Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillbyggnad småhus När krävs bygglov? Förutsättningar för bygglov

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillbyggnad småhus När krävs bygglov? Förutsättningar för bygglov"— Presentationens avskrift:

1 Tillbyggnad småhus När krävs bygglov? Förutsättningar för bygglov
STADSBYGGNADSKONTORET Tillbyggnad småhus När krävs bygglov? Förutsättningar för bygglov Hur söker man bygglov? Bygglovsprocessen Frågor

2 Bygglovsavdelningen på SBK
70 personer 4 sektioner Småhus Flerbostadshus Verksamhet Servicecenter Ca ärendet på ett år, varav bygglov STADSBYGGNADSKONTORET

3 Jag äger min mark, jag vill göra som jag vill!
Säkerställa samhällets krav Hålla byggprocessen demokratisk Värna såväl den enskildes som allmänhetens rätt Värna kommande generationers miljöer STADSBYGGNADSKONTORET

4 Förutsättningar för vår verksamhet
Plan- och bygglagen (2010:900), PBL, är grunden för Stadsbyggnadsnämndens myndighetsutövning En ramlag med utrymme för bedömningar Rättspraxis vägleder Bygglovsprövning sker enligt PBL Ramlag med utrymme för bedömningar Rättsfall blir prejudicerande och vår bedömning kan variera över tid pga detta STADSBYGGNADSKONTORET

5 ”Snabbkurs” i plan- och bygglagen (PBL)
Anmälan (tidigare bygganmälan) Invändiga ändringar Tekniska egenskapskrav som Bärförmåga Brandsäkerhet Säkerhet vid användning Skydd mot buller Energihushållning Tillgänglighet Lämplighet för ändamålet T.ex……. Stambyte Flytt av kök (ev.) Ändring av bärande väggar Lovpliktiga åtgärder Bygglov/ marklov/rivningslov I stort sett alla utvändiga ändringar STADSBYGGNADSKONTORET

6 Vilka byggnadsåtgärder på småhusfastigheter kräver lov?
Nybyggnad Tillbyggnad Ändring av byggnadens yttre utseende Ändrad användning Ändring av marknivå Murar och plank Upplag Utökad eller minskad bygglovsplikt Väsentlig förändring av marknivån Upplag, lika med långtida förvaring. Ex båt på tomten över vintern STADSBYGGNADSKONTORET

7 Undantag för fastigheter med en- och tvåbostadshus (Friggeboreglerna)
Undantaget gäller inte om: Granne inte ger sitt medgivande att placera åtgärd närmare gräns än 4,5 meter Mot kommunal mark ska ett avstånd på 4,5 meter hållas Därför behöver du: Prata med grannen innan! Gör en skriftlig överrenskommelse Var ärliga! För småhus finns undantag från bygglovsplikt: Friggebod om max 15 m2 med högsta nockhöjd 3 meter samt minst 4,5 meter till tomtgräns mot granne eller gata. (2 bodar m2 är också ok) Vidbyggt skärmtak om max 15 m2. 4,5 meter till tomtgräns mot granne eller gata Vidbyggt plank om max 3,6 meter och 1,8 meters höjd. 4,5 meter till tomtgräns mot granne eller gata Med grannes medgivande kan man placera bod/skärmtak/staket närmare än 4,5 meter till tomtgräns mot granne. Dock ej mot gata eller park. Gäller enskild fastighet, ej BRF då detta är flerbostadshus. (Samfällighet? Betraktas som enskild fastighetsägare) STADSBYGGNADSKONTORET

8 Lovfria åtgärder för småhus, fortsättning
Vidbyggda altaner kräver ej bygglov om golvnivån ligger under 0,6 m över mark Omfärgning, byte av fasad- och/eller taktäckningsmaterial kräver ej bygglov om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Staket och ”plank” som är max 1,10 högt Särskilda bestämmelser för vissa områden kan förekomma. Kontrollera alltid om utökad/minskad bygglovsplikt gäller för ditt område! Altaner (ta med Kjells papper om dessa) ”Väsentligt ändra byggnads eller områdes karaktär” t ex radhus och byte av fasadmaterial STADSBYGGNADSKONTORET

