Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram med Nya skånska klimatmål Tommy Persson Miljöstrategiska enheten Miljöavdelningen 2010-02-18.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram med Nya skånska klimatmål Tommy Persson Miljöstrategiska enheten Miljöavdelningen 2010-02-18."— Presentationens avskrift:

1 Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram med Nya skånska klimatmål Tommy Persson Miljöstrategiska enheten Miljöavdelningen 2010-02-18

2 16 mål för miljökvaliteten 2020 Begränsad klimatpåverkan (målår 2050) Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag Grundvatten av god kvalitet Hav i balans samt levande kust och skärgård Myllrande våtmarker Levande skogar Ett rikt odlingslandskap Storslagen fjällmiljö God bebyggd miljö Ett rikt växt- och djurliv ILLUSTRATIONER: TOBIAS FLYGAR

3 Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram ILLUSTRATIONER: TOBIAS FLYGAR

4 Åtgärder miljöhandlingsprogram •Närmare 300 i Skåne •Länsstyrelsen ca 170 •Kommunerna ca 130 •Region Skåne ca 30 •Övriga aktörer

5 Näringslivet •Lantbruksnäringen •Fiskerinäringen •Skogsnäringen •Livsmedelssektorn •Transporter •Sjöfart •Handel •Hotell och restaurang •Bygg/fastighet •Avfall och renhållning •Energi •Generella åtgärder inom näringslivet

6 Begränsad klimatpåverkan Miljökvalitetsmål Nat. 2009Skåne 2009Skåne 2008 Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag Grundvatten av god kvalitet Hav i balans samt levande kust ….. Myllrande våtmarker Levande skogar Ett rikt odlingslandskap God Bebyggd miljö Ett rikt växt- och djurliv

7 Miljömålsutredningen •16 nationella miljökvalitetsmål finns kvar •Tidpunkt 2025 i stället för 2020 •Kvaliteten eller förutsättningarna för att nå kvaliteten ska vara uppnådda •Etappmål i stället för delmål – regeringen beslutar •En parlamentarisk beredning tillsätts •Länsstyrelserna får ett tydligare ansvar i åtgärdsarbetet •Miljömålsproposition 23 mars 2010

8 Nya skånska delmål (2020 och 2015) Begränsad klimatpåverkan 1.Växthusgasutsläpp för icke handlandande sektor ska år 2020 vara minst 30 procent lägre än år 1990 2.Energianvändningen ska år 2020 vara 10 % lägre än 2001- 2005 3.Produktionen av förnybar el i Skåne år 2020 vara 6 TWh högre än år 2002 4.Biogasproduktionen i Skåne ska vara 3 TWh år 2020 5.Utsläppen från transportsektorn ska år 2015 vara 10 procent lägre än år 2007 6.I alla kommuner i Skåne ska senast år 2015 riskerna var analyserade och anpassningsarbetet till ett förändrat klimat påbörjat. Nya klimatmål

9 Aktuellt i klimat- och energiarbetet •Stärkt uppdrag + 2,2 Mkr Strategiskt samordna och leda det regionala arbetet med att förverkliga den statliga politiken för energiomställning och minskad klimatpåverkan, med genomförande av regionala klimat- och energistrategier •Underlagsrapport nya klimatmålen april 2010 •”Klimattoppmöten” med kommunalråd 4-5 maj Klimatanpassning och Klimat- och energifrågor, bl.a. om Energimyndighetens energieffektiviseringsavtal •Biogas Samverkan Region Skåne - Länsstyrelsen Möte med Thomas Kåberger 12 mars Planeringsunderlag för biogas •Klimatsamverkan Skåne Region Skåne, Länsstyrelsen, Kommunförbundet •PROEFF Företagsseminarier 9 feb Kristianstad, 25 feb Ystad, 15 mars Trelleborg, 29 mars Helsingborg Energimyndighetens ”Energikartläggningscheck” till företag •Klimatcoachning till kommuner

10 Nyhetsbrev - Miljömål När? Två gånger om året – Vår & Höst Hur? Primärt LST-personal vars arbete berör miljömålen (men även andra personer med miljömålsanknytning) skriver korta artiklar om miljömålsrelaterade nyheter. Samordnas, redigeras och distribueras av Miljöstrategiska enheten. Varför? Ett sätt att öka kommunikationen och informera om miljömålsarbetet på nationell, regional och lokal nivå. Till? Politiker och tjänstemän med miljöansvar, näringsliv, miljöorganisationer och universitet

11


Ladda ner ppt "Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram med Nya skånska klimatmål Tommy Persson Miljöstrategiska enheten Miljöavdelningen 2010-02-18."

Liknande presentationer


Google-annonser