Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att stärka Studie- och yrkesvägledningen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att stärka Studie- och yrkesvägledningen"— Presentationens avskrift:

1 Att stärka Studie- och yrkesvägledningen

2 Disposition Vägledning – i fokus Regelverket
Kommande Allmänna råd för vägledning Tidigare utvecklingsarbeten Regeringsuppdragen Skolverkets satsningar Samtal Avrunda ca 14.45

3 Vägledningen i fokus Regeringsuppdrag till Skolverket
Skolinspektionens kvalitetsgranskning Nya allmänna råd SKL:s metodstöd ”Framtidsval och arbetsliv” Lokala och regionala projektsatsningar med medel från EU och Tillväxtverket

4 Viktiga utgångspunkter - skolans breda uppdrag
Förmedla kunskaper och värden Främja alla elevers utveckling och lärande Rusta individen för ett livslångt lärande Samverka med arbetslivet .

5 Studie- och yrkesvägledning
(Skollagen 2 kap, 29§) Elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ska ha tillgång till personal med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses. Även den som avser att påbörja en utbildning ska ha tillgång till vägledning.

6 Vad är allmänna råden? Rekommendationer till hur huvudmän, rektorer, studie- och yrkesvägledare och lärare kan eller bör handla för att uppfylla kraven i bestämmelserna Råden ska följas om skolan inte på annat sätt gör att kraven i bestämmelserna uppfylls

7 Kvalitet i studie- och yrkesvägledning
Verktyg för självskattning och kvalitetsarbete

8 Allmänna råd

9 Vad skiljer de nya allmänna råden från de nuvarande??
En ändrad struktur för både råd och kommentarer Råden riktas tydligare till de som har ansvaret Studie- och yrkesorientering borta som begrepp Skarpare lagstiftning En tydligare betoning på styrning och ledning, och kompetens

10 Konferenser om kvalitet i studie- och yrkesvägledning
Skolverket, Skolinspektionen och SKL Datum Ort Plats 2 december Arlanda Clarion Arlanda Airport 3 december Umeå Folkets hus 5 december Stockholm Clarion sign 9 december Göteborg Clarion Post 10 december Malmö Nya Malmömässan

11 Tidigare utvecklingsarbeten
2007 till 2009 Stöd för kvalitetsutveckling 50 lärande exempel

12

13 Regeringsuppdragen

14 Regeringens Budgetprop. 2013
4.2.9 Studie- och yrkesvägledning Det finns behov av en kvalitetsförbättring av studie- och yrkesvägledningen. Den snabba reformeringen av utbildningsväsendet skapar dessutom behov av särskilda kompetensutvecklingsinsatser för att höja kvaliteten i studie- och yrkesvägledningen. Information och vägledning behöver vara utformad så att alla elever får en helhetsbild över vilka utbildningsmöjligheter som finns för att kunna göra väl underbyggda val. Särskilt viktigt är detta för elever som av olika skäl har svårt att orientera sig i utbildningssystemet och inte har föräldrar som kan hjälpa dem. Studie- och yrkesvägledare behöver kontinuerligt utveckla sin kompetens för att upprätthålla och utveckla kvaliteten inom vägledningen. Därför föreslår regeringen att 10 miljoner kronor avsätts 2013 för främst fortbildning av studie- och yrkesvägledare samt beräknar för samma ändamål 11 miljoner kronor för 2014, 10 miljoner kronor för 2015 och 5 miljoner kronor för Därutöver avser regeringen att ge Skolverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Hjälpmedelsinstitutet i uppdrag att ta fram en fortbildningsinsats för studie och yrkesvägledare i gymnasieskolan. Fortbildningsinsatsen ska särskilt inriktas på hur man löser de etableringssvårigheter som unga med funktionsnedsättningar möter på arbetsmarknaden samt på det stöd från olika myndigheter som ungdomar kan få. De berörda myndigheterna bör gemensamt genomföra utbildningarna. För detta ändamål föreslår regeringen att Skolverket tillförs 2 miljoner kronor under Samma belopp beräknas tillföras under 2014.

15 1. Fortbildningsinsatser
Skolverket ska genomföra fortbildningsinsatser för främst studie- och yrkesvägledare för att förbättra kvaliteten inom vägledningen. Verket ska vid behov samråda med övriga berörda skolmyndigheter. Särskilt fokus på ökade kunskaper om arbetsmarknaden. Främst riktat till grundskolan. Ske i samråd med Arbetsförmedlingen.

