Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TerrAkvatisk bristanalys för hållbara landskap Johan Törnblom 2008-10-09.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TerrAkvatisk bristanalys för hållbara landskap Johan Törnblom 2008-10-09."— Presentationens avskrift:

1 TerrAkvatisk bristanalys för hållbara landskap Johan Törnblom 2008-10-09

2 Miljömål Skogspolitik Vattenförvaltningsförordning

3 Vattenförvaltningsförordningen Hållbar vattenanvändning inom Europa God ekologisk status i alla Europeiska vattendrag till 2015 Avrinningsområdesperspektiv Samarbete och lokal förankring PPP För att nå god ekologisk status kommer det att krävas en hel del restaurering av sjöar och vattendrag

4 Ett antal dokument som kommer att utgöra en riktig utmaning inom väg-, skogs- och landskapsplanering Vägar Vägtrummor Diken Kantzoner Trädslagsammansättning Markanvändning Fluvial dynamik Död ved

5

6

7

8 Illustration Martin Holmer Hur tillämpar man ett avrinningsområdesperspektiv på landskapet från mikroskopiska livsmiljöer till hela avrinningsområden? Var, när och hur ska vi mäta? “Hur mycket är nog?” Referenstillstånd och restaureringsambitioner för ekologisk integritet?

9 “Ekologisk integritet” (Karr & Chu 1999) Ekologisk integritet är ett koncept som utvecklats för att försöka fånga de komplexa förändringarna av ett ekosystem under mänsklig påverkan. Äkta ekologisk integritet antas förekomma i system utan mänsklig påverkan. Det rör sig om orörda landskap eller avrinningsområden som förmodas innehålla en sammansättning av olika arter och ekosystem som är ett resultat av olika evolutionära och biogeografiska processer. Beroende på ambitionsnivån kommer det att krävas nya och mer innovativa tillämpningar av förvaltning, skötsel miljöstyrning och planering som kan anpassas till olika rumsliga och tidsmässiga skalor, från mikromiljöer i själva vattendragen till hela avrinningsområden och landskap.

10 Tröskelvärdes intervall Ringa Omfattande Mänsklig påverkan Miljötillståndet Påverkat Opåverkat Ekologisk integritet Hållbart = funktionella ekosystem Ohållbart = icke funktionella ekosystem

11 Öringtäthet och förekomsten av död ved i vattendrag

12 Infrastrukturer och nätverk av funktionella livsmiljöer

13 Vattendragens morfologi och funktionella livsmiljöer/infrastrukturer

14

15

16 “A Landscape Approach towards Ecological Integrity of Catchments and Streams”

17 En TerrAkvatisk bristanalys innehåller följande steg: (1)Mäta den aktuella förekomsten av olika representativa livsmiljöer inom en ekoregion, avrinningsområde, delavrinningsområde. (2) Jämför mängden livsmiljö med ekologsikt baserade tröskelvärden som kan relateras till aktuella policydokument (som t.ex. att bevara alla naturligt förekommande arter i livskraftiga populationer). (3) Finns det en brist eller ej? I så fall var och för vilken typ av livsmiljö? Analyser kan utföras i flera olika skalor från ett helt landskap till beståndsnivå liksom för mindre delavrinningsområden upp till hela avrinningsområden.

18 Form och Funktion ”Är det verkligen försvarbart att bevara arter utan att samtidigt bevara funktionella ekosystem och livsmiljöer där dessa arter en gång har utvecklats?” Ellen Wohl, Virtual Rivers.

19 TACK! johan.tornblom@smsk.slu.se


Ladda ner ppt "TerrAkvatisk bristanalys för hållbara landskap Johan Törnblom 2008-10-09."

Liknande presentationer


Google-annonser