Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Avrinningsområdesvisa

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Avrinningsområdesvisa"— Presentationens avskrift:

1 Avrinningsområdesvisa
underlagsrapporter Johan Axnér

2 Disposition Bakgrunden till framtagandet av dessa planer Underlagsdata
Kortfattad beskrivning av hur arbetet genomförs utifrån miljöproblemen STÄLL GÄRNA FRÅGOR!

3 Syfte Underlag för åtgärdsarbete på en högupplöst skala
(mindre avrinningsområde eller vattenförekomst) Underlag för eventuellt framtagande av delåtgärdsprogram Underlag för nästa ÅP (2015) 1. Det är ganska uppenbart att det ÅP på distriktsnivå som vi tog fram många gånger är kan vara rätt bristfällig vägledning i det praktiska åtgärdsarbetet på lokal nivå. . förfinade påverkansanalyser något som är efterfrågat - det var något som framkom i många remissvar 2.

4 Planeringsunderlag i åtgärdsarbetet
Underlag till åtgärdsplanering hos centrala myndigheter, länsstyrelser, kommuner, verksamhetsutövare, markägare, vattenvårdsförbund och andra intressenter där det behövs för att uppnå god vattenstatus Konkretisera omfattningen av åtgärder i relation till miljöproblem, nuvarande status och den MKN som ska nås Konkretisera ansvarsfördelning ”vem kan behöva agera och hur mycket” Identifiera vilka dataunderlag som saknas och behöver förbättras 1. Det är ganska uppenbart att det ÅP på distriktsnivå som vi tog fram många gånger är kan vara rätt bristfällig vägledning i det praktiska åtgärdsarbetet på lokal nivå. . förfinade påverkansanalyser något som är efterfrågat - det var något som framkom i många remissvar 2.

5 Delåtgärdsprogram Vattenmyndigheterna kan behöva fastställa delåtgärdsprogram 2011 (ev 2012), om regeringen beslutar om det, i enlighet med regeringsprövningen av åtgärdsprogrammen 2009. Ett syfte med det här projektet är att få fram nödvändigt underlag för att kunna samråda och fastställa delåtgärdsprogram. Det är ganska uppenbart att det ÅP på distriktsnivå som vi tog fram många gånger är kan vara rätt bristfällig vägledning i det praktiska åtgärdsarbetet på lokal nivå. . förfinade påverkansanalyser något som är efterfrågat - det var något som framkom i många remissvar För att klargöra sambandet mellan status, norm och åtgärd för kommunerna m fl behöver detaljerade beskrivningar av geografiskt mindre områden än vattendistriktet tas fram. Sådana önskemål framfördes också i remissvaren i höstas från flera kommuner men även från länsstyrelser och andra myndigheter. Eventuellt behöver VM leverera delåtgärdsprogram inom två år, i enlighet med motiveringarna i regeringens prövning av åtgärdsprogrammen. I regeringens proposition 2009/10:184 om åtgärdsprogram och tillämpning av miljökvalitetsnormer betonas att det i åtgärdsprogrammen som tas fram för att följa en miljökvalitetsnorm ska framgå hur kraven på förbättringar fördelas mellan olika typer av källor och åtgärder, hur stora förbättringar varje åtgärd innebär och hur åtgärderna är avsedda att finansieras. Vattenmyndigheterna kan behöva fastställa delåtgärdsprogram 2011 (ev 2012), om regeringen beslutar om det, i enlighet med regeringsprövningen av åtgärdsprogrammen Ett syfte med det här projektet är att få fram väsentliga delar av det underlag som sedan kan behövas för att fastställa delåtgärdsprogram.

6 Mål En underlagsrapport per område (42 stycken) samt en rapport för
alla grundvattenförekomster i distriktet Första version klart till december 2010 Innehålla beskrivning av områdets miljöövervakning, kartläggning, normer, påverkan och åtgärdsbehovet för vattenförekomsterna Rapporterna innehåller den information som är nödvändig för att Vattenmyndigheten/länsstyrelserna under 2011 ska kunna ta fram eventuella delåtgärdsprogram för rapportering december 2011

7 Innehåll Beskrivning av miljöproblemet
Övergödning, Försurning, Fysisk påverkan och Miljögifter Beskrivning av källorna Beskrivning av åtgärdsbehovet Innehåller i nuläget inte förslag på åtgärder Flera branscher som man möter ute försöker hävda att man redan gjort det som är deras ”beting” och att deras åtgärder inte är kostnadseffektiva. Men i många områden kommer åtgärder som kanske ansetts för kostsamma nu att bli aktuella.

