Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Restaurering och Miljöbalken (MB) Magdalena Lindberg Eklund (vattenverksamhetsgruppen på Länsstyrelsen) Vad är vattenverksamhet? Måste man söka tillstånd?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Restaurering och Miljöbalken (MB) Magdalena Lindberg Eklund (vattenverksamhetsgruppen på Länsstyrelsen) Vad är vattenverksamhet? Måste man söka tillstånd?"— Presentationens avskrift:

1 Restaurering och Miljöbalken (MB) Magdalena Lindberg Eklund (vattenverksamhetsgruppen på Länsstyrelsen) Vad är vattenverksamhet? Måste man söka tillstånd? Prövningen

2 Vad är vattenverksamhet?
Tex grävning, utfyllnader, uppförande/utrivning av dammar, åtgärder som syftar till att ändra vattnets djup eller läge ”Arbeten i vattenområden” 11 kap Miljöbalken (MB) Lag med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet (LSV)

3 Viktiga begrepp Rådighet är en förutsättning, ”rätt att använda vattnet” (2:1 LSV) – fastighetsägare/avtal Vattenområde (11:4) Underhållsskyldighet (11:17 MB)

4 Tillstånd, anmälan eller inget alls?
Generellt krävs tillstånd från Miljödomstolen 11 kap 9 § MB (även för utrivning) 2. Anmälan till Länsstyrelsen för vissa mindre vattenverksamheter 11 kap 9a § MB, bla - våtmark <5ha - grävning i vattendrag <500m2 - grävning i annat vattenområde <3000m2 - omgrävning av vattendrag med MQ högst 1 m3/s) 3. Undantag 11 kap 12 § MB - om uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas (Markavvattning har speciella regler)

5 Vad innebär de tre olika nivåerna?
Tillstånd gäller mot alla Ett tillstånd har rättskraft (24:1) 2. Anmälan ger ”OK” för tillfället av tillsynsmyndigheten Tillsynsmyndigheten kan agera för att begränsa skador på miljön, myndigheten har möjlighet att agera i efterhand om förutsättningarna ändras. 3. Undantaget har inte bedömts av myndighet Vu har bevisbördan för att han fattat rätt beslut. Beviskravet är mycket starkt.

6 Miljöbalksprövningen…
…inleds med samråd

7 Ex Tillståndsprövning – återmeandring Höje å

8 Tillståndsprocessen Samrådet syftar till att belysa ev motstående intressen och till att vu ska kunna belysa verksamhetens påverkan på dessa i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n) MD: Ev kompletteringar, lst mfl yttrar sig, domstolsförhandling, dom avkunnas, kungörelser

9 Andra tillstånd/dispenser enl MB
Strandskydd – dispens (kmn alt lst) Biotopskydd – dispens (lst) Landskapsbildsskydd – tillstånd (lst) Natura 2000 – tillstånd (lst) Naturreservat – dispens alt tillstånd (lst) Vattenskyddsområden – dispens alt tillstånd (kmn alt lst) Artskyddsförordningen – dispens (lst) Övrigt: Tillstånd enligt kulturminneslagen (samråd ska ske med lst om kulturmiljöer eller fornlämningar berörs) (lst) Bygglov/marklov, upplägg av massor –(kontakta kmn) Kulturmiljöfrågor överklagas till länsrätten, sedan kammarrätten Lst hjälper till med råd och information för att MB ska kunna efterlevas!

10 Ex Anmälan – Anläggande av meanderslinga i Saxån

11 Anmälningsprocessen Samrådet viktigt även här! 8 veckor

12 Hur avgöra vad som krävs?
Vara säker på att uppfylla miljölagstiftningen – OK att bedriva verksamheten Tänka efter före (Minimera konflikter – naturvärden, fiskeintressen, dikningsföretag, markägare, infrastruktur) Osäker? – Samråd med lst Det är slutligen verksamhetsutövaren (vu) som avgör om tillstånd ska sökas eller inte! Vu ansvarig för konsekvenserna av bedömningen.

13 Felaktig bedömning kan ev bli tillsynsfråga
Vu har bevisbördan för att visa att verksamheten är uppenbart oskadlig (2 kap MB) Vu har juridiskt ansvar för ev skador som uppstår till följd av vattenverksamheter utan tillstånd (32 kap MB) Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och måste agera om 11 kap MB inte följs

14 Jämförelse mellan tillstånd, anmälan resp undantag enl 11:12 MB

15 Tack och hej! www.lansstyrelsen.se/skane (sök på vattenverksamhet)
040/ (vxl)


Ladda ner ppt "Restaurering och Miljöbalken (MB) Magdalena Lindberg Eklund (vattenverksamhetsgruppen på Länsstyrelsen) Vad är vattenverksamhet? Måste man söka tillstånd?"

Liknande presentationer


Google-annonser