Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Magnus Edström Vattenhandläggare Miljöenheten/Länsstyrelsen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Magnus Edström Vattenhandläggare Miljöenheten/Länsstyrelsen"— Presentationens avskrift:

1 Magnus Edström Vattenhandläggare Miljöenheten/Länsstyrelsen 2009-11-13
Vattenverksamhet Magnus Edström Vattenhandläggare Miljöenheten/Länsstyrelsen

2 Innehåll Lagrum och definitioner Prövning av vattenverksamhet
Omprövning av vattenverksamhet Utrivning av vattenanläggning

3 Lagrum Miljöbalken (1998:808) 11 kap
Lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet Lag (1998:813) om införande av lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet Förordning (1998:1388) om vattenverksamhet m.m. Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön Badvattenförordning (2008:218)

4 Vad är vattenverksamhet
Definition i 11 kap Miljöbalken (1998:808) Dammar Bortledande av yt- och grundvatten Markavvattning Infiltration Fyllning Pålning Grävning i vattenområden Sprängning Rensning

5 Prövning 3 nivåer Tillstånd enligt 11 kap 9 § Miljöbalken (1998:808)
Anmälan enligt 11 kap 9a § Miljöbalken (1998:808) och 19 § Förordning (1998:1388) om vattenverksamhet m.m. Undantag enligt 11 kap 12 § Miljöbalken (1998:808)

6 Tillstånd VU har alltid rätt att söka tillstånd
Tillsynsmyndigheten kan inte kräva att VU söker tillstånd för en pågående verksamhet, men däremot kan tillsynsmyndigheten förbjuda en verksamhet som saknar tillstånd Viss vattenverksamhet kräver alltid tillstånd, t.ex. vattenkraftverk och markavvattning Kan också krävas tillstånd inom områden med särskilt skydd (Natura 2000)

7 Tillstånd MKB

8 Tillstånd Ansökningsförfarande

9 Anmälan Lista omfattande 13 punkter på när anmälan är tillämplig i 19 § Förordning (1998:1388) om vattenverksamhet m.m. Exempel: 4. grävning, schaktning, muddring, sprängning eller annan liknande åtgärd i ett vattendrag, om den bottenyta som verksamheten omfattar i vattendraget uppgår till högst 500 kvadratmeter 6. byggande av en bro eller anläggande eller byte av en trumma i ett vattendrag med en medelvattenföring som uppgår till högst 1 kubikmeter per sekund

10 Undantag 11:12 Miljöbalken
Tillstånd enligt denna balk eller anmälan enligt 9 a § behövs inte, om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena VU har bevisbördan för att det är uppenbart

11 Omprövning Omprövning är ansökningsmål som regleras av 22 kap miljöbalken Exempel på motiv i MB 24:5: Ändrade vattenförhållanden Ny teknik Nya värderingar och krav i samhället MKB och samråd krävs ej för omprövning

12 Omprövning Initiativ från Verksamhetsutövaren Naturvårdsverket
Kammarkollegiet Länsstyrelsen Dessa står för sina egna kostnader Andra motparter har rätt att få sina kostnader betalda av sökanden

13 Omprövning Underlag Sökandens yrkanden – vad ska omprövas
Beskrivning av verksamheten Natur- och Kulturmiljö Skyddade områden, kommunala planer Hydrologiska förhållanden Ej lagkrav på MKB eller samråd, men något motsvarande behövs

14 Omprövning Steg för steg del 1 Sökande Behörighetshandlingar, fullmakt
Omprövningsobjekt Grund för omprövning Yrkanden Skyddsåtgärder Orientering om det ansökta objektet

15 Omprövning Steg för steg del 2 Nuvarande förhållanden
Teknisk beskrivning Beskrivning av miljökonsekvenser Planfrågor Sakägare Ersättningar Handläggningsfrågor

16 Omprövning Att alla är överens
Den absolut viktigaste förutsättningen för att få till en omprövning är: Att alla är överens

17 Utrivning Jokern i kortleken…

18 Utrivning Ansökan om utrivning är, precis som omprövning, ansökningsmål som regleras av 22 kap miljöbalken Tillsynsmyndigheten kan hos MD begära att ett tillstånd ska upphöra p.g.a. att anläggningen är övergiven. Kan kombineras med krav på utrivning 11:19 Tillstånd enligt denna balk skall alltid lämnas till utrivning av en vattenanläggning i ytvatten, om inte förordnande meddelas enligt 20 §. 11:20 Underhållsskyldigheten kan överföras…

19 Skillnad Utrivning/Omprövning
Utrivningsprocessen är enklare eftersom man inte behöver komma överens Å andra sidan kanske det inte blir en utrivning om någon annan tar över anläggningen


Ladda ner ppt "Magnus Edström Vattenhandläggare Miljöenheten/Länsstyrelsen"

Liknande presentationer


Google-annonser