Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ledningsdeklaration Länna/Rialaenheten 2009

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ledningsdeklaration Länna/Rialaenheten 2009"— Presentationens avskrift:

1 Ledningsdeklaration Länna/Rialaenheten 2009
En social kunskapsbaserad skola med en lärande organisation

2 Inledning: Skolan är en komplex miljö där förståelse för uppdraget ska fördjupas hos alla. Mina val av strategier är sådana att hänsyn till helheten tas för att förändringar som sker ska ge varaktighet. Ett helhetstänkande där verksamheter möts utan att gränserna för respektive verksamhet raderas, är en ambition. Övergången från olika stadier/år ska vara lätt och föräldrarna ska tillsammans med sina barn bli bekanta med hela enheten på ett naturligt sätt. Fokus på måluppfyllelse är en del i strategin.

3 Alla ska tro på att alla har förutsättningar att lyckas.
I dagens samhälle behöver barn och ungdomar hjälp med att tro på den egna förmågan. Det gör att alla som arbetar här inom vår enhet ska ha en stor tilltro till alla barns egna förmågor och till deras lust att lära. Barnen/ungdomarna ska ha rätt att utvecklas i sin egen takt och utifrån sina egna förutsättningar. Arbetet ska utföras i en anda av delaktighet, inflytande och ansvar. Att ge barnen ökad förståelse för hur saker och ting hänger ihop är viktigt i mötet med dem. De ska kunna påverka, vara delaktiga och få lyckas på sin egen nivå.

4 En lärande organisation
En lärande organisation handlar om att själva lärandet inte kan frikopplas från allt annat runtomkring, utan är just en del i sammanhanget. Istället för direktiv, budskap som ska implementeras, övergår själva lärandet som metod mer till dialogen. Det möjliggör för oss alla att ta tillvara på allas erfarenheter och kunskaper.

5 Mitt ledarskap bygger på förtroende och tillit, ett nära ledarskap.
Mitt ledarskap är tydligt, ger möjligheter till konflikter och processer i grupper. Medarbetarna är kvalitetsmedvetna och professionella.

6 Människosyn Strävan hos alla är att eleverna ska:
Upptäcka sina egna resurser Bli medvetna om, och ta eget ansvar för sina studier Respektera alla människor Vara tillåtande och ödmjuk Alla människor kan och vill ta ansvar är en grundsyn som skall genomsyra metoder och arbetssätt. Arbetet ska utföras i anda av delaktighet, inflytande och ansvar. Personalen och rektor ska ha ett gott bemötande mot barnen/ungdomarna och deras föräldrar. Självkänsla och självförtroende ska ges utifrån att barnen får möjlighet att hitta något som de är bra på. Det kräver ett varierat arbetssätt där kreativitet får utrymme.

7 Kunskapssyn All kunskap finns i människan/individen
Kunskap är resultat av lärande, erfarenheter och prövning Kunskap ger självförtroende, glädje och möjligheter Eleverna utvecklar kunskap inom olika områden, social kunskap, kunskap om sig själv, fakta och förståelse Kunskap är föränderlig, den fördjupas och omtolkas i takt med livet och olika situationer.

8 Lärande Lärande är en process i individen som pågår hela livet.
Barn lär sig samspel med sin omgivning, och lärande handlar om att göra någonting till en del av sig själv, vilket gör att varje individ utvecklar sin egen stil för att lära. I lek kan barn överträffa sin förmåga. Glädje och nyfikenhet är en god grund för lärande. Färdigheter som att läsa, skriva, räkna och tala ska alla barn få med sig när de slutar grundskolan här på Länna.

9 Förhållningssätt Barn och vuxna som arbetar här på Länna/Rialaenheten skall ha Ett arbetssätt som kännetecknas av inflytande och ansvarstagande, Kreativa inslag och erfarenheter ska tas hänsyn till. Vi möter varje barn och ungdom med värme och respekt för den unika person han eller hon är. Deras nyfikenhet och frågor är utgångspunkt i vårt arbete. Alla som arbetar inom enheten, stora som små, ska erbjudas möjlighet till personlig utveckling och insikt om sig själva varje dag. Samarbete mellan pedagoger om mål och innehåll i undervisningen och fostran. Höga förväntningar på eleverna med utgångspunkt från att alla är läraktiga samt att skolans och undervisningens kvalitè, inte elevernas bakgrund är avgörande för deras resultat.

10 Regelbunden utvärdering och uppföljning
För mig som skolledare handlar det om att skapa förutsättningar för pedagogerna där deras erfarenheter kan belysas och ge utveckling till ny kunskap Pedagogerna använder sig av erfarenhetsutbyte där dialogen mellan vuxna är det viktigaste redskapet. Elevernas erfarenheter tas in i skolan, klassrummet och används i undervisningen. Dokumentation blir viktigt för reflektion. Jag tror på dialogen som möjliggör att ta till vara på allas erfarenheter och kunskaper. Jag tror på ett förhållningssätt som bygger på förtroende och tillit, ett nära ledarskap pedagog – elev emellan. Rätt att ifrågasätta, tänka om, tänka nytt, i en ständigt pågående dialog.

11 Målen för enheten ska vara:
Meningsfulla, hanterbara, och begripliga för alla! ”Utbildning förutsätter att kunskaper finns, medan lärandet utgår från att kunskaper skapas” (Docherty) Norrtälje julen 2008


Ladda ner ppt "Ledningsdeklaration Länna/Rialaenheten 2009"

Liknande presentationer


Google-annonser