9 Förutsättningar för bygglov
Detaljplan Planenligt Lov med mindre avvikelse Plan- och bygglagens bestämmelser Varsamhet Förvanskningsförbud God helhetsverkan Olägenhet får inte uppstå Anpassning till stadsbilden Rättspraxis STADSBYGGNADSKONTORET

10 Rättigheter och skyldigheter
Din rätt Rätt till rådgivning Du har alltid rätt att få din sak prövad av stadsbyggnadsnämnden Överklaga beslut inom 3 veckor Din skyldighet Följa gällande lagstiftning Söka bygglov Göra anmälan Underhålla byggnad och tomt Inför köp av fastighet själv ta reda på vilka regler som gäller STADSBYGGNADSKONTORET

11 Vad händer om jag inte följer lagen?
Stadsbyggnadskontoret söker inte efter olovligheter Byggnadsavgift Tilläggsavgift Vitesförelägganden STADSBYGGNADSKONTORET

12 Hur söker man bygglov STADSBYGGNADSKONTORET

13 Vilka handlingar krävs?
Ansökningshandling Nybyggnadskarta (vid nybyggnad) eller kartutdrag vid tillbyggnad Fasadritningar Planritning Sektionsritning Ev. detaljritning Fotografier underlättar men är inget krav Kontrollplan Det ska tydligt framgå av ritningsmaterialet vad som är befintligt och vad som är tillkommande. Ritningar ska vara fackmässigt utförda Vilka handlingar krävs för en komplett ansökan om bygglov. Går igenom dessa kort, kommer också exempel på hur dessa bör se ut. Ansökningshandling. Finns att skriva ut på vår hemsida Nybyggnadskarta. Vid nybyggnad – beställs genom lantmäteriet Fasadritningar. Namngivna med väderstreck, dvs fasad mot söder osv. Planritning som redovisar själva planritningen Sektionsritning. Innebär att man rat ett vertikalt snitt genom byggnaden. Detaljritning i större skala. T ex om man ska bygga till med en takkupa kan man vilja se en tydligare detalj över hur kupan möter det befintliga taket, eller ett bygglovpliktigt staket kan man vilja se exakta utformningen av staketet med stående och liggande delar. Fotografier. Inget krav men om man t ex vid en tillbyggnad bifogar foton av det befintliga huset underlättar det för oss att göra en bedömning av förslaget. Kompletterar på ett bra sätt ritningar. Ex på fackmässigt: Skrafferade väggar dvs befintligt och tillkommande, vilka mått man anger mm. Hänger ihop med att alla ritningar skannas och finns tillgängliga i vårt arkiv – inte bara för den enskilda bedömningen utan för framtida behov. STADSBYGGNADSKONTORET

14 Nybyggnadskarta STADSBYGGNADSKONTORET
- Nybyggnadskarta beställs av lantmäteriet och används vid nybyggnation. Byggnad ritas in och anstånd till tomtgränser STADSBYGGNADSKONTORET

15 Utdrag ur baskartan STADSBYGGNADSKONTORET
Kartutdrag i skala 1:400 kan beställas av oss handläggare eller genom centralexpeditionen. Används t ex om man ska göra en tillbyggnad. Denna ritas in och måttsätts med avstånd till tomtgränser. Om man får denna tillsänd sig som PDF måste man skriva ut i rätt skala, dvs med ”no scaling” ikryssat i utskriftsinställningarna. STADSBYGGNADSKONTORET

16 Ritningsexempel STADSBYGGNADSKONTORET
Alla fyra fasader namngivna med väderstreck och med tillbyggnaden tydligt markerad. Sektion genom tillbyggnaden med takhöjd och plushöjd på golvnivå samt taklutning Planritning som redovisar planlösning samt ev nya dörröppningar/fönsteröppningar och väggdelar som tillkommer eller rivs. STADSBYGGNADSKONTORET

17 Kontakt och info Jourtelefon bygglov/bygganmälan 08 508 27 330
Måndag, onsdag, torsdag 09: :00, 13: :00. Fredag 13: :00. Öppen mottagning centralexpeditionen: torsdagar kl 13:00-18:30 Jourtelefonen (mindre öppen sommartid) Centralexpeditionen Hemsidan, klicka och visa: Bygg och Bo, Diariet, Gällande planer STADSBYGGNADSKONTORET


Ladda ner ppt "Tillbyggnad småhus När krävs bygglov? Förutsättningar för bygglov"

Liknande presentationer


Google-annonser