Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skola och arbetsliv i samverkan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skola och arbetsliv i samverkan"— Presentationens avskrift:

1 Skola och arbetsliv i samverkan
för en entreprenöriell region Kvalitetsutveckling i studie- och yrkesvägledning – hela skolans ansvar! Kungsbacka Kompetenscentrum – Göteborgs Vägledningscentrum – Mölndal Vägledning och Kompetens – GR Utbildning

2 Nya allmänna råd med kommentarer om arbete med studie- och yrkesvägledning

3 Vad är allmänna råd? Rekommendationer till hur huvudmannen, rektorn, studie- och yrkesvägledaren och lärare kan eller bör handla för att uppfylla kraven i bestämmelserna Råden bör följas om inte skolan handlar på andra sätt som gör att kraven i bestämmelserna uppfylls Systematisera kvalitetsarbetet Kommentarer – stöd i arbetet

4 De verksamheter som berörs
Grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan. Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, undervisning i svenska för invandrare, utbildning i folkhögskola som motsvarar sfi

5 Vad skiljer de nya allmänna råden från de nuvarande?
• En ändrad struktur för både råd och kommentarer • Råden riktas tydligare till de som har ansvaret • Studie- och yrkesorientering borta som begrepp • Skarpare lagstiftning med fokus på elevens behov • En tydligare betoning på styrning och ledning, och personalens kompetens

6 Allmänna Råd Viktigt budskap:
Är att undervisning, information och vägledningssamtal tillsammans utgör den studie- och yrkesvägledning som ska stödja elevens val av studier och yrken Yrkesroller: Studie- och yrkesvägledare - den person som fått i uppdrag av rektorn att arbeta som studie- och yrkesvägledare. Lärare - arbetar med studie- och yrkesvägledning i undervisning benämns som lärare Vid bemärkelse - all verksamhet som ger eleven kunskaper inför framtida studie- och yrkesval Snäv bemärkelse - personlig vägledning

7 Studie- och yrkesvägledning
(Skollagen 2 kap, 29§) Elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ska ha tillgång till personal med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses. Även den som avser att påbörja en utbildning ska ha tillgång till vägledning.

8 Elevens behov av studie- och yrkesvägledning

9 Elevens behov av studie- och yrkesvägledning
Bli medveten om sig själv Bli medveten om olika valalternativ Relationen mellan sig själv och alternativen Lära sig att fatta beslut Lära sig att genomföra besluten Elevens behov i fokus Valkompetens

10 Allmänna råd om arbete med studie- och yrkesvägledning
Innehåll Att styra och leda arbetet med studie- och yrkesvägledning (Huvudman/Rektor) 2. Personal och kompetens (Huvudman/Rektor) 3. Undervisning och samverkan: Skola, utbildning och arbetsliv (Rektor/lärare/SYV) 4. Information inför val av studier och yrken (Rektor/lärare/SYV) 5. Vägledningssamtal (Rektor/SYV)

11 1. Att styra och leda arbetet med
studie- och yrkesvägledning

12 1. Att styra och leda arbetet
Huvudmannen bör konkretisera vad de nationella målen för studie- och yrkesvägledning innebär för den egna verksamheten vid beslut om organisation och resursfördelning säkerställa att elevernas behov av studie- och yrkesvägledning kan tillgodoses. Rektorn bör se till att det finns rutiner och metoder för att planera, utvärdera och utveckla studie- och yrkesvägledningen så att den tillgodoser elevernas behov av vägledning

13 1. Att styra och leda arbetet med studie- och yrkesvägledning
Rektorn bör tydliggöra hur ansvaret för studie- och yrkesvägledning är fördelat mellan studie- och yrkesvägledare, lärare och övrig personal samt formerna för samarbetet mellan dem, se till att studie- och yrkesvägledning sker kontinuerligt och integrerat i utbildningen under studietiden, så att eleven ges förutsättningar att göra väl underbyggda studie- och yrkesval se till att eleverna, utifrån sina behov, erbjuds vägledningssamtal.

14 Allmänna råd om arbete med studie- och yrkesvägledning
2 Personal och kompetens

15 2 Personal och kompetens
Huvudmannen bör inför resursfördelningen ta reda på vilken kompetens som finns och vilken kompetens som behövs för att tillgodose elevernas behov av studie- och yrkesvägledning. Huvudmannen och rektorn bör se till att studie- och yrkesvägledaren har den kompetens som behövs för att kunna stödja övrig personals arbete med studie- och yrkesvägledning.

16 2 Personal och kompetens
Rektorn bör med utgångspunkt i en kartläggning av elevernas behov se till att verksamheten kan tillhandahålla den kompetens som krävs för att tillgodose behoven med utgångspunkt i elevernas behov av vägledning fortlöpande kartlägga och analysera kompetensutvecklingsbehovet för personal som arbetar med studie– och yrkesvägledning

17 2 Personal och kompetens
Rektorn bör se till att personalen på skolan har kunskaper om och förståelse för hur kön samt social och kulturell bakgrund påverkar elevernas studie- och yrkesval samt att de har kunskaper om hur elevernas föreställningar om utbildningar och yrken kan utmanas.

18

19 3 Undervisning och samverkan: skola, utbildning och arbetsliv
Viktigt att studie- och yrkesvägledningen planeras så att den utgör en helhet för eleven och löper som en röd tråd genom hela skolgången. Koppla samman elevens kunskaper/erfarenheter med den personliga studie- och yrkesvägledning Viktigt att förutsättningar ges för samverkan Läraren/SYV bör i undervisningen utmana, problematisera och visa på alternativ till traditionella föreställningar om kön, kulturell och social bakgrund som annars kan begränsa elevernas framtida studie- och yrkesval

20 4. Information inför val och studier
Kommunen bör säkerställa att invånarna informeras om sina möjligheter till utbildning SYV och läraren bör ge eleverna möjlighet att: Kritiskt granska information Eget ansvar för sina val Aktuell information om arbetslivets kvalifikationskrav Arbetsmarknaden ser ut inom yrkesområden Framtida utbildningsvägar (SYV)

21 5 Vägledningssamtalet Rektor bör organisera så att vägledningssamtal erbjuds till eleverna utifrån varje elevs behov Studie- och yrkesvägledaren bör se till att vägledningssamtalen planeras och genomförs så att de utmanar elevernas föreställningar om yrken och utbildningar utifrån kön samt utifrån social och kulturell Arbetsmarknadsinformation

22 Spridning allmänna råd med kommentarer
SKOLFS den 17 december Distribueras till varje skolenhet Fortsatt implementering 2014 Webinarium 5 februari, kl

23 • Studie- och yrkesvägledande insatser löper som en röd
En ovanlig skola • Studie- och yrkesvägledande insatser löper som en röd tråd genom hela grundskolan Studie- och yrkesvägledning = ett delat ansvar på skolan Eleverna har inflytande över sin studie- och yrkesvägledning Målen för skolans studie- och yrkesvägledning och syftet med olika aktiviteter är tydliga för personal och för elever Skolan arbetar aktivt för att vidga elevernas perspektiv och motverka begränsningar Omvärldskunskap och arbetslivsanknytning i alla ämnen Studie- och yrkesvägledaren stödjer den övriga personalen i deras studie- och yrkesorienterande insatser

24


Ladda ner ppt "Skola och arbetsliv i samverkan"

Liknande presentationer


Google-annonser