Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialdepartementet Strategi för funktionshinderpolitiken 2011-2015 Nationell konferens 16 mars 2011 Ulrik Lindgren Politisk sakkunnig för Maria Larsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialdepartementet Strategi för funktionshinderpolitiken 2011-2015 Nationell konferens 16 mars 2011 Ulrik Lindgren Politisk sakkunnig för Maria Larsson."— Presentationens avskrift:

1 Socialdepartementet Strategi för funktionshinderpolitiken 2011-2015 Nationell konferens 16 mars 2011 Ulrik Lindgren Politisk sakkunnig för Maria Larsson Barn- och äldreminister

2 Socialdepartementet Uppföljningen av Från patient till medborgare visar att; •en grund för det handikappolitiska arbetet etablerats och att tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning förbättrats inom flertalet sektorer i samhället. •arbetet intensifierats de senaste åren tack vare regeringens samarbete med SKL och strategin Enkelt avhjälpt. •frågorna som en del av arbetet med mänskliga rättigheter har stärkts. •arbete återstår innan personer med funktionsneds kan delta i samhällets alla delar på jämlika villkor.

3 Socialdepartementet Strategi för funktionshinderpolitiken 2011-2015 De övergripande målen för handikappolitiken ligger fast, funktionshinderpolitiken ska skapa; –en samhällsgemenskap med mångfald som grund, –ett samhälle som utformas så att människor med funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet och –jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning.

4 Socialdepartementet Övergripande inriktningsmål inom prioriterade områden •Ökad fysisk tillgänglighet •IT-politiken •Socialpolitiken •Utbildningspolitiken •Kultur, medier och idrott •Arbetsmarknadspolitiken •Rättsväsendet •Transportpolitiken •Folkhälsopolitiken

5 Socialdepartementet Arbetet ska inriktas på att •identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället för människor med funktionshinder, •förebygga och bekämpa diskriminering mot personer med funktionshinder, •ge barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder förutsättningar för självständighet och självbestämmande.

6 Socialdepartementet Strategi för funktionshinderpolitiken •Berörda myndigheter har haft i uppdrag att föreslå delmål för genomförandet av handikappolitiken •Myndigheterna ska även föreslå hur delmålen ska följas upp •Handisam har sammanställt delmålen och tagit fram underlag för en handikappolitisk strategi

7 Socialdepartementet Strategi för ett effektivt arbete mot de övergripande handikappolitiska målen •Strategin ska innehålla uppföljningsbara delmål, en plan för uppföljning samt satsningar som avser omfatta de uppsatta målen. •Strategin arbetas fram i nära samarbete med de aktörer som genomför politiken. •Strategin ska sträcka sig fem år framåt och innehålla uppföljningsbara mål och tydliga roller i genomförandet.

8 Socialdepartementet Strategi för ett effektivt arbete mot de övergripande handikappolitiska målen •Resultaten i strategin ska rapporteras årligen i budgetpropositionen. • En samlad rapportering lämnas till riksdagen efter fem år tillsammans med en övergripande bedömning och mätning av politikens effekt. •Beslut i regering och riksdag våren 2011

9 Socialdepartementet Genomförandet av funktionshinderpolitiken är en del i främjandet av mänskliga rättigheter •FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning konkretiserar vad som krävs inom olika samhällssektorer •Konventionen utgör ett betydelsefullt instrument i genomförandet av den kommande handikappolitiken. •Genomförandet av handikappolitiken är ett strategiskt arbete för främjandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

10 Socialdepartementet Bristande tillgänglighet som diskriminering •136 remissvar •rapport från statskontoret •”stark ambition att gå vidare med förslagen”

11 Socialdepartementet Vårda lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS •Personlig assistans- åtgärder för ökad kvalitet och trygghet, prop. 2009/10:176. I kraft 110101 •Uppdrag till statskontoret att analysera kontrollen och stärka säkerheten i utbetalning av assistansersättning. Uppdraget ska redovisas senast 30 juni 2011

12 Socialdepartementet Ökad makt åt den enskilde •Fritt val av hjälpmedel •Kommunalt bilstöd •Uppdrag åt Socialstyrelsen att samla erfarenheter och sprida information om metoder och strategier för hur barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska kunna påverka beslut som rör dem själva

13 Socialdepartementet Ökad makt åt den enskilde •Utredning av tolktjänst. Redovisning senast 1 oktober 2011 •Försöksverksamhet med service- och signalhundar. Start den 1 januari 2009, avslutas den 31 december 2011. •Lag om valfrihet, LOV

14 Socialdepartementet Psykiatrisatsningen •900 miljoner kr per år, permanent •Personligt ombud i cirka 250 av landets 290 kommuner

15 Socialdepartementet Arbete för alla- Insatser för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning •Översyn av Arbetsförmedlingens olika stöd •Informationskampanj om de stöd som finns •Attitydpåverkan ”Räkna med oss på arbetsmarknaden” •Uppdrag till Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS •Staten som arbetsgivarföredöme

16 Socialdepartementet Arbete åt alla- inom regeringens psykiatrisatsning: För 2010 anslogs: •Stimulansmedel till kommuner, för ex. sociala kooperativ, 80 miljoner kronor •50 miljoner kronor till Arbetsförmedlingen och •20 miljoner kronor till organisationer och företag, för fler personer med psykisk funktionsnedsättning på arbetsmarknaden

17 Socialdepartementet Arbete åt alla Inom LSS: •35 miljoner kronor/år under tre år, för sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning


Ladda ner ppt "Socialdepartementet Strategi för funktionshinderpolitiken 2011-2015 Nationell konferens 16 mars 2011 Ulrik Lindgren Politisk sakkunnig för Maria Larsson."

Liknande presentationer


Google-annonser