Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Människan eller naturen i centrum?.  Syftet med rapporten är att klargöra avsikten med de nationella miljökvalitetsmålen och belysa möjligheterna och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Människan eller naturen i centrum?.  Syftet med rapporten är att klargöra avsikten med de nationella miljökvalitetsmålen och belysa möjligheterna och."— Presentationens avskrift:

1 Människan eller naturen i centrum?

2  Syftet med rapporten är att klargöra avsikten med de nationella miljökvalitetsmålen och belysa möjligheterna och utmaningar att fylla målen.

3  Begränsad klimatpåverkan  Ingen övergödning  Levande skogar  God bebyggd miljö  Ett rikt växt – och djurliv

4  Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås.  Temperaturmål  Koncentrationsmål

5  Vi kommer inte nå miljömålet begränsad klimatpåverkan (år 2050)  Politiska nivåer hänger samman: ◦ Internationellt ◦ EU ◦ Nationella styrmedel

6  Antropocentriskt synsätt:  Orsak  Mål  Framtidens politik: ◦ Hantera konsekvenser av klimatförändringarna

7 Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation.

8  Delmål 4 st. (2010)  Ekonomisk konflikt

9  Definition  Boverket  Delmål

10 Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.

11  16:e miljökvalitetsmålet  Tillkom 2005  Följd av Johannesburgkonferens 2002  Konventionen om biologisk mångfald

12  Hejdad förlust av biologisk mångfald (2010)  Minskad andel hotade arter 30% (2007)  Hållbart nyttjande av biologisk mångfald och biologiska resurser (2015)

13  Ekosystemtjänster – antropocentrism  Ingen av målen uppnåtts, orsak?  Fler och starkare insatser krävs  Globalt problem, målår 2010 misslyckande  Ny satsning med år 2050 som vision, Konventionens senaste möte oktober 2010

14  Mål som styrmedel  Antropocentrism, ekocentrism eller egoism?  Vad krävs för att uppnå miljömålen – piska, morot eller predikan?


Ladda ner ppt "Människan eller naturen i centrum?.  Syftet med rapporten är att klargöra avsikten med de nationella miljökvalitetsmålen och belysa möjligheterna och."

Liknande presentationer


Google-annonser