Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MKB Miljökonsekvensbeskrivning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MKB Miljökonsekvensbeskrivning"— Presentationens avskrift:

1 MKB Miljökonsekvensbeskrivning

2 Vad är en MKB?

3 Vad är en MKB? Miljöbalken
6 kap. Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag 3 § Identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som en planerad verksamhet eller åtgärd kan medföra

4 Vad är en MKB? Miljöbalken
6 kap. Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag 3 § Identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som en planerad verksamhet eller åtgärd kan medföra på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö

5 Vad är en MKB? Miljöbalken
6 kap. Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag 3 § Identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som en planerad verksamhet eller åtgärd kan medföra på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt

6 Vad är en MKB? Miljöbalken
6 kap. Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag 3 § Identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som en planerad verksamhet eller åtgärd kan medföra på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt hushållning med material, råvaror och energi

7 Vad är en MKB? Miljöbalken
6 kap. Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag 3 § Identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som en planerad verksamhet eller åtgärd kan medföra på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt hushållning med material, råvaror och energi samlad bedömning

8 Vad är en MKB?

9 Vad är en MKB? Ett dokument

10 Ett dokument En process
Vad är en MKB? Ett dokument En process

11 När ska en MKB göras?

12 När ska en MKB göras? 6 kap. Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag Skall ingå i en ansökan om tillstånd att anlägga, driva eller ändra verksamheter enligt 9, 11 eller 12 kap.

13 När ska en MKB göras? 6 kap. Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag Skall ingå i en ansökan om tillstånd att anlägga, driva eller ändra verksamheter enligt 9, 11 eller 12 kap. ….. 9 kap: Användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus,…

14 Samråd

15 Samråd 4 § Den som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som antas medföra en betydande miljöpåverkan ska samråda: länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten enskilda som kan antas bli särskilt berörda övriga statliga myndigheter kommuner allmänhet organisationer

16 I god tid och i behövlig omfattning
Samråd I god tid och i behövlig omfattning

17 I god tid och i behövlig omfattning
Samråd I god tid och i behövlig omfattning Information ut

18 I god tid och i behövlig omfattning Kunskap, lokalkännedom
Samråd I god tid och i behövlig omfattning Information Kunskap, lokalkännedom

19 Vad ska MKB innehålla?

20 Vad ska MKB innehålla? Beskrivning av verksamheten : lokalisering, utformning och omfattning

21 Vad ska MKB innehålla? Beskrivning av verksamheten : lokalisering, utformning och omfattning Åtgärder för att undvika minska eller avhjälpa skadliga verkningar

22 Vad ska MKB innehålla? Beskrivning av verksamheten : lokalisering, utformning och omfattning Åtgärder för att undvika minska eller avhjälpa skadliga verkningar Bedöma inverkan på människors hälsa, miljön och hushållningen med mark och vatten

23 Vad ska MKB innehålla? Beskrivning av verksamheten : lokalisering, utformning och omfattning Åtgärder för att undvika minska eller avhjälpa skadliga verkningar Bedöma inverkan på människors hälsa, miljön och hushållningen med mark och vatten Alternativa utformningar, alternativa lokaliseringar. Motivering

24 Vad ska MKB innehålla? Beskrivning av verksamheten : lokalisering, utformning och omfattning Åtgärder för att undvika minska eller avhjälpa skadliga verkningar Bedöma inverkan på människors hälsa, miljön och hushållningen med mark och vatten Alternativa utformningar, alternativa lokaliseringar. Motivering ”0-alternativ”

25 Färdig MKB

26 Färdig MKB Godkänns av länsstyrelsen

27 Färdig MKB Godkänns av länsstyrelsen Tillståndsansökan

28 MKB för Markbygden Etapp 2
Icke-teknisk sammanfattning Läsanvisning Inledning Områdesbeskrivning Beskrivning av vindkraftparken, Markbygden Etapp 2 Miljökonsekvenser och skyddsåtgärder Uppfyllelse av miljömål (nationella, regionala, lokala) Alternativa lokaliseringar, alternativ utformning och nollalternativ Samråd Referenser

29 1 Inledning 1.2 Bolaget Markbygden Vind
1.1 Bakgrund 1.2 Bolaget Markbygden Vind 1.3 Samhällets framtida energianvändning 1.4 Markbygdens vindkraftpark 1.5 Tillståndsprocessen

30 2 Områdesbeskrivning 2.1 Markbygden idag 2.2 Riksintressen 2.3 Naturreservat och Natura 2000-områden 2.4 Kommunala, regionala planer 2.5 Infrastruktur 2.6 Landskapsbild 2.7 Rennäring 2.8 Geologi 2.9 Naturmiljö 2.10 Kulturmiljö 2.11 Friluftsliv och turism

31 3 Markbygdens vindkraftpark, etapp 1
3.1 Parklayout 3.2 Vindklimatet 3.3 Vindkraftverk 3.4 Fundament 3.5 Uppställningsplatser 3.6 Vägar 3.7 Elnät 3.8 Fiber/ IT 3.9 Materialbehov 3.10 Transporter 3.11 Service och underhåll 3.12 Avveckling och återställning 3.13 Kringanläggningar 3.14 Investeringar utanför Markbygdens vindkraftpark 3.15 Tidplan

32 4 Miljökonsekvenser och skyddsåtgärder
4.1 Metodik 4.2 Hänsynsytan, en generell anpassningsåtgärd 4.3 Konsekvenser för landskapsbilden 4.4 Hindermarkering 4.5 Skuggning och reflexer 4.6 Ljud 4.7 Naturvärden 4.8 Fågelfauna 4.9 Rennäring 4.10 Kulturmiljö 4.11 Friluftsliv 4.12 Olycksrisker 4.13 Elektromagnetiska fält 4.14 Utsläpp till luft 4.15 Utsläpp till vatten 4.16 Övrig mark- och vattenanvändning 4.17 Projektets påverkan på hälsan 4.18 Sociala konsekvenser 4.19 Konsekvenser i byggskedet 4.20 Särskilt känsliga områden 4.21 Sammanfattning av åtaganden

33 6 Alternativa lokaliseringar, alternativ utformning och nollalternativ
5 Uppfyllelse av mål 5.1 Nationella och regionala miljökvalitetsmål 5.2 Miljökvalitetsnormer 6 Alternativa lokaliseringar, alternativ utformning och nollalternativ 6.1 Alternativa lokaliseringar 6.2 Alternativ utformning 6.3 Nollalternativ 7 Samråd 8 Referenser

34 Tack!


Ladda ner ppt "MKB Miljökonsekvensbeskrivning"

Liknande presentationer


Google-annonser