Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljödepartementet Ett Sverige utan klimatutsläpp – det gröna föregångslandet Bakgrund till regeringsbeslut torsdagen 21 juli 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljödepartementet Ett Sverige utan klimatutsläpp – det gröna föregångslandet Bakgrund till regeringsbeslut torsdagen 21 juli 2011."— Presentationens avskrift:

1 Miljödepartementet Ett Sverige utan klimatutsläpp – det gröna föregångslandet Bakgrund till regeringsbeslut torsdagen 21 juli 2011.

2 Miljödepartementet Ett Sverige utan klimatutsläpp •Hög tid att börja nu. Stor omställning som kräver mobilisering och bred förankring i samhället. •Vända klimatkrisen till nya möjligheter för utveckling, företagande och jobb i hela landet. •Sverige ska vara ett grönt föregångsland. Genom att vi vidtar nödvändiga åtgärder på hemmaplan stärks vår trovärdighet i internationella förhandlingar. •Vi vill föra en bred dialog med olika sektorer i samhället – intresseorganisationer, företag, skolor, universitet, kommuner, myndigheter etc.

3 Miljödepartementet Inga nettoutsläpp till 2050 – varför? •Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. •Vetenskaplig samsyn om att jordens klimatsystem är på väg att förändras och att människan bidrar till detta. •Världens ledare enade om att den globala temperaturökningen inte får överstiga två grader jämfört med förindustriell nivå.

4 Miljödepartementet Naturvårdsverkets uppdrag •Naturvårdsverket ska i inledande fas ta fram underlag för en svensk färdplan för Sverige utan klimatutsläpp 2050. Uppdraget ska redovisas 2012. •Redovisa hur utsläppen ska minska över tiden inom olika sektorer fram till 2050. Analysera behov av långsiktiga förändringar inom olika samhällssektorer. •Föreslå förändring i styrmedel eller ytterligare styrmedel för att nå målet på ett kostnadseffektivt sätt. •Beräkna hur hela utsläppsreduktionen kan ske inom Sverige, samt hur internationella marknader för utsläppshandel kan användas och utvecklas. •Uppdraget involverar flera myndigheter, bland annat Boverket, Energimyndigheten, Konjunkturinstitutet, SMHI, Trafikverket, Transportstyrelsen och Vinnova.

5 Miljödepartementet Stora krav på samhällsförändring •Näringslivets utveckling. •Bebyggelse och samhällsplanering. •Transporter och infrastruktur. •Offentlig service. •Hinder för nödvändiga förändringar? •Behov av förändrad lagstiftning? •Behov av förändrade beslutsrutiner?

6 Miljödepartementet Senaste vetenskapliga underlaget •Färdplanen ska baseras på senaste tillgängliga vetenskapliga bedömningar av hur de långsiktiga globala målen kan nås. •I juni gav regeringen SMHI i uppgift att uppdatera den vetenskapliga grunden för klimatarbetet. Rapporteras i september 2011.

7 Miljödepartementet Aktiv dialog och bred samverkan •Länsstyrelserna leder regional dialog. Rapporteras 31 mars 2012 till Naturvårdsverket. Framtagande av regionala energi- och klimatstrategier viktig grund för arbetet. •Skåne, Dalarna och Norrbotten är som pilotlän för grön utveckling dialogpart med särskilt uppdrag att analysera konsekvenser av nationella styrmedel, påvisa regionala hinder och föreslå förbättringar. •Dialog och samverkan med bland annat näringsliv och forskarsamhälle.

8 Miljödepartementet Tidsplan •Naturvårdsverket lämnar delrapport senast 31 januari 2012 om hur olika sektorer kan beröras. •Naturvårdsverket lämnar slutrapport senaste 1 december 2012. •Kontrollstation för utsläppsmålet till 2020 genomförs 2015, enligt klimatpropositionen.

9 Miljödepartementet Bakgrund •Vid FN:s klimatkonferens i Cancún 2010 åtog sig alla industriländer att ta fram nationella långsiktiga strategier för att åstadkomma låga koldioxidutsläpp. •Kommissionen har presenterat ett meddelande om en färdplan för EU för en konkurrenskraftig och koldioxidsnål ekonomi till 2050. Syftet är att uppfylla målet att minska EU:s utsläpp med 80–95 procent till 2050. •Regeringen aviserade i klimatpropositionen (prop. 2008/2009:162) mål för 2020 samt en vision att Sverige ska ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning utan nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären 2050.

10 Miljödepartementet


Ladda ner ppt "Miljödepartementet Ett Sverige utan klimatutsläpp – det gröna föregångslandet Bakgrund till regeringsbeslut torsdagen 21 juli 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser