Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fastighetsbildningslagen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fastighetsbildningslagen"— Presentationens avskrift:

1 Fastighetsbildningslagen
Översikt av lagen Förrättningsformer Ärendegången

2 Fastighetsbildningslagens systematik 19 kap
Fastighetsregister 18 kap Rättegången i Högsta domstolen 17 kap Rättegången i hovrätt 16 kap Förfarande vid fastighetsdomstol 15 kap Fullföljd till fastighetsdomstol Ordning och reda Ombildning Nybildning 9 kap Gemensamt arbete 10 kap A v s t y c k n. 11 kap K l y v n i g 12 kap S a m n l 13 kap K o m m. i n d. 14 6 kap Sam- fäl- lig- heter 7 kap Ser- vitut 8 kap Inlö- sen 9 kap Ge- men- samt arbete kap F a s t i g 5 kap Allm. best. h b 5-9 kap Fastighetsreglering e 4 kap Fastighetsbildningsförrättning s 3 kap Allmänna fastighetsbildningsvillkor t. 2 kap Grundläggande bestämmelser 1 kap Inledande bestämmelser

3 Lantmäterimyndigheten
Lantmäterimyndigheten består av en förrättningslantmätare. Om förrättningslantmätaren anser att det behövs eller någon sakägare begär det ska den utökas med två eller flera gode män. Det gäller samma regler för förrättningsmän som för domare då det gäller jäv och att ingå i lantmäterimyndigheten. Om sakägare vill anföra jäv mot någon förrättningsman ska de göras första gången han för talan i ärendet sedan han fick kännedom om att det finns jävsanledning.

4 Vilken lantmäterimyndighet ska handlägga ärendet?
En lantmäteriförrättning ska handläggas av lantmäterimyndigheten i den ort där marken är belägen. Ansökan ska göras skriftligt hos lantmäteri-myndigheten .

5 Gången i en lantmäteriförrättning
Ansökan Första prövning av om förrättningen går att göra Diarieföring Utredning av vilka som är berörda av den sökta åtgärden Begär eventuell komplettering av ansökan Skicka ut bekräftelse av ansökan Lägga upp förrättningsakten Utredning Förberedande utredning inför samråd Prövning av bestämmelserna i 3 kap FBL

6 Villkor för fastighetsbildning
3:1 – Varaktigt lämpad för ändamålet 3:2 och 3:3 – Planer och bestämmelser 3:4 – Trafiksäkerhet 3:5 - 3:7 – Skydd för jord- och skogsbruket 3:8 – Skydd för fisket 3:9 – Undantag för utveckling av fastigheten 3:10 – Undantag för samhällsutvecklingen

7

8 Gången i en lantmäteriförrättning
Samråd Samråd med byggnadsnämnd, länsstyrelse, väghållare, skogsstyrelsen, museet, sameby och ev. andra som kan ha intressen att bevaka Utredning Fullständig utredning Fältarbete I ungefär hälften av alla förrättningar behöver gränser märkas ut och mätas in

9 Gången i en lantmäteriförrättning
Överklagandetid – fyra veckor Laga kraft Registrering Efter registreringen skickas kopia av förrättningsakten ut Fakturering Arkivering

10 Fastighetsbildning Förrättningsformer Avstyckning Fastighetsreglering
Klyvning Sammanläggning Legalisering av sämjedelning Äganderättsutredning

11 Avstyckning Berga 3:2 3:3 Berga 3:3 ga:5 ga:4 ga:4 ga:3 ga:1 3:9 ga:2
3:10 3:8 3:3 3:11 3:7 ga:4 ga:4 3:12 3:6 Servitut 3:13 3:5 ga:1 3:14 Berga 3:3 3:4 Rv 123 Avstyckning

12 Berga 3:2 Berga 3:3 Fastighetsreglering

13 Berga 3:2 Berga 3:1 Berga 3:3 Berga 3:2 Klyvning

14 Berga 3:2 Berga 3:4 Berga 3:3 Berga 3:2 Sammanläggning

15 Berga 3:2 Berga 3:1 A Berga 3:1 B Berga 3:2 Berga 3:3 Legalisering

16 Äganderättsutredning

17 Laga skifte 1924 Mångman tillhörde bönderna i Stöcksjö och Röbäck Ekonomisk karta 1959

18 Fastighetsbestämning


Ladda ner ppt "Fastighetsbildningslagen"

Liknande presentationer


Google-annonser