8 Underlagsmaterial för övergödningspåverkan från jord och skogsbrukssektorerna
Jordbruk Beräknade förluster av fosfor och kväve till vatten (SMED/PLC5) Grödfördelning (IAKS/blockdatabasen fr Jordbruksverket) Tillståndspliktiga verksamheter (djurgårdar m.m.) Jordarter, P-AL, lutning m fl Nuvarande omfattning av åtgärder (skyddszoner m.m. , Greppa näringen; omfattning av nitratdirektivsåtgärder; åtgärder enligt gällande tillstånd) Skogsbruk - Beräknade förluster av fosfor och kväve till vatten (SMED/PLC5) aktuell hyggesareal (Skogens källa) Övrigt: Markavvattning (sjösänkningar, utdikningar, rätning, kulvertering

9 Kunskapsinhämtning Kommunenkät
Överblick av vilken typ av information som kommunen har för enskilda avlopp, dagvatten, reningsverk, jordbruk och andra verksamheter som direkt eller indirekt kan tänkas påverka vattnets ekologiska och kemiska status Få information om det finns ytterligare material som kan vara användbart i dessa dokument Få er syn på om dessa dokument är användbara för ert arbete och vad de i så fall behöver innehålla Hur vi på bästa sätt samarbetar om framtagandet av underlagsrapporterna t.ex. mätningar av N och P i vatten, dagvattenundersökningar, övriga inventeringar med koppling mot angivna miljöproblem

10 Vi har fått in följande underlag via enkäten
Anmälningspliktiga lantbruk Anmälningspliktiga reningsverk Enskilda avlopp Dagvatten Karakteriseras av kvalitativa data. Anmälningspliktiga lantbruk bl a med info om P-Al, läge, typ mm Anmälningspliktiga reningsverk. Vattenkemi och flöde i de fall data funnits. Enskilda avlopp avloppslösning, föreläggande Dagvatten, utsläppspunkt och i de fall vattenkemi funnits även det.

11 Beskrivning av miljöproblemet:
Allmän beskrivning Beskrivning av miljöproblemet:

12 Beskrivning av miljöproblem - Övergödning
Här är ett exempel för åtgärder på enskilda avlopp – jag visar detta bara som ett exempel på hur Åtgärdsprogramet ska tolkas. I den 1:a kolumnen finns de åtgärder som riktar sig till myndigheter och kommuner

13 Beskrivning av miljöproblem – Övergödning Källfördelning
Här är ett exempel för åtgärder på enskilda avlopp – jag visar detta bara som ett exempel på hur Åtgärdsprogramet ska tolkas. I den 1:a kolumnen finns de åtgärder som riktar sig till myndigheter och kommuner

14 Beskrivning av miljöproblem – Övergödning
Kvantifiering av hur mycket transporten av fosfor måste minska för att man ska nå god status i varje vattenförekomst Här är ett exempel för åtgärder på enskilda avlopp – jag visar detta bara som ett exempel på hur Åtgärdsprogramet ska tolkas. I den 1:a kolumnen finns de åtgärder som riktar sig till myndigheter och kommuner

15 Beskrivning av miljöproblem – Övergödning Betingsberäkningar
Förklara hur vi beräknat detta med utgångspunkt i halter och de uppskattade belastningar som finns från PLC5. Halt som motsvarar God status

16 Beskrivning av miljöproblem – Övergödning Betingsberäkningar Preliminära siffror
Uppmätt halt relateras till ett referensvärde. PLC5 data för totaltransporter ut ur varje daro är det vi sedan räknar fram vilken reduktion man behöver få till.

17 Beskrivning av miljöproblem – Fysisk påverkan
Markavvattningsföretag Morfologi Rätning/Rensning HÖG   GOD   MÅTTLIG   OTILLFREDSSTÄLLANDE   DÅLIG EJ KLASSAD  

18 Beskrivning av miljöproblem – Fysisk påverkan
Kontinuitet Vandringshinder HÖG   GOD   MÅTTLIG   OTILLFREDSSTÄLLANDE   DÅLIG EJ KLASSAD  

19 Miljögifter Beskriva de vattenförekomster som inte uppnår eller som riskerar att inte uppnå god status Västerås Hamn Köpingsviken Metallproblem i stora delar av Kolbäcksån Ganska bra dataunderlag Screeninganalyser At risk för vattenförekomster med belastning från reningsverk


Ladda ner ppt "Avrinningsområdesvisa"

Liknande presentationer


Google-annonser