Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kulturmiljöfrågor i PBL

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kulturmiljöfrågor i PBL"— Presentationens avskrift:

1 Kulturmiljöfrågor i PBL
9 kap PBL (tillsammans med 2 kap resp. 4 kap PBL) Bygglov, förhandsbesked m m t ex 9 kap 17 § förhandsbesked 9 kap 30-31a §§ bygglov 8 kap PBL Krav på byggnadsverk m m 8 kap 1 § 8 kap 13 och 14 §§

2 2 kap PBL Allmänna och enskilda intressen
Lokalisering av bebyggelse 2 kap 2 § PBL Prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked ska syfta till att mark-och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för m h t beskaffenhet, läge och behov. Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 och 4 kap miljöbalken ska tillämpas.

3 3 kap MB Hushållning med mark- och vattenområden
Grundläggande bestämmelser 3 kap 4 § MB 1:a stycket : Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse 2:a stycket Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk Jordbruksmark har värde både för produktion av livsmedel samt för odlingslandskapet och landskapsbilden

4 3 kap 6 § MB 1:a stycket Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller m h t friluftslivet ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön 2:a stycket Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet ska skyddas mot åtgärder som avses i 1:a stycket

5 4 kap MB Hushållning med mark- och vatten
Särskilda bestämmelser 4 kap 1 § MB anger utpekade områden i landet som, m h t de natur- och kulturvärden som finns i områdena, i sin helhet är av riksintresse. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får endast ske om det inte möter något hinder enligt 2-8 §§ och det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden se t ex 4 kap 2 §, i de områden som utpekas där ska särskild hänsyn tas till turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets intressen

6 Detaljplan 4 kap 16 § PBL I en detaljplan får kommunen bl a
bestämma placering, utformning och utförande av byggnadsverk och tomter, i fråga om byggnadsverk ange de områden och i övrigt bestämma de preciserade krav som behövs för att följa förbudet mot förvanskning enligt 8 kap 13 §, kraven på varsamhet enligt 8 kap 17 och 18 §§ eller kravet på skydd för ett bebyggelse-områdes särskilda värden enligt 2 kap 6 § tredje stycket bestämma att byggnader som omfattas av förbudet mot förvanskning enligt 8 kap 13 § inte får rivas

7 Områdesbestämmelser 4 kap 42 § PBL
Med områdesbestämmelser får kommunen reglera bl a grunddragen för användningen av mark- och vattenområden för bebyggelse m m, om det behövs för att säkerställa syftet med översiktsplanen eller för att tillgodose ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap MB användningen och utformningen av mark för gemensam användning och, i samband med det, skydd för sådan mark som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt omfattningen av kraven på bygglov, rivningslov och marklov enligt bestämmelser i 9 kap placering, utformning och utförande av byggnadsverk och tomter

8 Anpassning av bebyggelse
2 kap 6 § PBL 1:a stycket I ärenden om bygglov ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till bl a stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan 3:e stycket I ärenden enligt denna lag ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.


Ladda ner ppt "Kulturmiljöfrågor i PBL"

Liknande presentationer


Google-annonser