16 2. Minska etableringssvårigheter – funktionsnedsättning
Skolverket ska efter samråd med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Hjälpmedelsinstitutet ta fram en fortbildningsinsats för studie- och yrkesvägledare i gymnasieskolan. Fortbildningsinsatsen ska särskilt inriktas på hur man kan minska de etableringssvårigheter som unga med funktionsnedsättningar möter på arbetsmarknaden samt på det stöd från olika myndigheter som ungdomar kan få. De berörda myndigheterna ska gemensamt genomföra utbildningarna.

17 3. Insatser för stärkt kvalitet och jämställdhetsperspektiv i studie- och yrkesvägledningen
Syftet med insatsen är att kunna ge eleverna bred, allsidig och könsneutral vägledning till arbetsmarknaden. Vägledningen ska utgå från att alla yrkesområden är möjliga för både flickor och pojkar, kvinnor och män.

18 4. ELGPN Skolverket ska vara Sveriges representant i det europeiska nätverket för livslång vägledning (ELGPN). I arbetet ingår att delta i två arbetsgrupper, en om ”Career Management Skills” och en om kvalitetssäkring. Skolverket ska utföra arbetet tillsammans med Arbetsförmedlingen. ”Valkompetens” Tillgång Samordning – samverkan Kvalitetssäkring

19 Skolverkets satsningar

20 Skolverkets projektgrupp
Mikaela Zelmerlööw, projektledare Jan Lindblom Agnetha Kronqvist Natasja Persson Karin Åkerman Lotta Nygren, gymnasieenheten Bellita Torén, förskola &grundskola

21 Forum för dialog och erfarenhetsutbyte
ESF-projekt Hearing med lärosäten, myndigheter och organisationer Kompetensplattformarna Konferenser Myndighetsnätverk Organisationer och fackförbund SKL Studie- och yrkesvägledare

22 Aktiviteter HT 2013 Fortbildningskurser: arbetsmarknad, genus, webben som verktyg för vägledningen samt kvalitetsutveckling Kunskapsseminarier: - Främja övergångar till arbetslivet för funktionsnedsatta Kvalitetsutveckling inom Studie- och yrkesvägledning Nya allmänna råd Gymnasieinfo.se

23 Stärka övergångar mellan skolan och arbetslivet
Datum Ort Plats 12 november Göteborg Svenska Mässan/GothiaTowers 13 november Malmö Scandic Triangeln 20 november Örebro Conventum 27 november Stockholm Münchenbryggeriet 28 november Karlstad Karlstad CC 4 december Umeå Scandic Hotel Plaza 5 december Arlanda Radisson Blu Arlandia

24 Stärka övergångar mellan skolan och arbetslivet
Program Aktörer Unga med funktionsnedsättning  Skolverket Möjliga stöd och metoder Hjälpmedelsinstitutet Vilket stöd erbjuds och hur tar SYV del av det? Arbetsförmedlingen Lunch Försäkringskassan Hur får vi det att fungera i praktiken Goda erfarenheter från verkligheten Framtidsgodis och summering Skolverket

25 Aktiviteter VT 2014 Fler fortbildningskurser
Under planering… Fler fortbildningskurser Arbetsmarknadskunskap - grundskolan Webinarium Stödmaterial på webben för grundskolan med konkreta exempel för olika ämnen Kunskapsdagar

26

27 Kompetensutveckling?! Tankar och idéer om kompetensutveckling?

28 Arbetsmarknadskunskap
Vilken arbetsmarknadsinformation använder ni er av? Hur samarbetar ni med Arbetsförmedlingen och arbetslivet idag? Vad skulle vi kunna utveckla?

29 Ur regleringsbrevet… Skolverket ska genomföra fortbildningsinsatser
…inriktas mot att studie- och yrkesvägledningen ska utvecklas t ex när det gäller att förmedla kunskaper om vilka delar av arbetsmarknaden där brist respektive överskott av arbetskraft kan förväntas uppstå i framtiden och i vilken utsträckning det finns möjligheter att få ett arbete direkt efter gymnasieexamen.

30 Matchning?! Hur ser ni på begreppet matchning?
Vilka associationer gör ni? - Kan vi hitta en definition som fungerar?

31 Tack!!


Ladda ner ppt "Att stärka Studie- och yrkesvägledningen"

Liknande presentationer


Google-annonser