Mål 1. Kunskapsresultaten ska förbättras
Delmål: Våra pedagogiska miljöer utvecklas ständigt utifrån barngruppernas sammansättning, intressen och med genusperspektiv. Aktivitet: Genom en föränderlig miljö som styrs av barnens intressen. Tydliga stationer ex. teknik, matte osv.

5 Mål 1. Kunskapsresultaten ska förbättras
Delmål: Vi behöver organisera för en verksamhet där utvärdering och reflektion är ständigt återkommande och en naturlig del av vardagen. Aktivitet: I våra samlingar i gruppaktiviteterna, reflektera och utvärdera tillsammans med barnen. Fortsätta med barnintervjuer inför utvecklingssamtal med föräldrar. I arbetslaget organisera tid till reflektion måndag och fredag.

6 Mål 2. Likvärdig bedömning och betygsättning garanteras
Delmål: Vi ska genomföra diskussioner inom och utanför enheten om bedömning i förskolan. Aktivitet: Att diskutera i nätverk och lär grupper. Vilka värdegrunder och vilket förhållningssätt har vi när vi möter barnen. Återkommande ämne på APT och avdelningsmöten

7 MÅL 3: Delaktigheten i och erfarenheten av demokratisk fostran ökar
Delmål: Ge utrymme och mer möjligheter för barnen att ha inflytande på hela sin vardag genom att pedagoger har ett lyssnande och tillåtande förhållningssätt. Aktivitet: Vi ska ge barnen möjlighet att ha inflytande över sin dag på förskolan, genom att vi har ett tillåtande förhållningssätt samt en stimulerande och utmanande miljö.

8 Mål 4:Insyn i elevernas kunskapsutveckling ökar
Delmål: Vi ska sträva mot att bättre synliggöra barns utveckling i portfolion. Aktivitet Genom att observera och dokumentera barns utveckling i barnets egen portfoliopärm. Barnen har tillgång till sina portfoliopärmar och kan själva, med föräldrar eller tillsammans med en pedagog reflektera över sin utveckling.

9 Mål 4. Insyn i elevernas kunskapsutveckling ökar
Delmål: Vi ska använda den nya lärplattformen ”FRONTER” för information om barnens utveckling och arbetet i verksamheten. Aktivitet: Vi har börjat med att lägga ut månadsbrev på Fronter. All personal skall bli förtrogen med Fronter

10 Mål 4. Insyn i elevernas kunskapsutveckling ökar
Delmål: Vår strävan är att föräldrar ska känna delaktighet och ha insyn i barnens utveckling. Aktivitet: Föräldramöten Portfolio Bildskärmarna i hallarna Utvecklingssamtal Daglig kontakt Fronter Informationsbrev

11 Likabehandlingsarbetet och arbetet mot kränkande behandling
Delmål: Vi behöver arbeta mer konkret och långsiktigt med värdegrundsfrågor. Aktivitet: Ständigt reflektera kring människosyn och värdegrund. Använda Friends material och lyfta vardagsproblematik. Arbeta tillsammans med barnen kring likabehandling.

12 Barnens tankar om likabehandling
Hur man är en bra kompis:

13 Likabehandlingsarbetet och arbetet mot kränkande behandling
Delmål: Återkoppling, kartläggning och dokumentation är områden som vi under året måste utveckla. Aktivitet: Under året tar vi fram en pärm där vi kartlägger och dokumenterar olika kränkningar och oacceptabla handlingar.

14 Likabehandlingsarbetet och arbetet mot kränkande behandling
Delmål: Varje förskola utarbetar en egen handlingsplan för kränkningar och likabehandling utifrån enhetens gemensamma plan. Den ska förankras i alla led. Aktivitet: Vi kommer att utarbeta en bilaga till enhetens likabehandlingsplan.

15 Likabehandlingsarbetet och arbetet mot kränkande behandling
Delmål: Vi ska följa upp frågeställningar utifrån vår föreläsning med Friends. Aktivitet: Börja arbetet med Friends materialet i arbetslaget samt med barn och föräldrar.

16 Förbättringsområden utifrån skolinspektionens rapport.
Delmål: Mer samverkan med förskoleklassen. Aktivitet: Hälsa på förskoleklassen tillsammans med blivande sexåringar. Bjuda in lärarna till förskolan.

17 Förbättringsområden utifrån skolinspektionens rapport.
Delmål: Vi ska arbeta för jämställdhet och motverka traditionella könsrollsmönster. Aktivitet: Vi arbetar aktivt med vårt förhållningssätt och reflekterar i olika mötes sammanhang.

18 Förbättringsområden utifrån skolinspektionens rapport.
Delmål: Vi utarbetar en bilaga till handlingsplanen för kränkningar och likabehandling. Aktivitet: En arbetsgrupp utses som förarbetar ett förslag till bilaga till handlingsplanen.


Ladda ner ppt "Förskolan Körsbäret Handlingsplan Ht-10, Vt-11"

Liknande presentationer


Google-annonser