Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vilken miljöpåverkan är betydande?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vilken miljöpåverkan är betydande?"— Presentationens avskrift:

1 Vilken miljöpåverkan är betydande?
Kriterier finns för bedömningen, men var lägger man ribban? ”Påverkan som man inte uppenbart med lätthet kan överblicka och åtgärda, eller då osäkerheten om en plans miljöeffekter är stora eller komplexa” Miljöpåverkan är inte detsamma som summan av kryssen i bilagan, men många träffar kan tyda på betydande miljöpåverkan! Kriterierna är byggstenar som tillsammans påvisar planens komplexitet och miljöpåverkans betydelse. Gå tillbaka till syftet! Vad vill man uppnå med miljöbedömningen?

2 Miljöbedömningar av planer – AVGRÄNSNING
Begränsa innehållet till betydande miljöpåverkan, positiv och negativ Innehåll, metod Avgränsa fortlöpande! Motverkar onödigt utredningsarbete Utgångspunkter till MKB’n: Nollalternativ Jämförelsealternativ Utredningsbehov Bredd & Djup – Dra nytta av planhierarkin! Samråd med Länsstyrelsen

3 Miljöbedömningar av planer – ANALYS
Utredningsarbetet ska vara rimligt i förhållande till bedömningsmetoder och aktuell kunskap! Innehållsförteckning i 6 kap 12 § Alternativstudier Vad är rimliga alternativ? Inom planområdet? Utanför planområdet? Lokalisering/utformning? Fortsätt avgränsa!

4 Miljöbedömningar av planer – MKB
Miljöbedömningens huvuddokument Innehållet specificerat i 6 kap 12 § MB: Sammanfattning av planens innehåll och syfte Beskrivning av miljöförhållanden – nuläge och nollalternativ Rimliga alternativ och betydande miljöpåverkan Beaktande av miljökvalitetsmål och andra miljöhänsyn Skadeförebyggande och skadebegränsande åtgärder Sammanfattande redogörelse Åtgärder för uppföljning och övervakning Icke-teknisk sammanfattning

5 Miljöbedömningar av planer – SAMRÅD & UTSTÄLLNING
…allmänhet och andra intresserade (mkb-fo) …enskilda i övrigt med ett väsentligt intresse (pbl) Traditionellt samrådsförfarande enligt PBL, men var noga med att anslå information när miljöbedömning görs. OM synpunkter på MKB ska ha en möjlighet att påverka MKB’n som i sin tur ska ha en möjlighet att påverka planens utformning, måste MKB-samrådet i praktiken ske samtidigt som plan-samrådet! Synpunkter från samråd ska beaktas – inte tvunget tillgodoses!

6 Miljöbedömningar av planer – ANTAGANDE
Bör vara fullmäktige som antar (principiell beskaffenhet eller av större vikt) Särskild sammanställning ska redovisa: Hur miljöaspekter har integrerats i planen Hur MKB’n och synpunkter från samråd har beaktats Skälen till att planen antagits istället för alternativ Åtgärder för uppföljning och övervakning Sammanställningen ska redovisas efter antagandet enligt miljöbalken, men bör även tjäna ett syfte som underlag för beslutet att anta planen. Använd en preliminär sammanställning inför antagande. Tillgängliggöra sammanställningen – kungörelse enligt PBL tillgodoser kravet.

7 Antagandet Av den handling som anslås efter antagandet bör framgå:
Att en miljökonsekvensbeskrivning av detaljplanen har gjorts OCH att en särskild sammanställning har upprättats, eller Att bedömningen har gjorts att detaljplanen inte medför en betydande miljöpåverkan

8 Miljöbedömningar av planer – UPPFÖLJNING
Befintliga system för uppföljning! Uppföljning av den betydande miljöpåverkan som faktiskt uppstod – inte begränsat till vad som kunde förutses i MKB’n Kommunen ska skaffa sig kunskap om…

9 Samråd om behovsbedömning (alltid) Samråd om avgränsning (om BMP)
Program Samråd Utställning Samråd om behovsbedömning (alltid) Samråd om avgränsning (om BMP) Telefon E-post Möte Brev Samråd Utställning


Ladda ner ppt "Vilken miljöpåverkan är betydande?"

Liknande presentationer


Google-annonser