Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Biologisk mångfald.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Biologisk mångfald."— Presentationens avskrift:

1 Biologisk mångfald

2 Vad är biologisk mångfald?
Biologisk mångfald, eller biodiversitet, är livet på jorden i sin helhet och i alla dess former. Begreppet används ofta för att betona värdet av variationsrikedom hos det levande. Idag utrotas arter med en mycket hög hastighet. Det finns fem kriterier på att en art är hotad: Populationen minskar kraftigt Populationen har en begränsad utbredning och minskar eller är fragmenterad Populationen är liten och minskar Populationen är mycket liten

3 Tre nivåer för biologisk mångfald
Man brukar tala om biologisk mångfald på tre nivåer: mångfalden av arter, inklusive samspelet mellan arter genetisk variation inom och mellan enskilda bestånd och populationer mångfalden av ekosystem och naturtyper (skog, odlad mark, våtmarker, sjöar och vattendrag)

4 Mångfalden behövs Vi människor lever av naturen och dess produkter och tjänster, som vi förädlar. Tunga ekonomiska sektorer som jord- och skogsbruk samt fiskerinäringen är direkt beroende av ekosystemen och deras produktion. Även den genetiska variationen är värdefull. All högteknologi till trots, den mat vi äter kommer fortfarande från växt- och djurriket.

5 Motiv för att bevara den biologiska mångfalden
Försörjning och välstånd Biologiska resurser utgör basen för livsuppehället och mycket av dagens och morgondagens näringsverksamhet. Gener är den yttersta "råvaran" för den bioteknik som nu tillämpas inom läkemedelsindustri, jordbruk, med mera. Ekosystemtjänster Ekosystemen utför många tjänster som tas för givet och därför inte värderas i pengar. Exempel på detta är mikroorganismernas frigörelse av näringsämnen, deras nedbrytning av föroreningar i luft, mark och vatten, insekternas pollinering och vegetationens vattenreglerande effekt. Estetiska värden Naturen har alltid varit en inspirationskälla för människan och ger avtryck inom såväl konsten som litteraturen. Naturen skänker ovärderliga upplevelser, sinnesro och befrämjar hälsan. Det är bevisat att stresshormoner minskar när man vistas i naturen. Etiska och existentiella värden Livets mångfald är ett resultat av miljarder år av evolution. Idag utrotas arter i en mycket högre utsträckning än normalt. Har vi människor rätt att utrota arter och därmed utarma naturresurserna och inskränka på framtida generationers utvecklingsmöjligheter? Vi är själva en del av mångfalden.

6 Olika begrepp Biologisk resurs innefattar genetiska resurser, organismer eller delar av dessa, populationer eller varje annan levande komponent hos ekosystem med faktisk eller potentiell användning eller värde för mänskligheten. Biotop är en naturtyp, det vill säga ett landskapsavsnitt med relativt enhetlig karaktär och struktur, exempelvis en flodmynning, en alvarmark, en ekhage etcetera. En och samma biotop kan innefatta många olika habitat för växter och djur. Ekosystem är ett dynamiskt komplex av växt-, djur- och mikroorganismsamhällen och deras fysiska miljö som interagerar som en funktionell enhet. Främmande arter har genom någon form av mänsklig aktivitet flyttats utanför sina naturliga utbredningsområden. Avsiktligt eller oavsiktligt har människan hjälpt dem att överbrygga en barriär, till exempel ett hav eller en bergskedja.

7 Habitat, livsmiljöer, är levnadsplatsen för en enskild växt- eller djurart. När vi talar om en arts krav på miljön är det begreppet habitat som har relevans. Livskraftig population är en population (ett bestånd), vars storlek och tillväxt är sådan att risken att den dör ut och/eller drabbas av negativa effekter av inavel under en fastställd längre tidsperiod är försumbar. Naturligt förekommande arter är arter som är spontant etablerade i naturmiljön, det vill säga arter som är hemmahörande i ett område och/eller på naturlig väg har spritt sig till området. Naturligt utbredningsområde (för en art eller population). På grund av människans påverkan på naturmiljön har många arters utbredningsområden minskat, medan andra har ökat. Därför kan inte alltid dagens utbredningsområde betraktas som det naturliga utbredningsområdet. En arts naturliga utbredningsområde bör i huvudsak betraktas som hela det geografiska område, där arten under någon tidsperiod efter senaste nedisningen regelbundet har förekommit naturligt.


Ladda ner ppt "Biologisk mångfald."

Liknande presentationer


Google-annonser