Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nya miljöprövningsdelegationer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nya miljöprövningsdelegationer"— Presentationens avskrift:

1 Nya miljöprövningsdelegationer
Skillnader och avsikten med förändringen Länsstyrelsen Västra Götalands län

2 Bakgrund Långvarigt arbete med frågan, från fristående prövningsmyndigheter till sju delegationer hos länsstyrelsen Landat i tolv miljöprövningsdelegationer knutna till länsstyreler Planerat ikraftträdande samtidigt som inrättandet av de nya mark- och miljödomstolarna men fördröjdes till den 1 juni 2012.

3 Miljöprövningsdelegationerna
finns vid Länsstyrelserna i Stockholms Uppsala Östergötlands Kalmar Skåne Hallands Västra Götalands Örebro Dalarnas Västernorrlands Västerbottens, och Norrbottens län

4 Delegationernas arbetsuppgifter
Tillståndsprövningar enligt 9 kap. MB Återkallande och förbud enligt 24 kap. 3 § MB Omprövning av tillstånd m.m. enligt 24 kap. 5 § MB Upphävande m.m. enligt 24 kap. 8 § MB Tillstånd enligt 7 kap. 28 § MB, Natura 2000, om ärendet har samband med ett ärende som MPD prövar och ärendena har samma sökanden. Prövning av artskyddsdispens ligger inte inom delegationens ansvarsområde.

5 Syftet med den nya förordningen om miljöprövningsdelegationer
Åstadkomma en mer kvalificerad och effektiv prövning av s.k. B-verksamheter Tydliggöra miljöprövningsdelegationernas och länsstyrelsernas olika roller

6 Tre perspektiv Snabbare handläggning
Mer likriktad prövning och likriktade beslut i hela landet Övriga förändringar

7 Snabbare handläggning
Regeringsbeslut den 1 december 2011, ett ärende vid miljöprövningsdelegationen ska beslutas inom sex månader från att en fullständig ansökan lämnats in till delegationen.

8 Uppdrag till länsstyrelserna med MPD i regeringsbeslutet
Redovisning av åtgärder som avses vidtas i syfte att åstadkomma en kvalificerad och mer effektiv prövning av B-verksamheter Redovisning av handläggningstider både utifrån när en ansökan lämnas in och när den bedöms vara komplett Redovisa handläggningstider för täktärenden, vindkraftsärenden och övriga ärenden uppdelat på hel tillståndsprövning, villkorsändringar och övriga frågor Utföra en översyn av de rutiner som tillämpas vid registrering i syfte att göra statistiken jämförbar

9 Vad gör länsstyrelserna och miljöprövningsdelegationerna med sexmånadersmålet?
Resurser Nya verktyg för uppföljning Översyn av arbetsformer, var finns tidstjuvarna?

10 Resurser Extra medel Budgetprop. 2013

11 Var ska krutet läggas? Det måste redan tidigt i processen stå klart för sökanden vad som förväntas beträffande ansökans och miljökonsekvesnbeskrivningens innehåll m.m.

12 Nya verktyg för uppföljning
Nytt system för registrering och uppföljning hos länsstyrelserna Gemensam tidpunkt för när en ansökan ska bedömas vara fullständig = sista komplettering kom in Gemensamma rutiner för tidsredovisning, dvs. möjlighet att jämföra styckekostnader

13 Arbetsformerna i delegationerna, var finns tidstjuvarna?
Kompletteringsförfrågan hos remissinstanser Kompletteringsförfarandet, tydliga förelägganden vid hot om avvisning m.m. Kommunicering angående remisstid och möjligheterna till anstånd Utformandet av tydliga remissmissiv Tidsblock i handläggningen Vissa serviceåtaganden, fler i framtiden Mallar

14 Likriktad handläggning och likriktade beslut i landet
Länsstyrelsen ska beredas tillfälle att yttra sig beträffande ansökan innan miljöprövningsdelegationen avgör ärendet Sker samtidigt som övriga remissinstanser bereds tillfälle att komma in med synpunkter Ingen sammanvägning av övriga remissinstansers yttranden

15 Fortsatt kommunicering
17 § förvaltningslagen, allmänna bestämmelser om kommunicering – sökanden, klaganden eller annan part 25 § förordningen om miljöprövningsdelegationer och 19 kap. 4 § MB, bestämmelser om kommunicering av länsstyrelsens yttrande m.fl. yttranden – med den som gjort en ansökan eller kommit in med synpunkter genom någon annan än honom eller henne själv (förtydligades i remiss angående 6 kap, den s.k. MKB-remissen)

16 Mallar Remissmall Föreläggandemall Grundmall för beslut Täktmall
Vindkraftsmall

17 Att söka tillstånd till miljöfarlig verksamhet
Förslag på Handläggningsrutiner – miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Tillstånd enligt miljöbalken till miljöfarlig verksamhet Besluts- och villkorsformuleringar

18 Förenklingsuppdraget

19 Innovationsrådet tillsammans med Länsstyrelsen i Västerbottens län

20 Kortare handläggningstider
Står högt, men får aldrig vara på bekostnad av riktigheten i besluten!

21 Övriga frågor Miljöprövningsdelegationernas självständighet
Länsstyrelsens möjlighet att överklaga delegationens beslut Samverkan mellan miljöprövningsdelegationerna i frågor som rör handlgägning som är gemensam för deras verksamheter

22 Arbete med samrådsprocessen


Ladda ner ppt "Nya miljöprövningsdelegationer"

Liknande presentationer


Google-annonser