Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Åtgärdsbehov (vattenförvaltningen)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Åtgärdsbehov (vattenförvaltningen)"— Presentationens avskrift:

1 Åtgärdsbehov (vattenförvaltningen)
Kunskapsunderlag ”Åtgärdslistan – 100 åtgärder i Skånes vattendrag” Länsstyrelsens roll Våtmarksstöd för restaurering av vattendrag?

2 Ekologisk status i vattendrag
Rönne å Helge å Kävlingeån Från

3 Ekologisk status i vattendrag
GOD EKOLOGISK STATUS Biologi -Fisk -Bottenfauna -Påväxtalger Fysikalsik-kemisk (Vattenkvalitet) -Näringsämnen -pH Hydromorfologi (Fysk påverkan) -Kontinuitet -Hydrologisk regim -Morfologisk påverkan Rönne å Helge å Kävlingeån Från 3

4 Varför uppnår vi inte god status?
Vattenkvalitet Österlen- åar Försurning Näringsämnen

5 Foto: Marie Eriksson Österlen- åar Fisk Flodpärlmussla

6 Varför uppnår vi inte god status?
Fysisk påverkan Rätning/rensning Hydrologisk regim Närmiljö/kantzon Vandringshinder Vi behöver återskapa: -Ekologiska kantzoner -Bottnar och strukturer -Svämzoner -Strömsträckor Motverka: -Skadliga vattenuttag -Skadliga rensningar Inom vattenförvaltningen har inte den s k morfologiska påverkan än hunnit statusklass ännu.

7 Dikningsföretag

8 Vandringshinder – uppdämt behov av åtgärder
Artificiella vandringshinder

9

10 Budskapet: Den fysisk miljön är väldigt viktig och behovet av restaureringsåtgärder är stort! Helhetsperspektiv på avrinningsområdet för att nå god vattenstatus i våra vatten -vattenkvalitet -vattenhushållning -livsmiljöer

11 Källor till information
Vattenkartan VISS Biotopkarteringar och fiskevårdsplaner Dikningsföretag Ekologisk restaurering av vattendrag …och mycket mer

12 Åtgärdslista - 100 åtgärder i Skånes vattendrag
Inspirera Underlag för diskussion Vi vill gärna diskutera med er Inte förankrade förslag Er kunskap och era idéer är viktiga! Lokal förankring en förutsättning

13 Länsstyrelsens roller
Pådrivande/stödjande i restaureringsarbetet! Finansiering Prövning Tillsyn Initiativ till omprövning av vattendomar

14 Om man vill arbeta med restaureringsåtgärder ?
Tidig kontakt med Länsstyrelsen -Åtgärdsbehov och genomförande -Prövning och motstående intressen -Finansiering Huvudman? -Varierar -Ansvar för tillstånd och konsekvenser

15 Våtmarksstöd från Landbygdsprogrammet för restaurering av vattendrag?
Ja, när svämzoner/våtmarker skapas i åplanet vid restaurering, t ex genom meandring. Exempel på projekt: Klingavälsån etapp 1, 2 och 3 (?) Fyleån (?) Rödebäck Grybybäcken Kölebäcken (?) Foto: Urban Emanuelsson

16 Lämpligt där historiskt det varit våtmark, dvs i flacka områden
Varför? Livsmiljöer i vatten och på strandängar Vattenrening Flödesutjämning (klimatförändring) Svårigheter Förändrad markanvändning Samordning mellan markägare Fiskeintresset – inget problem om naturliga processer efterliknas

17 Kort om våtmarkssstöd -Mycket pengar: 25 Mkr/år i Skåne ( ,5 Mkr) -Hög betalningsvilja för svämzoner -Medfinansiering? -Stöd om åtgärden inte genomförs? -Krav på koppling till odlingslandskapet -Länsstyrelsen beslutar -Ansökan/utbetalning under hela stödperioden -Utbetalning enligt faktiska kostnader Miljöersättning för skötsel av våtmark Jens Morin, Anna Wolfhagen, Anna Fohrman på lst.

18 Tack för mig! Skjerne å


Ladda ner ppt "Åtgärdsbehov (vattenförvaltningen)"

Liknande presentationer


Google-annonser