Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ungdomar utanför gymnasieskolan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ungdomar utanför gymnasieskolan"— Presentationens avskrift:

1 Ungdomar utanför gymnasieskolan
- ett förtydligat ansvar för stat och kommun

2 Vilka? Ungdomar som inte påbörjar gymnasiet, cirka 2 procent av de elever som avslutat år 9. Ungdomar som inte är behöriga till ett nationellt program, cirka 12 procent Ungdomar som avbryter en gymnasieutbildning, cirka 8 procent av samtliga elever. Cirka 25 procent av alla elever som påbörjat gymnasiet saknar slutbetyg sju år efter påbörjad utbildning.

3 Hur många? Ungefär 30 000 ungdomar årligen
Finns i alla kommuner, övervikt storstäder. En del behöver ”bara” studie- och yrkesvägledning Andra behöver längre insatser.

4 Identifierade riskfaktorer
att föräldrarna har kort utbildning att växa upp i en familj som mottar ekonomiskt bistånd att växa upp med sociala problem i familjen att växa upp i socioekonomiskt resurssvaga områden att inte uppnå kunskapskraven i flera ämnen i grundskolan att få barn i tonåren att begå brott i tonåren att drabbas av psykisk och fysisk ohälsa att ha en funktionsnedsättning att ha kort vistelsetid i Sverige

5 Andra faktorer som påverkar
byte av program, skola att inte komma in på sitt förstahandsval valt fel program högt tempo i jämförelse med grundskolan mobbing vantrivsel bristande stöd från skolan

6 Identifierade svårigheter
En kommunal skyldighet sedan 1970-talet 2011, två tredjedelar av kommunerna har en handlingsplan Få kommuner har särskilda medel avsatta i sin budget för informationsansvaret bestämmelsen uppfattas som otydlig, 46 procent av kommunerna anser detta. 56 procent anser att det är svårt att veta vilka ungdomar som omfattas 85 procent av kommunerna anser att det är svårt att få kontakt med ungdomarna 88 procent tycker det är svårt att erbjuda rätt individuell åtgärd

7 Uppdrag till en utredare
I juni 2012 gav regeringen en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag på hur arbetet med unga i åldern år, som varken arbetar eller studerar, kan utvecklas. I uppdraget ingick: Att göra en översyn av det kommunala informationsansvaret, och om behov förelåg, lämna förslag till författnings-ändringar

8 Förslag om rapportering av otillåten frånvaro till hemkommunen
Ungdomar utanför gymnasieskolan – ett förtydligat ansvar för stat och kommun (SOU 2013:13) Fokus på ungdomar år. Förslag till förtydliganden i bestämmelsen om det kommunala informationsansvaret Förslag till nya uppgifter för kommunerna att föra register och dokumentera insatser Förslag om rapportering av otillåten frånvaro till hemkommunen Förslag som rörde Arbetsförmedlingen

9 Remissinstansernas synpunkter
89 remissinstanser, varav 35 kommuner bjöds in att lämna synpunkter 61 remissinstanser, varav 21 kommuner inom med synpunkter Många tillstyrkte utredningens förslag

10 Invändningar Förtydligandena detaljstyrning, onödiga
Förslaget till förändringar i bestämmelsen kan leda till ökade kostnader 16-17-åringar, brist på kunskap om Arbetsförmedlingen verkligen kan ge dem stöd Saknar förslag om samverkan mellan olika aktörer

11 Utredningens kostnadsberäkning - kommuner
Dokumentation: 3-6 miljoner Krav på register: 0,8 miljoner Rapportering till Skolverket: kr årligen Rapportering av otillåten frånvaro: 0,4 miljoner kronor årligen alternativt en minskning av kostnader

12 Åtgärder som har påbörjats - kommunerna
I budgetpropositionen 2013/14: 1 (UO 25) aviserade regeringen att: På grund av kommande förslag om förbättring av register och statistik öka statens bidrag till kommunerna med 5 miljoner kronor under 2014 och 10 miljoner kronor per år från och med 2015.

13 Åtgärder som har påbörjats - myndigheter
Uppdrag till Statens skolverk att erbjuda stöd till kommunerna i deras arbete med det kommunala informationsansvaret. I första hand med register och statistik. Utveckling av modell för nationell uppföljning. Uppdrag till Skolinspektionen att planera och genomföra en kvalitetsgranskning under 2014 och 2015.

14 Förslag till lagrändring – kommunalt informationsansvar blir kommunalt aktivitetsansvar för ungdomar
Den 14 februari överlämnade regeringen en lagrådsremiss till lagrådet. Förtydligat ansvar för kommuner – löpande under året, ansvar för att erbjuda lämpliga individuella åtgärder, i första hand motivera till utbildning Nya uppgifter att föra register och dokumentera sina insatser

15 Förordningsändring Förordningen (2006:39) om behandling av personuppgifter i den kommunala verksamheten rörande information om icke-skolpliktiga ungdomar.

16 Förslag till lagändring
15 kap 15 § och 18 kap 15 § skollagen En annan huvudman än hemkommunen åläggs rapportera till hemkommunen om en elev som inte fyllt 20 år utan giltigt skäl är frånvarande i betydande utsträckning. Denna skyldighet påverkar inte huvudmännens ansvar för att ge särskilt stöd till elever.

17 Målsättning Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2015.
Vägledning om register och dokumentation ska finnas på plats när lagen träder i kraft. Åtgärder och lagändringar syftar till att ge ökad kunskap och bättre insatser för de ungdomar som berörs.


Ladda ner ppt "Ungdomar utanför gymnasieskolan"

Liknande presentationer


Google-annonser