Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är en miljökvalitetsnorm?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är en miljökvalitetsnorm?"— Presentationens avskrift:

1 Vad är en miljökvalitetsnorm?
”En MKN = Ett gränsvärde + åtgärdskrav” Halter Utan hänsyn till ekonomiska och tekniska styrmedel Tider Rimlig tid skall ges för uppfyllelse av normen Geografiska avgränsningar Hela Sverige, utvalda delar, objekt, etc.

2 Miljökvalitetsnorm - Ett rättsligt instrument
Syfte: Varaktigt skydd för människors hälsa Varaktigt skydd för naturen/miljön Ej för skydd av kulturföremål Mål: Åtgärda existerande miljöproblem Förebygga att nya uppkommer Operationalisera miljömålen och EG-rätt

3 MKN och andra styrmedel 1 - olika syften, olika status och olika ambitionsnivå
Miljökvalitetsnorm Bindande värde Stark koppling till MB och andra lagar Uppfyller EG-direktivens konstruktion Miljökvalitetsmål Högsta ambitionsnivån? Inte bindande värde Hänsyn skall tas enligt MB, men hur och när? Beslutade av riksdagen Skall även skydda kulturföremål

4 MKN och andra styrmedel 2 - olika syften, olika status och olika ambitionsnivå
Gränsvärden Bindande värde Ingen koppling till åtgärder Riktvärden/Målvärde Inte bindande värde Rekommenderat värde, bör följas Anges ofta i Allmänt råd Bedömningsgrunder för miljökvalitet Sammanställning av forskningsunderlag Ingen formell status Underlag för målprecisering och beslut

5 Befintliga MKN Medelvärdestid Värde (g/m3 ) 0,5 1 år Bly 50 100
(98 percentil) 100 1 dygn 200 1 h SO2

6 MKN för kvävedioxid som skall var uppfylld till 2006
Medelvärdestid Värde (g/m3 ) 40 1 år (98 percentil) 60 1 dygn 90 1 h NO2

7 Gräns- och riktvärden för partiklar som PM10 (µg/m3)
MKN Dygn 50 (35 ggr) År 40 EU steg 2 Dygn 50 (7 ggr) År 20 Miljömål Dygn År 15

8 Kommande normer (utomhusluft)
Bensen Kolmonoxid Polyaromatiska Kolväten (PAH) Bens-a-pyren Metaller (Kadmium, Nickel, Arsenik, Koppar)

9 Olika regleringsmodeller
ORSAK EFFEKT Utsläppskrav Kvalitetskrav Enskilda verksamhetsutövare Kommuner och myndigheter

10 Operationaliseringsprocess
Från effekt till orsak med hjälp av MKN - operationaliseringsprocess krävs EFFEKT ORSAK MKN Enskilda verksamhetsutövare Kommuner och myndigheter Operationaliseringsprocess

11 Normernas styrande verkan - skall beaktas i många fall
Miljöbalken 5 kap. 3 §: Myndigheter och kommuner skall säkerställa att miljökvalitetsnormer uppfylls när de… prövar tillåtlighet, tillstånd, godkännanden, dispenser och anmälningsärenden utövar tillsyn meddelar föreskrifter vid planering och planläggning skall kommuner och myndigheter iaktta miljökvalitetsnormer Plan- och bygglagen Åtgärdsprogram

12 Plan- och bygglagen - Reglering av den kommunala och regionala planeringen
Hänsyn skall tas till MKN i översiktsplaner Detaljplaner får inte antas om norm riskerar att överskridas

13 Plan- och bygglagen - Reglering av den kommunala och regionala planeringen
Detaljplan får inte antas om norm riskerar att överskridas – vad betyder det i praktiken?? Kan detaljplaner i Nynäshamn stoppas av att norm överskrids i Stockholms innerstad?

14 Operationaliseringsprocessen - För vem?
Myndigheter och kommuner skall säkerställa att de miljökvalitetsnormer som meddelats uppfylls Myndigheterna respektive kommunerna har ansvaret för uppfyllandet av normerna De agerar genom befintliga verktyg och planering Riskerar normen ändå att överskridas skall ett åtgärdsprogram upprätts Indirekt rättsverkan mot enskilda Regleras genom myndigheterna på olika sätt

15 Åtgärdsprogram 1 - Vad kan de innehålla?
Myndigheterna reglerar genom befintliga verktyg: Generella föreskrifter Tillståndsprövning, omprövning, godkännanden, dispenser, etc. Planering, PBL, MKB Mjuka styrmedel är också viktiga! Allmänna råd Information Frivilliga överenskommelser

16 Åtgärdsprogram 2 - När, vem, hur?
När upprättas ett åtgärdsprogram? Om det behövs för att en norm skall uppfyllas Vem upprättar åtgärdsprogram? Regeringen eller efter bemyndigande myndigheter eller kommuner Hur upprättas ett åtgärdsprogram? I samråd med myndigheter och kommuner som berörs samt verksamhetsutövare som berörs i betydande omfattning

17 Åtgärdsprogram 3 - När, vem, hur?
Åtgärdsprogrammen kan omprövas och överprövas Vilken är åtgärdsprogrammens rättsliga status? - Bindande för kommuner och myndigheter Vad händer om ett åtgärdsprogram inte följs? - inga ”böter” finns idag

18 Föreskrift om mätmetoder, beräkningsmodeller och redovisning av mätresultat:
referensmetod beräkningsmodeller riktlinjer för val av provtagningsplats kvalitetsmål minsta antal mätplatser redovisning av resultaten

19 Vilka krav ställs på modeller?
- Validering mot uppmätta mätvärden - ”Följebrev”

20 Vilka krav ställs på metoder?
- Standardmetod - Godkänd av referenslab

21 Utvärderingströsklar - ett sätt att reglera kvaliteten på kontrollen
Mätning som får kompletteras med beräkningar Miljökvalitetsnorm Övre utv.tröskel Mätning som får kombineras med beräkningar Undre utv.tröskel Beräkningar eller annan objektiv skattning

22 Vem gör vad? 1 Länsstyrelser samordnar kontrollen (inget krav)
föreslår åtgärdsprogram (Stockholm & Göteborg för NO2) Kommunerna kontrollerar att normen inte överskrids (§10) rapporterar till NV om norm riskerar att överskridas (§14) informerar om haltsituationen för allmänheten (§17-18)

23 Vem gör vad? 2 Naturvårdsverket
meddelar föreskrifter om mätmetoder… (§13) bedömer om åtgärdsprogram behövs (§15) föreslår vem som skall ta fram åtgärdsprogram (§15) rapporterar till EU (§20) Regeringen beslutar om nya normer beslutar vem som skall ta fram förslag på åtgärdsprogram fattar beslut om åtgärdsprogrammen

24 medelvärde 98-percentil Halt PM10 (g/m3)


Ladda ner ppt "Vad är en miljökvalitetsnorm?"

Liknande presentationer


Google-annonser